Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de Conservator II S al Muzeului Judetean Ialomita

Având în vedere prevederile art. 31 din Hotărârea 286/2011 (republicata)  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, se comunică următorul rezultat final:

Dinu Săndica –  punctaj final  – 95/admis

Din data de 23.11.2016, data aducerii la cunoştinţă candidatului rezultatul concursului, în termenul prevăzut  de actul normativ de o zi lucrătoare, nu au fost depuse contestaţii privind modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului.

2017-09-22T13:07:27+00:00 noiembrie 23rd, 2016|0 Comments

concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conservator II

 

   

MUZEUL JUDETEAN IALOMITA , cu sediul in Slobozia Str. Matei Basarab nr.30, organizează concurs pentru ocuparea  postului de Conservator II, studii S, functie de executie din cadrul Compartimentului Conservare-Restaurare  al Muzeului Judetean Ialomita .

 

CONSERVATOR II , nivel studii S .

In data de 17.11.2016 , ora 10,00 – proba scrisa și în data de 21.11.2016, ora10.00  interviul.

 

Condiții generale de participare pentru candidați:

 1. are cetăţenie românâ ;
 2. cunoaste limba romana,scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu ;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie ;
 6. indeplineste conditiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni .

Condiții specifice de participare pentru candidați:

 1. are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniile biologie

sau chimie;

 1. limbi străine: engleză-foarte bune (citit, vorbit, scris); cunoașterea altor limbi străine de circulație internațională reprezintă un avantaj;
 2. cunoștințe avansate operare PC;
 3. nu necesită vechime.

 

Dosarul  de concurs va  contine  în mod obligatoriu:

 

-cererea de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Judetean Ialomita;

-copia actului de identitate;

-copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-copia carnetului de muncă;

-cazier judiciar;

-adeverinţă medicală;

-curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit b,c,d, vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Copiile de  pe acte mentionate mai sus  se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Concursul se va desfasura  conform H.G. nr. 286/2011 republicată ;

 

BIBLIOGRAFIE  pentru ocuparea postului de Conservator II, studii superioare al Muzeului Judetean Ialomita […]

2017-10-08T13:37:49+00:00 octombrie 24th, 2016|0 Comments