Concurs pentru ocuparea posturilor de Consilier juridic, grad profesional IA și Muzeograf, grad profesional I

MUZEUL JUDETEAN IALOMITA , cu sediul in Slobozia Str. Matei Basarab nr.30, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție de:

 

 • Consilier juridic, grad profesional IA – 1 post Serviciul Financiar-Contabil-Administrativ;
 • Muzeograf, grad profesional I – 1 post Secția Cercetarea, Evidența și Valorificarea Patrimoniului.

 

In data de 22.01.2018 , ora 10,00 – proba scrisa și în data de 25.01.2018, ora 10.00 interviul.

Condiții generale de participare pentru candidați:

 1. are cetăţenie românâ ;
 2. cunoaste limba romana,scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu ;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie ;
 6. indeplineste conditiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni .

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Consilier juridic IA:

 1. studii superioare în domeniul științelor juridice;
 2. vechime în specialitate minim 5 ani.

 

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Muzeograf I:

  1. studii superioare în domeniul științelor umaniste;
  2. cunoștințe operare PC;
  3. cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
  4. fără vechime.

 

Dosarul  de concurs va  contine  în mod obligatoriu:

a-cererea de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Judetean Ialomita

b-copia actului de identitate;

c-copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d-copia carnetului de muncă;

e-cazier judiciar;

f-adeverinţă medicală;

g-curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit b,c,d, vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Copiile de  pe acte mentionate mai sus  se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Concursul se va desfasura  conform H.G. nr. 286/2011 republicată ;

 

BIBLIOGRAFIE  pentru ocuparea postului de Consilier juridic IA, al Muzeului Judetean Ialomita :

 1. Legea nr. 311/2003 ***Republicată, Legea muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțuiile publice;
 3. Legea nr. 215/2001***Republicată, Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 53/2003***Republicată – Codul muncii;
 5. Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Județean Ialomița.

 

BIBLIOGRAFIE  pentru ocuparea postului de Muzeograf I, al Muzeului Judetean Ialomita :

 1. Legea nr.311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Radu Florescu, Bazele Muzeologiei, București, 1994;
 3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

 

Concursul se va desfășura după următorul calendar:

– 22.12.2017 – 10.01.2018, 0ra 16,00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs;

– 12.01.2018, orele 13,00 – selecția dosarelor;

– 15.01.2018, ora 16.00 afisarea rezultatelor selecției ;

– 16.01.2018 – data limită pentru depunerea contestațiilor privind selectia  dosarelor ;

– 17.01.2018 – solutionarea contestatiilor si publicarea rezultatelor ;

– 22.01.2018, orele 10,00 – proba scrisă și afișarea rezultatelor probei scrise ;

– 23.01.2018, ora 14,00 – data limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisă;

– 25.01.2018 , orele 10,00 –  interviul și afișarea rezultatelor;

– 26.01.2018, ora 14,00 – data limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul ;

– 29.01.2018 – Solutionarea contestatiilor privind interviul si publicarea rezultatelor  finale.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului județean Ialomița, până la data de 10.01.2018, ora 16,00 la Compartimentul Secretariat și Registratură.

 

Relatii suplimentare la telefon 0243 / 230054, persoană de

contact Gherghe Maria.

 

2018-01-04T10:20:20+00:00 decembrie 20th, 2017|0 Comments

Leave A Comment

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.