MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

  RAPORT DE ACTIVITATE 

2006

SLOBOZIA

2007

CUPRINS

1. PROGRAMUL – CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EVIDENŢA PATRIMONIULUI CULTURAL

I.1. SUBPROGRAMUL – CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

I.1.1. Cercetarea arheologica

I.1.2. Cercetarea arheologică preventivă

I.1.3. Cercetarea şi cunoaşterea istoriei moderne şi contemporane a judeţului Ialomiţa în lumina documentelor de arhivă

I.1.4. Cercetarea  etnografica în judetul Ialomita

I.2. SUBPROGRAMUL –  EVIDENŢA PATRIMONIULUI

      CULTURAL

I.2.1. Evidenţa analitică a patrimoniului cultural mobil

II. PROGRAMUL – CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

II.1. SUBPROGRAMUL- CONSERVAREA PATRIMONIULUI

        MUZEAL

II.2. SUBPROGRAMUL – RESTAURAREA PATRIMONIULUI

        MUZEAL

III. PROGRAMUL – VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

III.1. SUBPROGRAMUL – EXPOZIŢII

III.2. SUBPROGRAMUL – SESIUNI ŞTIINŢIFICE,

SIMPOZIOANE, MESE ROTUNDE, CONFERINŢE, SERI 

MUZEALE, LANSĂRI DE CARTE

III.3. SUBPROGRAMUL – PRIETENII MUZEULUI

III.4. SUBPROGRAMUL – EDITORIAL

I. PROGRAMUL – CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EVIDENŢA PATRIMONIULUI CULTURAL

Programul se derulează sub forma unor subprograme ale căror obiective sunt promovarea valorilor istorice şi culturale din judeţul Ialomiţa, introducerea acestora în circuitul ştiinţific din ţară şi străinătate, dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului.

I.1. SUBPROGRAMUL – CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

În cadrul acestui subprogram s- a urmărit elaborare riguroasă a unor teme care să prezinte într- o succesiune culturală şi cronologică evoluţia comunităţilor umane documentate arheologic pe teritoriul judeţului Ialomiţa, începând din preistorie (neolitic, mil. VI î. Hr.) până în contemporaneitate.

Obiectivele enunţate mai sus au putut fi realizate în cursul anului 2006 prin derularea următoarelor teme:

I.1.1. Cercetarea arheologica

TEME REALIZATE

 • Neo-eneoliticul judeţului – cercetare pluridisciplinară pe

              şantierul arheologic Borduşani-Popină.

Răspunde: Florin Vlad;

 • Organizarea, amenajarea şi utilizarea spaţiului la comunităţile eneolitice din Bazinul Inferior al Dunării – prin intermediul   cercetărilor complexe, pluridisciplinare pe şantierele arheologice Hârşova, jud. Constanţa, Borduşani, jud. Ialomiţa şi Măriuţa, jud. Călăraşi

Răspunde: Florin Vlad

 • Biodiversitatea zonei Borduşani în contextul Reţelei regionale de arii protejate. Etapa I – elaborarea unui studiu de evaluare a potenţialului resurselor naturale din cadrul Zonei Borduşani şi definirea măsurilor ce vor trebui luate în scopul conservării şi gestionării durabile.

Răspunde: Florin Vlad

 • Trecerea societăţilor umane de la eneolitic la epoca bronzului – Cercetare pluridisciplinară la Săveni-La Movile;

Răspunde: Florin Vlad, Radu Coman, Sacuiu Vasilica, Munteanu Simona

 • Sfârşitul epocii bronzului şi prima epocă a fierului în judeţul Ialomiţa – prin intermediul cercetărilor sistematice de la  Bucu-Pochina şi Platoneşti-Valea Babi;

Răspunde: Elena Renţa, Radu Coman, Munteanu Simona

 • Rituri şi ritualuri la geţii din Balta Ialomiţei- cercetare

sistematică la Stelnica-Gradiştea Mare;

Răspunde: Gheorghe Matei

 • Începuturile Evului mediu pe teritoriul judeţului – cercetare

sistematică la Vlădeni-Popina Blagodeasca;

Răspunde: Emilia Corbu

 • Evul mediu dezoltat – cercetare sistematică pluridisciplinareă de la Giurgeni- Oraşul de Floci.

Răspunde: Gheorghe Matei

I.1.2. Cercetarea arheologică preventivă

TEME REALIZATE

 • Cercetări de suprafaţă de- a lungul râului Ialomiţa, braţului

Borcea, a lacurilor din judeţul Ialomiţa în vederea identificarii şi  cartografierii zonelor cu potenţial arheologic pentru realizarea Repertoriului arheologic al judeţului Ialomiţa – instrument deosebit de necesar în activitatea specialiştilor, a publicului larg şi de interes pentru administraţia judeţului;

Răspund: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Elena Renţa

 • Supraveghere arheologică la zidul de incintă (latura de est)

a Manăstirii Sf. Voievozi din Slobozia la solicitarea Direcţiei Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor

Răspund: Elena Renţa, Gheorghe Matei

I.1.3. Cercetarea şi cunoaşterea istoriei moderne şi contemporane a judeţului Ialomiţa în lumina documentelor de arhivă

TEME REALIZATE

 • Valorificarea documentelor de arhivă prin organizarea de

manifesterări culturale dedicate unor evenimente istorice locale şi naţionale (Unirea Principatelor Române, Ziua Naţională a României, Serbările Municipiului Slobozia, ş.a.)

Răspund: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Elena Renţa

 I.1.4. Cercetarea  etnografica în judetul Ialomita

TEME REALIZATE

 • Ocupaţiile tradiţionale din judeţul Ialomiţa începând cu a doua

jumătate a sec. al XIX- lea. Etapa I- prelucrarea patrimonului etnografic în vederea relizării unei expoziţii şi a unor catalaloage de colecţie accesibile publicului larg.

Răspunde: Sorinel Stroie

 TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ: 12

 I.2. SUBPROGRAMUL –  EVIDENŢA PATRIMONIULUI

      CULTURAL

În cursul anului 2006 au fost întocmite documente de evidenţă la obiectele din colecţiile MJI sau la cele intrate în colecţii ca urmare a activităţii de cercetare- documentare în domeniile arheologie, istorie, etnografie. Evidenţa patrimoniului a  ocupat în acest an o pondere importantă.

I.2.1. Evidenţa analitică a patrimoniului cultural mobil

TEME REALIZATE

 • Introducerea în programul de evidenţă informatizată DOC PAT- CIMEC a unui număr de 2201 de obiecte muzeale (951- din colecţia de arheologie, 1250- din colecţia de etnografie)

Răspund: Vlădăreanu Marioara, Stoica Elena

 • Întocmirea a 595 de fişe analitice de evidenţă la obiectele muzeale aflate în colecţiile de arheologie, istorie şi etnografie

Răspund: Gheorghe Matei, Emilia Corbu, Sorinel Stroie

 • Întocmirea documentaţiei la zece obiecte muzeale pentru includerea acestora în categoria Tezaur

Răspunde: Gheorghe Matei

 • Începerea constituirii unei evidenţe foto a obiectelor muzeale aflate în colecţiile de arheologie, etnografie şi de la Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargia în scopul realizării unei baze de date unitare a muzeului

Răspund: Gheorghe Matei, Stroie Sorinel, Cristache Florin

 • Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate prin donaţie în patrimoniul MJI (230-fondul Ion Albeşteanu, 40 documente- donaţie dr. Georgeta Filitti)

Raspund: Gheorghe Matei, Stroie Sorinel, Emilia Corbu

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI EVIDENŢA PATRIMONIULUI CULTURAL: 5

PARTENERI ÎN DERULAREA PROGRAMULUI CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EVIDENŢA PATRIMOLNIULUI CULTURAL

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti

Muzeul Naţional de Istorie a României

Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare din cadrul MNIR

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Muzeul Satului

Muzeul Dunării de Jos – Călăraşi

CIMEC- Ministerul Cuturii şi Cultelor

Universitatea Valahia din Târgovişte –  Facultatea de Ştiinţe Umaniste

Universitatea Politehnică – Bucureşti

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EVIDENŢA PATRIMOLNIULUI CULTURAL:  17

II. PROGRAMUL – CONSERVAREA ŞI RESTAU-RAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

Programul a cuprins o serie de teme care să faciliteze cunoşterea stării de sănătate a obiectului de muzeu, măsuri primare de conservare a patrimoniului, asigurarea unui mediu optim permanenet pentru obiectele muzeale aflate în expoziţii sau în depozite, restituirea formei originare a obiectului de patrimoniu. Programul se desfăşoară sub forma a două subprograme.

II.1. SUBPROGRAMUL- CONSERVAREA PATRIMONIULUI

        MUZEAL

În cadrul acestui subprogram s-a avut în vedere ansamblul de măsuri, acţiuni, mijloace şi tehnici ce au drept scop păstrarea nemodificată a structurii şi aspectul bunurilor de muzeu, asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite, conform cu Normele de Conservare în vigoare.

TEME REALIZATE

 • Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor micro-  climatice din sălile de expoziţie şi depozite; corectarea condiţilor de microclimat

Răspunde: Găvăneanu Ionel

 • Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a patrimoniului aflat în expunere la sediul muzeului şi în depozite

Răspund: Găvăneanu Ionel, Săcuiu Vasilica, Radu Bogdan, Militaru Alina, Şerban Anişoara, Alexandru Dorin, Căluţă Viorica

 • Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a patrimoniului aflat în expunere la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi din com. Maia

Răspunde: Cristache Florin

 • Lucrări de conservare primară la monumentul istoric Conacul Bolomey (curăţarea spaţiilor interioare, reparaţii la acoperiş şi schelărie, îndepărtarea vegetaţiei din incintă)

Răspunde: David Constantin

 •  Aplicarea de tratamente cu substanţe chimice la opt obiecte textile din colecţia de etnografie a muzeului în conformitate cu Normele de Conservare în vigoare

Răspunde: Săcuiu Vasilica

Efectuarea tratamentelor de dezinsecţie în expoziţiile şi depozitele MJI conform cu Normele de Conservare în vigoare

Răspunde: Găvăneanu Ionel

 • Organizarea depozitului de arheologie. Etapa I- amenajarea spaţiului în conformitate cu Normele de Conservare, achiziţionarea şi montarea de rafturi metalice cu poliţe mobile

Răspunde: Gheorghe Matei, Radu Bogdan, Nae Aurel,  Alexandru Dorin

 • Organizarea depozitului de materiale arheologice documentare de la Borduşani Popină

Răspund: Florin Vlad, Stroie Sorinel, Munteanu Simona, Nae Aurel, Alexandru Dorin

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI CONSERVAREA PATRIMONIULUI MUZEAL : 8

II.2. SUBPROGRAMUL – RESTAURAREA PATRIMONIULUI

        MUZEAL

Acest subprogram constă în intervenţia directă asupra obiectului muzeal pentru restituirea formei originare prin operaţii de întregire, integrare şi completare, aplicare de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului muzeal astfel încât să-şi redea istoria şi să-şi păstreze funcţionalitatea.

Colaborarea armonioasă dintre specialişti (muzeografi, conservatori, restauratori) a condus la eficientizarea activitaţii de restaurare, concretizată printr-un număr important de obiecte restaurate din colecţiile MJI.

TEME REALIZATE

 • Restaurarea patrimoniului din colecţia de arheologie- 13 obiecte muzeale (11 obiecte din ceramică, 2 obiecte din metal)

Răspunde: Munteanu Simona

 • Restaurarea patrimoniului din colecţia de  etnografie- 55 obiecte muzeale ( 26 obiecte textile, 29 obiecte din metal)

Răspund: Săcuiu Vasilica, Udrişteoiu Rodica

Restaurarea patrimoniului din colecţia de arta plastică: 9 obiecte muzeale ( 2 obiecte ceramice din colecţia Tuzlaru, 7 obiecte de metal din expoziţie temporară)

Răspunde: Munteanu Simona

 • Întocmirea unui număr de 60 de fişe de restaurare ( 11 fişe obiecte arheologice, 20 fişe obiecte textile etnografice, 29 fişe obiecte metal etnografic)

Răspund: Munteanu Simona, Săcuiu Vasilica Udrişteoiu Rodica

 • Lucrări de restaurare primară (curăţări, spălări, degresări, neutralizări, tratamente chimice, uscare, marcare) aplicate obiectelor arheologice rezultate în urma cercetărilor arheologice din campania arheologică 2006

Răspund: Munteanu Simona, Udrişteoiu Rodica

 • Participare la programele de cercetare arheologică de la Bucu- Pochină, Săveni-La Movile, Platoneşti- Valea Babii pentru prelevarea ştiinţifică a  materialelor arheologice descoperite

     Răspund: Munteanu Simona, Săcuiu Vasilica

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI RESTAURAREA PATRIMONIULUI MUZEAL: 6

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL: 14

 III. PROGRAMUL – VALORIFICAREA PATRIMO-NIULUI CULTURAL

În cursul anului 2006 acest program s-a derulat sub forma unor subrograme  care au avut la bază protocoale de parteneriat încheiate de muzeu cu diverse instituţii judeţene sau din ţară.

Fiecare zi de importanţă cultural-istorică a fost marcată prin organizarea de expoziţii, simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice, activităţi la care a fost atras un public specializat şi care au deschis porţile unei integrări accentuate a activităţilor muzeului în sfera preocupărilor comunităţii ialomiţene. Astfel, întreaga activitate din acest an s-a  desfăşurat  sub forma următoarelor direcţii:

–         Cercetarea în slujba muzeografiei;

–         Muzeografia în slujba comunităţii;

–         Locul şi rolul muzeului în comunitate.

Noile direcţii introduse au permis, astfel, realizarea unor întâlniri tematice cu un public larg, obţinându- se paşi importanţi pentru aducerea instituţiei în postura de loc de întâlnire şi de manifestare a valorilor culturale ialomiţene.

III.1. SUBPROGRAMUL – EXPOZIŢII

 • Mărţişor – Simbolul candorii

Parteneri: Şcoala nr. 2 „Sfântul Andrei”, Slobozia

Perioadă: 01.03.2006

Răspunde: Gheorghe Matei, Stroie Sorinel, Vasile Ion

 • Pagini din istoria presei ialomiţene. Expoziţie organizată în cadrul manifestării complexe Martie – Luna Presei Ialomiţene, ediţia a V-a

Parteneri: Redacţiile ialomiţene,  Direcţia pentru Cultura, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Ialomiţa, Asociaţia Culturala

„HELIS„

Perioadă: 18.03.2006

Răspund: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Stroie Sorinel

 • Figuri de ceară din colecţiile Muzeului  Sankt-Petersburg

Parteneri: Muzeul Figurilor de Ceară din Sankt-Petersburg

Perioadă: 5.04.2006

Răspunde: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Stroie Sorinel

 • Bucuria Învierii. Expoziţie organizată cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti

Parteneri: Şcoala nr. 2 „Sfântul Andrei”, Slobozia

Perioadă:11.04.2006

Raspunde: Gheorghe Matei, Vasile Ion,  Dincă Floricica

 • Patru biografii de cărturari – Patru destine de martiri. Expoziţie foto- documentară.

Parteneri: Asociaţia „ROST”

Perioadă: 27.04.2006 (vernisaj MJI), 30.06.2006 (vernisaj MJi Braşov)

Răspund: Emilia Corbu, Stroie Sorinel, Vasile Ion

 • Fii copil pentru o zi. Expoziţie organizată în cadrul parteneriatului “Minţi agere, mâini dibace”

Parteneri:Scoala generala nr.2 „Sf.Andrei”, Slobozia

Perioadă: 01.06.2006

Răspund:Vasile Ion, Dincă Floricica

 • Slobozia în documente şi imagini. Expoziţie organizată cu prilejul Sărbătorilor Municipiului Slobozia.

Parteneri: Primăria Municipiului Slobozia

Perioadă:02.06.2006

Răspund: Gheorghe Matei, Stroie Sorinel

 • Popina – un sat neolitic de acum 6500 de ani. Expoziţie organizată pe sit-ul arheologic de la Borduşani- Popină în cadrul manifestării culturale ” Ziua Porţilor Deschise”

Parteneri: Consiliul Judetean Ialomita, Direcţia de Cultura, Culte şi

Patrimoniul Cultural Naţional Ialomiţa, Muzeul Naţional de Istorie a României , Complexul Muzeal „Curtea Domneasca”, Tîrgoviste,

Asociaţia Ornitologică din România- Filiala Ialomiţa, Ministerul Lucrarilor Publice şi Amenajarii Teritoriale , Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare- MNIR

Perioadă:09.09.2006

Răspunde: Florin Vlad

 • Ion Zupcu- Retrospectivă. Expoziţie de artă fotografică

Parteneri: artistul fotograf Ion Zupcu

Perioadă: 20.10.2006

Raspund: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Stroie Sorinel, Vasile Ion

 • Borduşani- Popină. 20 de ani de cercetări arheologice pluridisciplinare

Parteneri: Muzeul Naţional de Istorie a României, Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare- MNIR

Perioadă: 17.11.2006

Raspund: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Stroie Sorinel, Vasile Ion

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI EXPOZIŢII: 10

III.2. SUBPROGRAMUL – SESIUNI ŞTIINŢIFICE,

SIMPOZIOANE, MESE ROTUNDE, CONFERINŢE, SERI 

MUZEALE, LANSĂRI DE CARTE

 • Unirea Naţiunea a facut-oSimpozion.

Parteneri: istoricul Georgeta Filitti, Centrul Cultural ”Ionel Perlea”

Centrul Creaţiei Populare Ialomiţa, Liceul de Artă ”Ionel Perlea” Slobozia

Perioadă: 24.01.2006

Răspund: Florin Vlad, Elena Renţa

 • Lansări de carte în cadrul manifestării culturale complexe Martie- Luna Presei Ialomiţene. Ediţia a V-a.

–         SPIONAJUL PSIHIC ŞI CÂMPUL DE LUPTA MENTAL de Emil Străinu;

–         CARE/VA/SA/ZICĂ de Ion Alecu;

–         EUGEN CEALÎC ŞI CĂLĂRAŞII de Nicolae Ţiripan;

–         ÎNTOARCERE IN TIMP de Aurel David

Parteneri: Asociaţia culturală ”Helis”, Redacţia Ialomiţa

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului- Filiala Călăraşi

Perioadă: 18.03- 31.03.2006

Răspund: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei

 • Zilele Patrimoniului European – Zilele Patrimoniului Ialomiţean. Masă rotundă organizată pe şantierul arheologic Borduşani-Popină cu ocazia Zilelor Patrimoniului European

Parteneri: Muzeul Naţional de Istorie a României, Direcţia Pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional – Ialomiţa

Perioadă:1.09.2006

Raspund: Elena Renţa

 • Sesiunea ştiinţifică a muzeului. Anul acesta tematica sesiunii a fost marcată de împlinirea a 20 de ani de cercetări arheologice pluridisciplinare la Borduşani-Popină

Parteneri: Consiliul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Naţional de Istorie a României, Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”

Perioadă: 16.11-18.11.2006

Raspunde: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Stroie Sorinel

 • Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Simpozion dedicat Zilei Naţionale a României şi aderării României la Uniunea Europeană

Parteneri: Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, Centrul Creaţiei Populare Ialomiţa, Biblioteca Judeţeană ”Ştefan Bănulescu”, Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul” Slobozia, Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” Slobozia, Teatrului Naţional Bogdan Petriceicu Haşdeu din Cahul – Republica Moldova

Perioadă: 01.12.2006

Răspund: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Stroie Sorinel

 • Nopţile Albe ale MuzeelorProgram coordonat de Ministerul Culturii şi Cultelor dedicat aderării României la Uniunea Europeană

Perioadă: 30.12.2006

Răspund: Florin Vlad, Ţaporea Tudoriţa, Săcuiu Vasilica, Radu Bogdan

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI SESIUNI ŞTIINŢIFICE, SIMPOZIOANE, MESE ROTUNDE, CONFERINŢE, SERI  MUZEALE, LANSĂRI DE CARTE : 6

III.3. SUBPROGRAMUL – PRIETENII MUZEULUI

Introducerea acestui subprogram în anul 2002 a avut ca scop antrenarea unui public cat mai variat şi numeros în activităţile organizate de muzeu.

 • Unirea în istoria românilor– concurs de istorie

Parteneri: Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul” Slobozia

Perioadă: 24.01.2006

Răspund: Florin Vlad, Elena Renţa

 • Şi noi suntem europeni – concurs de istorie organizat în cadrul ”Zilele Europei” şi dedicat aderării României la Uniunea Europeană

Parteneri: Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia

Termen: 09.05.2006

Raspunde: Gheorghe Matei

 • Scaloianul- Obicei şi Tradiţie. Lecţie practică

Parteneri: Şcoala nr. 2 „Sfântul Andrei”, Slobozia

Perioadă: 10.05.2006

Răspunde: Gheorghe Matei

 • Pe urmele lui Dromihete – excursie de documentare în rezervaţia arheologică de la Piscul Crăsani

Parteneri: Asociaţia culturală „Helis”

Perioadă: 20.05.2006

Răspund: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Elena Renţa

 • Ziua Porţilor DeschiseVizitarea şantierelor arheologice de la Hârşova-tell (16.07.2006) şi Borduşani-Popină (09.09.2006)

Parteneri: Muzeul Naţional de Istorie a României

Asociaţia culturală „Helis”

Răspund: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei

 • Ialomiţa- file de istorie. Excursie documentară pe traseul Slobozia-Hârşova. Vizitarea obiectivelor istorice şi arheologice

Parteneri: Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul” Slobozia, Radio Campus, Antena 1 Slobozia

Perioadă: 15.10.2006

Răspund: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Elena Renţa

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI PRIETENII MUZEULUI: 6

III.4. SUBPROGRAMUL – EDITORIAL

 • Editarea de afişe, pliante, invitaţii pentru toate acţiunile din calendar (în regie proprie)

Răspunde: Vasile Ion

 • Editarea pliantului general al Muzeului Judeţean Ialomiţa

Răspunde: Vasile Ion

 • Editarea de calendare şi semne de carte

Răspund: Florin Vlad, Elena Renţa

 • Editarea monografiei Locuirea getică din partea de Nord aPopinei-Borduşani, vol. IIautor George Trohani în Colecţia Situri Arheologice a Muzeului Judeţean Ialomiţa
 • Editarea publicaţiei Borduşani. Oameni, istorie, natură

Răspunde: Florin Vlad (co-autor)

 • Editarea publicaţiei Borduşani. Hommes, historie,milieu, naturel
 • Realizarea paginei WEB a monumentului arheologic Borduşani- Popina

Răspunde: Florin Vlad (co-autor)

 • Rapoarte, comunicări studii şi articole  elaborate şi susţinute de specialiştii muzeului:

– Florin Vlad, Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Borduşani – Popina, jud. Ialomiţa. Campania 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice 2006(raport, co-autor), Constanţa, mai-iunie, 2006

– Florin Vlad, Cercetările arheologice pluridisciplinare din Tell-ul eneolitic de la Hârşova (jud. Constanţa). Campania 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice 2005 (raport, co-autor), Constanţa, mai-iunie, 2006

– Elena Renţa, Radu Coman, Simona Munteanu, Cercetările arheologice de la Bucu, judeţul Ialomiţa. Campania 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2006 (raport), Constanţa, mai-iunie, 2006

– Elena Renţa, Radu Coman, Simona Munteanu, Cercetările arheologice de la Platoneşti, com. Platoneşti, judeţul Ialomiţa. Campania 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2006 (raport), Constanţa, mai-iunie, 2006

– Gheorghe Matei, Cercetările arheologice de la Stelnica – Grădiştea Mare, com. Stelnica, judeţul Ialomiţa. Campania 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2006 (raport, co-autor), Constanţa, mai-iunie, 2006

-Emilia Corbu, Cercetările arheologice de la Vlădeni- Popina Blagodeasca, com. Vlădeni, jud. Ialomiţa. Campania 2005. Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2006 (raport), Constanţa, mai-iunie, 2006

– Gheorghe Matei, Cercetările arheologice de la Oraşul de Floci, com. Giurgeni, , judeţul Ialomiţa. Campania 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2006 (raport, co-autor), Constanţa, mai-iunie, 2006

– Emilia Corbu, Relevanţa Cronologică a primelor datări arheomagnetice pe un sit medieval- timpuriu din România, (co-autor), Ploieşti, iunie, 2006

– Elena Renţa, Simona Munteanu,Radu Coman, Complexele funerare  hallstattiene de la Bucu, punctul Pochina (jud. Ialomiţa),Slobozia,  nov. 2006

– Florin Vlad, Radu Coman, Simona Munteanu, Vasilica Săcuiu, Despre un tip de statuetă descoperit în aşezarea cernavodeană de la Săveni- La Movile (jud. Ialomiţa), Slobozia, nov. 2006

– Emilia Corbu, Un mormânt sarmatic descoperit la Vlădeni- Popina Blagodeasca, (co-autor), Slobozia, nov. 2006

– Stroie Sorinel, Vasile Ion, Florin Vlad, Nicolae Tuzlaru- pictor şi colecţionar în patrimoniul Muzeului Judeţean Ialomiţa, Brasov, dec. 2006

– Stroie Sorinel, Vasile Ion, Florin Vlad, Ion Zupcu-lucrări de artă fotografică aflate în colecţiile Muzeului Judeţean Ialomiţa, Brasov, dec. 20

– Elena Renţa, Florin Vlad, Gheorghe Matei, Evoluţia comunităţilor umane în Bazinul Ialomiţei. Omul şi Râul

– Emilia Corbu, Inventarul aşezării  medieval-timpurii de la Vlădeni- Popina Blagodeasca- campania 2000-2004, Arheologia Medievală VI, (sub tipar)

– Valeriu Sârbu, Emilia Corbu, Un mormânt sarmatic descoperit la Vlădeni- Popina Blagodeasca, Istros XIII (sub tipar)

– Emilia Corbu, Cătălin Şuteu, Relevanţa cronologică şi arheologică a primelor datări arheologice din România pe situl medieval- timpuriude la Vlădeni- Popina Blagodeasca, Arheologia Medievală VI (sub tipar)

 • Promovarea activitatilor desfasurate de MJI în mass-media locală şi naţională:
 1. 1.     JURNAL DE IALOMITA, Joi, 26 ianuarie 2006,147 de ani de la Unirea Principatelor Române, sărbătoriţi şi la Slobozia
 2. IALOMITA, Marti, 24 ianuarie 2006,  Azi, la Muzeul Judeţean, Manifestări culturale dedicate Unirii Principatelor Române
 3. IALOMITA, Vineri, 27 ianuarie 2006, Eveniment cultural de referinţă .  Sărbătoarea UNIRII la Muzeul Judeţean
 4. HELIS, Februarie, 2006, Cercetările arheologice de la Ciulniţa de Elena Renţa
 5. IALOMITA, Marţi, 07 martie 2006, Mărţişorul – amuletă şi simbol
 6. PULS de Ialomiţa, 3-16 martie 2006,  Mărţişor, simbolul candorii
 7. 7.     IALOMITA,Vineri, 17 martie 2006, Emil STRĂINU: Spionajul psihic şi câmpul de luptă mental
 8. 8.     TRIBUNA IALOMIŢEI, Vineri, 17 martie 2006, Istoria locală – izvor al cunoaşterii în cadrul proiectului pentu învăţământul rural
 9. IALOMITA, Marţi, 21 martie 2006,  Martie – Luna Presei Ialomiţene. Răsfăţ informaţional  la Muzeul de Istorie

Interviu: Florin Vlad

 1.  Gazeta de Sud-Est, Marti, 21 martie 2006,  Lansare de carte la Slobozia.Spionajul psihic şi câmpul de luptă mental
 2.  HELIS, martie 2006.  Martie – Luna presei ialomiţene – ediţia a V-a -2006
 3. 12.                         IALOMITA, Vineri, 31 martie 2006, Care/va/sa/zică
 4. 13.                         PULS de Ialomiţa, 31 martie- 13 aprilie 2006, „ În curând. Expoziţia itinerantă a Muzeului figurilor de ceara din Sankt Petersburg
 5. 14.                         IALOMITA, Marţi, 04 aprilie 2006, Muzeul figurilor de ceara din Sankt Petersburg la Slobozia;

Interviu: Florin Vlad

 1.  IALOMITA, Marţi, 4 aprilie 2006,  Care/ va/ sa/ zica  a prins viaţă
 2.  IALOMITA, Vineri, 6 aprilie2006, Muzeul figurilor de ceara din Sankt Petersburg
 3. 17.                         IALOMITA,Marţi,11 aprilie 2006, Osama Bin Laden şi Fidel Castro au ajuns la Slobozia
 4. 18.                         IALOMITA, Marti, 11 PRILIE 2006, Bucuria Invierii
 5.  IALOMITA, Marţi, 18 aprilie 2006,  Cu Radu Ştefănescu, directorul Muzeului Judeţean de Istorie Brasov, despre comunicarea intermuzeală
 6. 20.                         IALOMITA, Vineri, 28 aprilie 2006,  Patru biografii de cărturari, patru destine de martiri
 7. 21.                         OBSERVATOR, Miercuri, 10 mai, 2006,Călăraşiul şi Franţa desfăşoara cel mai complex program arheologic din ultimii ani
 8. 22.                        IALOMITA, Marti, 23 mai 2006, HELIS, trei ani, la Crăsani
 9. ROST, nr.39, mai 2006Spiritul bizantin a supravieţuit imperiului de Emilia Corbu
 10. ROST, iunie, 2006,  Cum pot muri şi mari popoare de Emilia Corbu
 11.  ROST, august-septembrie, 2006, Păcate de cronicar de Emilia Corbu
 12.  IALOMITA, Marti, 12 semptembrie 2006, Şantierul arheologic Popina Borduşani, un loc de cercetare al civilizaţiei din cele mai vechi timpuri

Interviu: Florin Vlad

 1. 27.                         SEMNAL, 11-17 septembrie 2006,  Ziua porţilor deschise la Santierul arheologic Popina Borduşani
 2. 28.                        România  Liberă, Joi, 12 octombrie 2006, Arheologii nu se plictisesc. Legende,comori şi revendicari
 3. 29.                         IALOMITA, Marti,17 octombrie 2006, Pe urmele trecutului
 4. 30.                         IALOMITA, Vineri, 20 octombrie 2006 , Eveniment cultural de excepţie la Muzeul Judetean Ialomita .Retrospectiva ION ZUPCU
 5.  STIREA, 23 octombrie 2006 2006, ION ZUPCU expune la Muzeul din Slobozia
 1. 32.                        FORMULA AS, 30 0ct. – 6 nov. 2006,  Corăbiile Bărăganului

Interviu: Florin Vlad

 1. 33.                        FORMULA  AS, 23-30 octombrie 2006  Aici, la Popina Bordusani , avem o comoara.Aş îndrăzni chiar sa spun – naţională
 2. 34.                        IALOMITA, Vineri, 3 noiembrie 2006, Din America, Ion Zupcu către Florin Vlad
 3.  IALOMITA, Vineri, 17 noiembrie 2006,  Muzeul Judetean Ialomita – Două zile, gazdă a unei sesiuni de comunicari ştiinţifice
 4.  IALOMITA, Marti, 28 noiembrie 2006, După câtiva ani de pauză. Muzeul judeţean Ialomiţa a fost din nou gazda unei sesiuni  de comunicări ştiinţifice
 5.  IALOMITA, Marti, 5 decembrie 2006, 1 Decembrie sărbătorit la Muzueul Judeţean de Istorie din Slobozia
 6. 38.                         FORMULA AS, 11-18 decembrie 2006Dialog într-o expoziţie de fotografii ION ZUPCU. Nu poţi sa uiti cuvintele cu care te naşti
 7. 39.                         RADIO SUD-EST, 18.01.2006, Stiri, ora 16,00 – Raport activitate 2005; Proiect de activitate 2006,

Interviu: Florin Vlad

 1. 40.                        ANTENA 1,Slobozia, 24.01.2006, Stiri, ora 22,30 – Unirea Principatelor Române

Interviu: Florin Vlad

 1. 41.                        RADIO CAMPUS, 24.01.2006.Stiri, opra 11,00,Unirea

Principatelor Române

Interviu: Florin Vlad

 1. 42.                        ANTENA 1 Slobozia, 1.03.2006, Stiri, ora 16,30, l Martie – Martisorul-simbolul candorii

Răspunde: Florin Vlad

 1. 43.                        RADIO CAMPUS, 3.03.2006, Stiri, ora 11,00 , 1 Martie – Mărţişorul – simbolul candorii,

Interviu:Florin Vlad

 1. 44.                        RADIO ROMANIA ACTUALITATI, 3.03.2006, Stiri, ora 19,00,  Gradul de emotivitate în contextul profesiei,

Interviu:Florin Vlad, Munteanu Simona

 1. 45.                        RADIO CAMPUS,13.03.2006,Stiri , ora 17,30, Martie – luna presei ialomitene,

Interviu: Florin Vlad

 1. 46.                        ANTENA 1 Slobozia, 18.03.2006, Stiri, ora 16,00, Pagini din istoria presei ialomiţene

Interviu:  FlorinVlad

 1. 47.                         RADIO CAMPUS, 18.03.2006, Stiri , ora 16,00Pagini din istoria presei ialomiţene

Interviu: Florin Vlad

 1. ANTENA 1 Slobozia, 31.03.2006, Stiri, ora 16,30,00 –

Lansare carte – Ion Alecu –CARE/VA/SA/ZICA

 1. RADIO CAMPUS, 31.03. 2006, Stiri, ora,11,00 – Lansare carte – Ion Alecu – CARE/VA/SA/ZICA

Interviu: Florin Vlad

 1. 50.                        ANTENA 1, Slobozia,11.04.2006, Stiri, ora 16,00, Bucuria Invierii

InterviuFlorin Vlad

 1. 51.                        RADIO CAMPUS, 11.04.2006,  Stiri, ora 11,00, Bucuria Invierii

Interviu: Florin Vlad

 1. 52.                        ANTENA 1 Slobozia, 12.04.2006, Stiri, Ora 11,00, Bucuria Invierii

Interviu:Florin Vlad

 1. 53.                        ANTENA 1 Slobozia, 17.07.2006,Stiri, ora 11,30, Ziua Porţilor deschise- Arheologia la Hârşova

Interviu: Florin

 1. ANTENA  1 Slobozia, 15.10.2006, Stiri ora 22,30,

Ialomiţa –  File de istorie

Interviu: Florin Vlad

 1. 55.                        RADIO CAMPUS, 16.11.2006, Stiri, ora 11,00, Bordusani – Popină – 20 de ani de cercetări pluridisciplinare

Interviu: Florin Vlad

 1. ANTENA 1 Slobozia, 17.11.2006, Ştiri, ora 16,30 Bordusani – Popină – 20 de ani de cercetări pluridisciplinare

Interviu: Florin Vlad

57. ANTENA 1 SLOBOZIA, 1.12.2006, Stiri, ora 22,30,

1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei

Interviu: Florin Vlad

58. RADIO CAMPUS, 1.12.2006, Stiri, ora 11,oo,

     1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei

Interviu: Florin Vlad

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI EDITORIAL: 9

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL: 31

TOTAL VIZITATORI : 10.000

ANEXE: