Activitățile din cadrul acestui program au scopul de a promova valorile istorice și culturale ialomițene, introducerea acestora în circuitul științific din țară și străinătate, dezvoltarea colecțiilor instituției, evidența și depozitarea patrimoniului muzeal.

Prin acest program se desfășoară mai multe subprograme, și anume: Cercetarea arheologică, Cercetarea documentelor de arhivă și Evidența patrimoniului cultural mobil.

Cercetare arheologică

La sediul instituției se desfășoară activități privind prelucrarea științifică a materialelor arheologice rezultate în urma săpăturilor sistematice sau de salvare desfășurate în siturile arheologice de la: Bordușani—Popină, Săveni—La Movile, Vlădeni—Popina Blagodeasca, Orașul de Floci, Piscul Crăsani, Stelnica—Grădiștea Mare (descriere, desene, încadrări tipologice și culturale, fotografiere, redactarea fișelor de evidență etc.).

Cercetările arheologice sistematice se desfășoară în siturile arheologice de la: Stelnica—Grădiștea Mare (necropolă spirituală getică), Piscul Crăsani (davă getică), Bordușani—Popină (așezare neo-eneolitică), Orașul de Floci (așezare medievală urbană), Vlădeni—Popina Blagodeasca (așezare medievală timpurie), Săveni—La Movile (așezare Cernavoda I).

Rezultatele obținute în urma campaniilor de săpături arheologice contribuie la creșterea semnificativă a datelor privind evoluția comunităților umane în Ialomița din preistorie și până în epoca medievală. Astfel, sunt completate date privind strategiile de utilizare a spațiului unei așezări umane, tehnici de construcție a locuințelor, activitățile economice de subzistență, raporturile dintre diferitele comunități umane învecinate sau relațiile de schimb inter-comunitare, tipuri de așezări (așezare preistorică de tip tell, așezare getică fortificată, așezare medievală urbană etc.), inventar de uz casnic, inventar funerar, aspecte privind producția de unelte, arme, ceramică, obiecte de podoabă etc.

De asemenea, un alt aspect care rezultă în urma cercetării arheologice și merită a fi menționat constă în îmbogățirea patrimoniului cultural al instituției și, implicit, al județului Ialomița.

O altă direcție a cercetării arheologice o constituie inventarierea zonelor cu potențial arheologic din județul Ialomița pentru completarea Repertoriului arheologic al județului Ialomița, instrument deosebit de necesar în activitatea specialiștilor, a publicului larg și de interes pentru administrația județului.

O atenție deosebită se acordă cercetărilor preventive desfășurate în cadrul proiectelor de investiții, enumerăm aici doar câteva dintre acestea : parcul de turbine eoliene din com. Giurgeni, punctul La Mozacu, lucrările de reabilitare, com. Manasia, punctul Primărie, biserica nr. 1 de la Orașul de Floci, pentru lucrările de conservare și restaurare.

Prin finalizarea unor astfel de proiecte se dorește, pe de o parte, recuperarea patrimoniului istoric și arheologic, iar pe de altă parte completarea fondurilor instituției din venituri extrabugetare.

Cercetarea documentelor de arhivă

Muzeul Județean Ialomița deține o importantă colecție de documente de arhivă din perioada modernă și contemporană. Cercetarea documentelor de arhivă a permis realizarea unor proiecte expoziționale privind contribuția ialomițenilor la făurirea statului român modern și, de asemenea, păstrarea și perpetuarea tradiției religioase ialomițene. Amintim expozițiile anuale dedicate Zilei Naționale—Monumentele recunoștinței sau Unirii Principatelor de la 1859—Contribuția ialomițenilor la Unirea Principatelor Române sau expoziții tematice precum Lumina Învierii. Tradiție și cultură religioasă în Bărăganul Ialomițean.

Evidența patrimoniului cultural

Prin activitățile desfășurate se urmărește realizarea unei evidențe unitare a patrimoniului muzeal (clasare, informatizare, bază de date, inventariere, fișe analitice de evidență), în scopul eficientizării activității de cercetare-documentare și extinderii posibilităților de valorificare optimă a patrimoniului.

De asemenea, în cadrul acestui subprogram se înscrie și activitatea de introducere a fișelor analitice de evidență ale obiectelor de patrimoniu în baza de date națională online, DOCPAT.