Anunț privind ocuparea unui post contractual vacant

MUZEUL JUDEȚEAN IALOMIȚA , cu sediul în Slobozia Str. Matei Basarab nr.30, organizează concurs pentru ocuparea  postului de Referent de specialitate III, studii superioare, funcție de execuție din cadrul compartimentului Financiar-Contabil-Administrativ al Muzeului Județean Ialomița.

REFERENT DE SPECIALITATE III, nivel studii S .

 În data de 10.08.2015 , ora 13,00 – proba scrisă și în data de 12.08.2015, ora 10.00 interviul.

Condiții specifice

Studii: diplomă studii superioare în domeniu, cunoștințe operare PC ( Word, PowerPoint, Access, Outlook, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker);

Vechimea: – minimum 3 ani vechime în specialiate  (vechimea în instituții muzeale, constituie un avantaj);

CONDITII GENERALE

 1. are cetăţenie românâ ;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu ;
 5. are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie ;
 6. îndeplinește condițiile de studii: studii superioare de specialitate;
 7. limbi străine: engleză-foarte bune (citit, vorbit, scris); cunoașterea altor limbi străine de circulație internațională reprezintă un avantaj;
 8. îndeplinește condițiile de vechime: minim 3 ani vechime (vechimea în instituții muzeale, constituie un avantaj ):
 9. abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de analiză și sinteză, creativitate, inițiativă, promptitudine în îndeplinirea sarcinilor, spirit de echipă ;
 10. nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni .

Dosarul  de concurs va  conține  în mod obligatoriu:

a) cererea de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Județean Ialomița;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă;

e) cazier judiciar;

f) adeverinţă medicală;

g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit b,c,d, vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Copiile de  pe acte menționate mai sus  se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Concursul se va desfășura  conform H.G. nr. 286/2011 republicată ;

 BIBLIOGRAFIE  pentru ocuparea postului de Referent de specialitate III, studii superioare al Muzeului Județean Ialomița :

 • Radu Florescu, Bazele Muzeologiei, Partea I, cap. 1-2, Partea II, cap. 1, 4, București, 1994;
 • Legea muzeelor și colecțiilor nr. 311/08 iulie 2003, republicată;
 • Norme de conservare generală, Ministerul Culturii, Ed. Museion, 1993;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare – M.O. nr. 663/2001;
 • Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Concursul se va desfășura după următorul calendar:

 – 20 iulie – 31 iulie 2015- depunerea dosarului de concurs ;

– 31 iulie 2015, orele 15,30– data limită pentru depunerea dosarelor de concurs;

– 04 august 2015, orele 9,00– selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției ;

 – 05 august 2015- data limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor ;

– 06 august  2015- soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor ;

– 10 august 2015, orele 13,00- proba scrisă; afișarea rezultatelor probei scrise;

– 11 august 2015, ora 15,30– data limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisă;

– 12 august 2015 , orele 10,00   interviul ;

– 13 august 2015- data limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul ;

– 14 august 2015- Soluționarea contestațiilor privind interviul și publicarea rezultatelor  finale.

 Dosarele de concurs se pot depune până la data de 31 iulie 2015, la sediul Muzeului Județean Ialomița.

Relații suplimentare la telefon 0243/230054, persoană de contact Gherghe Maria.

 

 

2017-09-22T13:08:27+00:00 iulie 10th, 2015|0 Comments

Leave A Comment

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.