Posturi vacante

MUZEUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, cu sediul în localitatea Slobozia, b-dul. Matei  Basarab, nr. 30, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea postului de:

 Referent, grad profesional IA, studii medii (M) – 1 funcție de execuție din cadrul compartimentului Financiar – Conatbil Administrativ al Muzelui Județean Ialomița, în data de 06.07.2022, ora 10.00

Anunțul integral, condițiile de participare și biografia de concurs

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultat final concurs

MUZEUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, cu sediul în localitatea Slobozia, b-dul. Matei  Basarab, nr. 30, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de:

 Muzeograf, grad profesional IA, nivel studii S – 1 post Secția Cercetarea, Evidența și Valorificarea Patrimoniului;

Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel:

 • Proba scrisă în data de 08.12. 2021, ora 10.00.
 • Proba interviu în data de 13.12.2021, ora 10.00.

 

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Muzeograf, grad profesional IA:

 1. Studii de specialitate: Facultatea de Litere, Istorie;
 2. cunoștințe operare PC.
 3. vechime în muncă: minim 5 ani.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 26.11.2021, orele 16.00 la sediul instituției. Bibliografia pentru concurs va fi afișată la sediu și pe site-ul instituției.

Relații suplimentare la sediul din Slobozia, b-dul Matei Basarab, nr. 30.

      Persoană de contact: Roxana Popa , telefon 0243/230054.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Muzeograf IA, studii superioare al Muzeului Judetean Ialomita :

– Legea nr. 311 din 08 iulie 2003 (republicată) muzeelor și colecțiilor publice, publicată în M.O. nr. 207 din 24 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea 182/ 2000- Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;;

– Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriele, centre de cultură și alte unități de profil;

– Radu Florescu, Bazele muzeologiei, București, 1998 ( Forme și structuri ale instituției muzeale, pg. 18- 37).

– Radu Florescu, Bazele muzeologiei, București, 1998 ( Evidența patrimoniului muzeal, pg. 98- 110).

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare  a concursului pentru  ocuparea postului de Muzeograf, grad IA, nivel studii S – Secția Cercetarea, Evidența și Valorificarea Patrimoniului

Art.1  Concursul  pentru postul de Muzeograf, grad IA – Secția Cercetarea, Evidența și Valorificarea Patrimoniului, al Muzeului Judetean Ialomita, se organizează în conformitate cu prevederile  Horărârii nr. 286/din 23 martie 2011 republicată,  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Art.2  Poate participa la concurs persoana care indeplineşte următoarele condiţii: Condiții generale de participare pentru candidați:
 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Muzeograf, grad IA:
 1. Studii de specialitate: Facultatea de Istorie, Litere.
 2. cunoștințe operare PC
 3. vechime în muncă: minim 5 ani.
Art.3 Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 1. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 2. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 3. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 4. g) curriculum vitae model europass;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura după următorul calendar:

Etapă concurs Data/ Perioada
Limită depunere dosar 26.11.2021- ora 16.00
Selecţia dosarelor de înscriere 26.11.2021
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.12.2021
Termen depunerea contestaţiilor 03.12.2021
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 06.12.2021
Probă scrisă 08.12.2021- ora 10.00
Afişarea rezultatelor de la proba scrisă 08.12.2021
Termen depunerea contestaţiilor 09.12.2021
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 10.12.2021
Interviu (conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs) 13.12.2021-ora 10.00
Afişarea rezultatelor de la interviu 14.12.2021
Termen depunerea contestaţiilor 15.12.2021
Afişarea rezultatelor contestaţiilor 16.12.2021
Afişarea rezultatelor finale 20.12.2021
Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Județean Ialomița, Compartimentul Secretariat și Registratură, din bd. Matei Basarab. Nr.30. Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult  24 de ore de la data  afişării rezultatului la sediul instituţiei publice. Art.5  Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor şi atribuţiile acestora. Comisia de concurs  este alcatuită din : -1 președinte -2 membri – 1 secretar Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din : -1 președinte -2 membri – 1 secretar Membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor  sunt numiţi prin decizie a managerului instituţiei. Secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare  a contestaţiilor este asigurat prin grija persoanei desemnate din cadrul instituţiei.   Atribuţiile comisiilor  de concurs şi  de soluţionare a contestaţiilor Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:
 1. a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
 2. b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
 3. c) stabilește planul probei practice și realizează proba practică;
 4. d) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
 5. d) notează pentru fiecare candidat proba scrisăși/proba practică şi interviul;
 6. e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;
 7. f) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.
 Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
 1. a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise, probei practice şi a interviului;
 2. b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
 1. a) primesc dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;
 2. b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;
 3. c) întocmesc, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului;
 4. d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;
e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.