Concurs pentru ocuparea postului de Îngrijitor– punct de lucru Baza de Cercetare și Expunere Muzeală ,,Orașul de Floci”, com. Giurgeni, jud. Ialomița

Nr .672 din 16.05.2016

A N U N Ț

MUZEUL JUDETEAN IALOMITA , cu sediul in Slobozia Str. Matei Basarab nr.30, organizează concurs pentru ocuparea postului de Îngrijitor – punct de lucru Baza de Cercetare și Expunere Muzeală ,,Orașul de Floci”, com. Giurgeni, jud. Ialomița , functie de executie din cadrul compartimentului Financiar-Contabil Administrativ al Muzeului Judetean Ialomita .

ÎNGRIJITOR

In data de 06.06.2016 , ora 10,00 – proba scrisă și în data de 08.06.2016, ora
10.00 interviul.
16-27 mai 2016 – perioada de depunere a dosarelor de concurs.

Conditii specifice
Studii: generale
Vechimea: – minimum 2 ani (vechimea în instituții muzeale, constituie un avantaj);

CONDITII GENERALE
1. are cetăţenie română ;
2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu ;
5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie ;
6. indeplineste conditiile de studii generale ;
7. indeplineste conditiile de vechime: minim 2 ani vechime ( vechimea in institutii muzeale , constituie un avantaj ):
8. abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitatea de analiza si sinteza, creativitate, initiativa, promptitudine in indeplinirea sarcinilor, spirit de echipa ;
9. nu a fost condamnat/ă definitiv pentru savarsirea unei infractiuni.

Dosarul de concurs va contine în mod obligatoriu:

a-cererea de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Judetean Ialomita
b-copia actului de identitate;
c-copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d-copia carnetului de muncă;
e-cazier judiciar;
f-adeverinţă medicală;
g-curriculum vitae;
h-alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Actele prevăzute la lit b,c,d,h vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.
Copiile de pe acte mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Concursul se va desfasura conform H.G. nr. 286/2011 ;
Relatii suplimentare la Muzeul Judetean Ialomita . – telefon 0243 / 230054.
Candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului .
Bibliografia face parte integranta din prezentul anunt.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Îngrijitor al Muzeului Judetean
Ialomita – punct de lucru Baza de Cercetare și Expunere Muzeală ,,Orașul de Floci”, com. Giurgeni, jud. Ialomița:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată – MO nr. 345/2011, cu modificările și completările ulterioare: Titlul II-Contractul individual de muncă; Titlul III-Timpul de muncă și timpul de odihnă;
3. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă – MO nr. 646/2006, cu modificările și completările ulterioare;
4. Aurel Moldoveanu , Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2010-2011, cap. X, pag. 251-265.

2017-09-22T13:07:43+00:00 mai 16th, 2016|0 Comments

Leave A Comment

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.