Concurs pentru ocuparea posturilor de Conservator, grad profesional II și Referent de specialitate, grad profesional III

MUZEUL JUDETEAN IALOMITA , cu sediul in Slobozia Str. Matei Basarab nr.30, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție de:

 Conservator, grad profesional II, nivel studii S – 1 post Compartiment Conservare – Restaurare;
 Referent de specialitate, grad profesional III – 1 post Compartimentul Relații cu Publicul.

In data de 23.01.2018 , ora 10,00 – proba scrisa și în data de 29.01.2018, ora 10.00 interviul.

Condiții generale de participare pentru candidați:
1. are cetăţenie românâ ;
2. cunoaste limba romana,scris si vorbit;
3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu ;
5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie ;
6. indeplineste conditiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni .

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Conservator, grad II:
1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniile biologie sau chimie;
2. cunoștințe operare PC;
3. nu necesită vechime.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Referent de specialitate, grad III:
1. studii superioare în domeniile: științele comunicării, științe umaniste, jurnalism;
2. cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
3. cunoștințe operare PC
4. nu necesită vechime

Dosarul de concurs va contine în mod obligatoriu:

a -cererea de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Judetean Ialomita
b -copia actului de identitate;
c -copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d -copia carnetului de muncă;
e -cazier judiciar;
f -adeverinţă medicală;
g -curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit b,c,d, vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.
Copiile de pe acte mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Concursul se va desfasura conform H.G. nr. 286/2011 republicată ;

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Conservator II, al Muzeului Judetean Ialomita :
1. Legea nr. 311 din 08 iulie 2003 (republicată) muzeelor și colecțiilor publice, publicată în M.O. nr. 207 din 24 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicată în M.O. nr. 58 din 23 ianuarie 2004;
3. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriele, centre de cultură și alte unități de profil;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
5. Aurel Moldoveanu , Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2010-2011.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Referent de specialitate III, al Muzeului Judetean Ialomita:

1. Legea muzeelor și colecțiilor nr. 311/08 iulie 2003, republicată ;
2. Norme de conservare generala, Ministerul Culturii, Ed. Museion, 1993;
3. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare – M.O. nr. 663/2001;
4. Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Concursul se va desfășura după următorul calendar:

– 22.12.2017 – 10.01.2018, 0ra 16,00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
– 15.01.2018, orele 13,00 – selecția dosarelor;
– 17.01.2018, ora 16.00 afisarea rezultatelor selecției ;
– 18.01.2018 – data limită pentru depunerea contestațiilor privind selectia dosarelor ;
– 19.01.2018 – solutionarea contestatiilor si publicarea rezultatelor ;
– 23.01.2018, orele 10,00 – proba scrisă și afișarea rezultatelor probei scrise ;
– 25.01.2018, ora 14,00 – data limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisă;
– 29.01.2018 , orele 10,00 – interviul și afișarea rezultatelor;
– 30.01.2018, ora 14,00 – data limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul ;
– 31.01.2018 – Solutionarea contestatiilor privind interviul si publicarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului județean Ialomița, până la data de 10.01.2018, ora 16,00 la Compartimentul Secretariat și Registratură.

Relatii suplimentare la telefon 0243 / 230054, persoană de contact Gherghe Maria.

2018-01-04T10:21:57+00:00 decembrie 20th, 2017|0 Comments

Leave A Comment