MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

  RAPORT DE ACTIVITATE 

2008

SLOBOZIA

2009

CUPRINS

 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PROPUŞI ŞI REALIZAŢI PE    PROGRAME DE ACTIVITATE ÎN ANUL 2008

I. PROGRAMUL – CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EVIDENŢA                         PATRIMONIULUI CULTURAL

I.1. SUBPROGRAMUL – CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

I.1.1. Cercetarea arheologică

I.1.2. Cercetarea arheologică preventivă

I.1.3. Cercetarea şi cunoaşterea istoriei moderne şi contemporane a

         judeţului Ialomiţa în lumina documentelor de arhivă

I.1.4. Cercetarea  etnografică în judeţul Ialomita

I.2. SUBPROGRAMUL –  EVIDENŢA PATRIMONIULUI

      CULTURAL

I.2.1. Evidenţa analitică a patrimoniului cultural mobil

II. PROGRAMUL – CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA

    PATRIMONIULUI CULTURAL

II.1. SUBPROGRAMUL- CONSERVAREA PATRIMONIULUI

       MUZEAL

II.2. SUBPROGRAMUL – RESTAURAREA PATRIMONIULUI

       MUZEAL

III. PROGRAMUL – VALORIFICAREA PATRIMONIULUI

     CULTURAL

III.1. SUBPROGRAMUL – EXPOZIŢII

III.2. SUBPROGRAMUL – SESIUNI ŞTIINŢIFICE, SIMPOZIOANE, MESE

        ROTUNDE, CONFERINŢE, SERI  MUZEALE, LANSĂRI DE CARTE

III.3. SUBPROGRAMUL – PRIETENII MUZEULUI

III.4. SUBPROGRAMUL – EDITORIAL

IV. PROGRAMUL- REABILITAREA PATRIMONIULUI

      IMOBILIAR

V. REABILITAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A ZONEI DE

      INTERES ARHEOLOGIC PRIORITAR- ORAŞUL DE FLOCI-

      BAZA ARHEOLOGICĂ

VI. PEISAJ CULTURAL ŞI BIODIVERSITATE- ZONA

      BORDUŞANI-ARGUMENTELE UNEI DEZVOLTĂRI  

      DURABILE MODEL

I. PROGRAMUL – CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EVIDENŢA PATRIMONIULUI CULTURAL

Programul se derulează sub forma unor subprograme ale căror obiective sunt:

 • dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului;
 • promovarea valorilor istorice şi culturale din judeţul Ialomiţa, introducerea acestora în circuitul ştiinţific din ţară şi străinătate.

I.1. SUBPROGRAMUL – CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

I.1.1. Cercetarea arheologică

SCOP:

 •  elaborarea riguroasă a unor teme care să prezinte într- o succesiune culturală şi cronologică evoluţia comunităţilor umane documentate arheologic pe teritoriul judeţului Ialomiţa, începând din preistorie (neolitic, mil. VI î. Hr.) şi până în contemporaneitate.

TEME REALIZATE

 • Neo-eneoliticul în judeţul Ialomiţa–cercetare pluridisciplinară pe şantierul arheologic Borduşani-Popină.

Responsabil: Florin Vlad, Cătălina Cernea, Cernău Ioan;

 • Organizarea, amenajarea şi utilizarea spaţiului la comunităţile eneolitice din Bazinul Inferior al Dunării – prin intermediul   cercetărilor complexe, pluridisciplinare pe şantierele arheologice Hârşova, jud. Constanţa, Borduşani, jud. Ialomiţa şi Măriuţa, jud. Călăraşi.

Responsabil: Florin Vlad, Cătălina Cernea, Cernău Ioan;

 • Introducerea în analiza primară a industriei pe materii dure de origine animală- şantier arheologic Luncaviţa, jud. Tulcea.

Responsabil: Cătălina Cernea

 • Cercetări arheologice şi prospecţiuni prin mijloace optoelectronice (CARPO) aplicate în aşezarea preistorică  de la Săveni- La Movile.

Responsabili: Florin Vlad, Radu Coman, Săcuiu Vasilica, Munteanu Simona, Cernea Cătălina, Cernău Ioan

 • Finalul epocii bronzului în judeţul Ialomiţa- şantier arheologic Platoneşti-Valea Babii.

Responsabili: Elena Renţa, Radu Coman, Munteanu Simona

 • Prima epocă a fierului în Ialomiţa- şantier arheologic Bucu- Pochina.

Responsabili: Elena Renţa, Radu Coman, Munteanu Simona

 • Rituri şi ritualuri funerare la geţii din Balta Ialomiţei- cercetare sistematică la Stelnica-Gradiştea Mare.

Responsabil: Gheorghe Matei

 • Începuturile Evului mediu pe teritoriul judeţului Ialomiţa- cercetare sistematică la Vlădeni-Popina Blagodeasca.

Responsabil: Emilia Corbu, Dinu Sandica

 • Evul mediu urban din Ialomiţa – cercetare sistematică pluridisciplinară la Giurgeni- Oraşul de Floci (Grindul nr. 3 AVICOLA).

Responsabil: Gheorghe Matei, Radu Coman

TOTAL TEME REALIZATE: 9

I.1.2. Cercetarea arheologică preventivă

TEME REALIZATE

 • Cercetări de suprafaţă de- a lungul râului Ialomiţa, Braţului

Borcea, a lacurilor din judeţul Ialomiţa în vederea identificarii şi  cartografierii zonelor cu potenţial arheologic pentru realizarea Repertoriului arheologic al judeţului Ialomiţa – instrument deosebit de necesar în activitatea specialiştilor, a publicului larg şi de interes pentru administraţia judeţului.

Responsabili: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Elena Renţa, Radu Coman, Corbu Emilia, Săcuiu Vasilica, Cernău Valentin Ioan, Munteanu Simona, Nae Aurel, Cernea Cătălina

 • Supraveghere arheologică conform contractului încheiat nr. 156/11.02.2008 reprezentând Montare turn meteorologic, comuna Platoneşti.

Responsabil: Gheorghe Matei, Radu Coman

 • Supraveghere arheologică conform contractului încheiat nr. 164/11.02.2008 reprezentând Consolidarea- restaurarea zidului de incintă şi a turnului de nord-vest, Mănăstirea Sf. Voievozi- Slobozia.

Responsabili: Elena Renţa, Gheorghe Matei, Munteanu Simona, Radu Coman, Radu Bogdan

 • Supraveghere arheologică conform contractului încheiat nr. 559/29.05.2008 reprezentând Schimbarea destinaţiei din spaţiul comercial în cămin cultural, com. Ograda.

Responsabili: Gheorghe Matei, Radu Coman, Cernău Ioan

 • Supraveghere arheologică conform contractului încheiat nr. 1036/07.11.2007 reprezentând amplasare staţie de telefonie mobilă GSM, com. Ciulniţa.

Responsabili: Gheorghe Matei, Cernea Cătălina, Cernău Ioan

 • Supraveghere arheologică conform contractului încheiat nr.1152/07.10.2008 reprezentând Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi- zona localităţii Ion Roată, sectorul Slobozia- Ţăndărei.

Responsabili: Gheorghe Matei, Radu Coman, Cernea Cătălina, Cernău Ioan

TOTAL TEME REALIZATE: 6

I.1.3. Cercetarea şi cunoaşterea istoriei moderne şi contemporane a judeţului Ialomiţa în lumina documentelor de arhivă

TEME REALIZATE

 •  Continuarea valorificării fondului de plăcuţe foto realizate între anii 1935-1947 de artistul-fotograf Costică Acsinte în Slobozia şi editarea unei lucrări de popularizare.

Responsabili: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Elena Renţa;

 • Valorificarea Albumului de fotografii realizate de  artistul- fotograf C. Acsinte în primul război mondial (1916-1918) şi organizarea unei expoziţii aniversare dedicată împlinirii a 90 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

Responsabili: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Elena Renţa

TOTAL TEME REALIZATE: 2

I.1.4. Cercetarea  etnografică în judeţul Ialomiţa

TEME REALIZATE

 • Redescoperirea unui meşteşug într-un oraş medieval dispărut- Firul întors. Cercetare etnografică în localitatea Giurgeni, jud. Ialomiţa.

Responsabil: Gheorghe Matei

TOTAL TEME REALIZATE: 1

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ: 18

I.2. SUBPROGRAMUL –  EVIDENŢA PATRIMONIULUI

      CULTURAL

I.2.1. Evidenţa analitică a patrimoniului cultural mobil

SCOP:

 • Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil rezultat în urma activităţilor de cercetare, achiziţionare şi din donaţii.

TEME REALIZATE

 • Introducerea în programul de evidenţă informatizată DOC PAT- CIMEC a unui număr de 2150 de obiecte muzeale (1000- din colecţia de arheologie; 1050- din colecţia de etnografie; 100- din colecţia de istorie modernă şi contemporană).

Responsabili: Vlădăreanu Marioara, Stoica Elena, Cernău Ioan Valentin

 • Întocmirea a 626 de fişe analitice de evidenţă la obiectele muzeale aflate în colecţia de arheologie.

Responsabili: Cernea Cătălina, Emilia Corbu

 • Evidenţa fotografică a patrimoniului cultural mobil din cadrul MJI şi introducerea acestora în baza de date DOCPAT-CIMEC:  3983 de obiecte muzeale aflate în colecţiile de arheologie (1200 obiecte), istorie (1669), etnografie (1014 obiecte) şi de la Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi (490 obiecte);

Responsabili: Gheorghe Matei, Cernău Ioan Valentin, Dinu Săndica, Cristache Florin

 • Întocmirea documentaţiei pentru introducerea în Categoria Tezaur Naţional a două obiecte de patrimoniu din colecţia de arheologie.

Responsabil: Gheorghe Matei

 • Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate  în patrimoniul Muzeului Judeţean Ialomiţa prin achiziţii  şi cercetare în anul 2008: 494 (94 obiecte colecţia etnografie, 108 obiecte colecţia istorie, 9 obiecte colecţia de artă, 283 obiecte colecţia de arheologie).

Responsabili: Gheorghe Matei, Emilia Corbu, Găvăneanu Ionel, Radu Coman, Săcuiu Vasilica, Dinu Săndica

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI EVIDENŢA PATRIMONIULUI CULTURAL: 5

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EVIDENŢA PATRIMONIULUI CULTURAL: 23

II. PROGRAMUL – CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

Programul se desfăşoară sub forma a două subprograme care urmăresc menţinerea stării de sănătate a obiectului de muzeu prin următoarele obiective:

 • măsuri primare de conservare a patrimoniului;
 •  asigurarea unui mediu optim permanenet pentru obiectele muzeale aflate în expoziţii şi în depozite;
 •  restituirea formei originare a obiectului de patrimoniu.

II.1. SUBPROGRAMUL- CONSERVAREA PATRIMONIULUI

        MUZEAL

SCOP:

 • păstrarea nemodificată a formei şi a  structurii bunurilor de muzeu;
 •  asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite, conform cu Normele de Conservare în vigoare.

TEME REALIZATE

 • Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor micro-  climatice din sălile de expoziţie şi depozite cu ajutorul aparatelor (termohigrografe) de monitorizare permanentă a parametrilor microclimatici ; corectarea condiţiilor de microclimat cu ajutorul aparatelor de dezumidificare achiziţionate.

Responsabili: Dinu Săndica, Găvăneanu Ionel

 • Verificarea stării de conservare a patrimoniului cultural mobil aflat în depozitele muzeului: 5250 obiecte colecţia arheologie; 940 colecţia numismatică; 6554 colecţia etnografie; 2199 obiecte colecţia artă plastică şi decorativă; 6562 obiecte colecţia istorie; 2213 colecţia artă religioasă.

Responsabili: Dinu Săndica, Găvăneanu Ionel, Radu Coman, Munteanu Simona, Săcuiu Vasilica, Nae Aurel

 • Realizarea unui număr de 200 de fişe de conservare- colecţia arheologie.

Responsabil: Dinu Săndica

 • Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a patrimoniului aflat în expunere la sediul muzeului şi în depozite.

Responsabili: Dinu Săndica, Găvăneanu Ionel, Săcuiu Vasilica, Radu Bogdan, Munteanu Simona, Militaru Alina, Şerban Anişoara,  Căluţă Viorica, Nae Aurel

 • Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a patrimoniului aflat în expunere la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi din com. Maia.

Responsabil: Cristache Florin

 • Lucrări de conservare primară la monumentul istoric Conacul Bolomey (curăţarea spaţiilor interioare, reparaţii la acoperiş şi schelărie, îndepărtarea vegetaţiei din incintă).

Responsabil: David Constantin

 • Efectuarea tratamentelor de dezinsecţie în expoziţiile şi depozitele muzeului conform Normelor de Conservare în vigoare.

Responsabil: Găvăneanu Ionel, Săcuiu Vasilica

 • Finalizarea proiectului privind depozitarea colecţiei de artă “Nicolae şi Zamfira Tuzlaru” în conformitate cu Normele de Conservare.

Responsabil: Dinu Săndica

 • Organizarea depozitelor de arheologie şi etnografie situate în corpul A după finalizarea lucrărilor de înlocuire a şarpantei la sediul instituţiei.

Responsabili: Dinu Săndica, Matei Gheorghe, Găvăneanu Ionel, Radu Coman, Nae Aurel, Radu Bogdan, Stoica Elena, Şerban Anişoara, Militaru Alina, Căluţă Viorica, Damian Constantin, Ştefan Lidia, Bondoc George

 • Lucrări de conservare primară la monumentul istoric Biserica nr. 1 de la Oraşul de Floci (îndepărtarea vegetaţiei din incinta monumentului şi împrejurimi, curăţarea fundaţiilor monumentului); lucrări de întreţinere la Ansamblul Monumental Mihai Viteazul de la Oraşul de Floci (îndepărtarea vegetaţiei, vopsirea structurilor metalice, instalarea a două panouri explicative, înlocuirea drapelelor).

Răspunde: Gheorghe Matei, Nae Aurel, Radu Bogdan, Cernea Cătălina, Cernău Ioan

 • Lucrări de conservare primară la două monumente arheologice de la Oraşul de Floci (edificiul cu contraforturi, casa cu fundaţie de piatră) şi realizarea unei împrejmuiri din gard metalic pentru protecţia monumentelor; instalarea a două panouri explicative realizate în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

Responsabili: Matei Gheorghe, Nae Aurel

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI CONSERVAREA PATRIMONIULUI MUZEAL : 11

II.2. SUBPROGRAMUL – RESTAURAREA PATRIMONIULUI

        MUZEAL

SCOP:

 • restituirea formei originare a obiectului muzeal prin operaţii de întregire, integrare şi completare, aplicare de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului muzeal astfel încât să-şi redea istoria şi să-şi păstreze funcţionalitatea.

TEME REALIZATE

 • Restaurarea unui număr de 24 obiecte textile de patrimoniu  din colecţia de etnografie.

Responsabil: Săcuiu Vasilica

 • Tratamente mecanice (desprăfuiri, aspirări, umectări pe anumite zone cu soluţii chimice) aplicate pe un număr de 67 de obiecte textile de patrimoniu din colecţia de etnografie.

Responsabil: Săcuiu Vasilica

 • Restaurarea unui număr de 25 obiecte de patrimoniu din colecţia lemn etnografic

Responsabil: Nae Aurel

 • Restaurarea unui număr de 43 obiecte de patrimoniu din colecţia de arheologie: 11 obiecte din ceramică, 32 obiecte din metal (argint, bronz, plumb, fier).

Responsabil: Munteanu Simona

 • Tratamente chimice (degresare, spălare cu detergenţi anionici, imersare în acizi de diferite concentraţii, neutralizare, uscare, marcare) aplicate pe materialele arheologice (vase şi fragmente ceramice, unelte din os şi corn, unelte din silex şi piatră,  unelte din metal) descoperite pe şantierele arheologice de la Săveni- La Movile, Bucu- Pochină, Platoneşti- Valea Babii, Stelnica- Grădiştea Mare.

Responsabil: Munteanu Simona

 •  Prelucrarea grafică a obiectelor de patrimoniu din colecţia arheologie.

Responsabili: Dincă Floarea

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI RESTAURAREA PATRIMONIULUI MUZEAL: 6

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL: 17

III. PROGRAMUL – VALORIFICAREA PATRIMO-NIULUI CULTURAL

În anul 2008 toate activităţile desfăşurate în cadrul programului de valorificare au fost dedicate împlinirii a 40 de ani de muzeografie ialomiţeană.

Programul s-a derulat sub forma unor subprograme ale căror obiective au fost:

 • Atragerea unui public cât mai numeros prin organizarea de expoziţii, simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice la sediul instituţiei şi în judeţ;
 • Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii ialomiţene

III.1. SUBPROGRAMUL – EXPOZIŢII

 • Peisaje şi amintiri. Expoziţie de artă plastică, autor Gheorghe Mosorescu.

Data şi locul: 7 martie 2008, Slobozia

Parteneri: Uniunea Artiştilor Plastici, Filiala Ialomiţa

Responsabili: Emilia Corbu, Nae Aurel, Radu Bogdan, Şerban Anişoara, Căluţă Viorica, Radu Coman

 • Martie- Luna Presei Ialomiţene. Expoziţie organizată în cadrul manifestării complexe “Martie- Luna Presei Ialomiţene. Ediţia a VII-a”

Data şi locul: 25 martie 2008, Slobozia

Parteneri: Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Ialomiţa, Asociaţia culturală Helis

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Nae Aurel, Radu Bogdan, Stoica Elena, Dincă Floarea

 • Destine de martiri. Expoziţie foto-documentară itinerantă.

Parteneri: Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii, Asociaţia culturală Rost.

Data şi locul: 15 aprilie 2008, Slobozia; 18 iulie 2008, Vaslui; 14 august 2008, Iaşi

Responsabili: Emilia Corbu, Dinu Săndica, Nae Aurel, Radu Bogdan, Căluţă Viorica, Militaru Alina

 • Interior de casă ialomiţeană. Expoziţie de etnografie

Data şi locul: 8 mai 2008, Slobozia

Parteneri: Tv Sud-Est Slobozia

Responsabili: Găvăneanu Ionel, Săcuiu Vasilica

 • Istoria oficială versus istoria bunicilor. Expoziţie de etnografie itinerantă organizată în cadrul proiectului Oraşul de Floci- redescoperirea unui meşteşug într-un oraş medieval dispărut.

Data şi locul: 16 august 2008, Giurgeni

Parteneri: Muzeul Naţional de Istorie a României

Responsabili: Gheorghe Matei, Radu Bogdan, Nae Aurel, Radu Coman

 • Mari personalităţi ialomiţene- Ion Albeşteanu. Expoziţie organizată în cadrul Festivalului Concurs Naţional al Tinerilor Interpreţi ”Ion Albeşteanu”

Data şi locul: 12 octombrie 2008, Slobozia

Parteneri: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Naţionale Ialomiţa

Responsabili: Gheorghe Matei, Radu Bogdan, Nae Aurel, Militaru Alina, Şerban Anişoara, Dincă Floarea

 • 40 de ani de muzeografie ialomiţeană. Expoziţie aniversară organizată cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate muzeografică în judeţul Ialomiţa.

Data şi locul: 7 noiembrie 2008, Slobozia

Responsabil: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Nae Aurel, Şerban Anişoara, Radu Bogdan, Militaru Alina

 • Oraşul de Floci- redescoperirea unui meşteşug într-un oraş medieval dispărut. Expoziţie de istorie şi arheologie organizată în cadrul manifestărilor culturale şi ştiinţifice dedicate împlinirii a 40 de ani de activitate ialomiţeană.

Data şi locul: 6 noimbrie 2008, Slobozia

Parteneri: InstitutulNaţional al Monumentelor Istorice, Muzeul Naţional de Istorie a României, Şcoala Generală Giurgeni

 • Războiul Reîntregirii Naţionale prin obiectivul ialomiţeanului Costică Acsinte.  Expoziţie foto- documentară dedicată aniversării a 90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Data şi locul: 1 Decembrie 2008, Slobozia

Parteneri: istoricul Georgeta Filitti

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Radu Coman, Cernea Cătălina, Nae Aurel, Cernău Ioan, Radu Bogdan, Militaru Alina, Şerban Anişoara

 • Asta-i seara de Crăciun!. Expoziţie de etnografie organizată în cadrul Festivalului Naţional de Colinde ”Sub zare de soare”

Data şi locul: 14 decembrie 2008, Slobozia

Parteneri: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Naţionale Ialomiţa

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa, Găvăneanu Ionel, Nae Aurel, Radu Bogdan, Damian Constantin, Săcuiu Vasilica, Munteanu Simona, Militaru Alina

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI EXPOZIŢII: 10

III.2. SUBPROGRAMUL – SESIUNI ŞTIINŢIFICE,

SIMPOZIOANE, MESE ROTUNDE, CONFERINŢE, SERI 

MUZEALE, LANSĂRI DE CARTE

 • Unirea Naţiunea a facut-o! Simpozion dedicat Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859

Data şi locul: 24 ianuarie 2008, Slobozia

Parteneri: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Direcţia Judeţeană Ialomiţa a Arhivelor Naţionale, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa

 • Presa între informare, dezinformare, manipulare. Masă rotundă organizată în cadrul manifestării complexe ”Martie –Luna Presei Ialomiţene”, Ediţia a VII-a

Data şi locul: 25 martie 2008, Slobozia

Parteneri: Redacţiile ialomiţene, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Ialomiţa, Asociaţia Culturală ”Helis”

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa

 • Ghidul monumentelor istorice din judeţul Ialomiţa. Lansare de carte organizată în cadrul manifestării culturale ”Martie –Luna Presei Ialomiţene”, Ediţia a VII-a:

Data şi locul: 25 martie 2008, Slobozia

Parteneri: Direcţia Pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Ialomiţa

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa

 • Reabilitarea şi punerea în valoare ştiinţifică şi turistică a zonei de interes arheologic şi istoric Borduşani- Popină. Masă rotundă.

Data şi locul: 6 mai 2008, Slobozia

Parteneri: Consiliul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Naţional de Istorie a României, Societatea Ornitologică Română

Responsabil: Florin Vlad, Cernea Cătălina, Cernău Ioan

 • Vasile Alecsandri autorul baladei Mioriţa. Demonstraţia unei ipoteze şi implicaţiile ei istorico- literare, folclorice şi spirituale în lucrările lui Alexandru Bulandra. Simpozion.

Data şi locul: 8 mai 2008, Slobozia

Parteneri: Asociaţia culturală Helis

Responsabili: Florin Vlad, Gheorghe Matei

 • Coordonate europene. Acţiune culturală complexă dedicată Zilei Europei.

Data şi locul: 9 mai 2008, Slobozia

Parteneri: Consiliul Judeţean Ialomiţa

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Emilia Corbu, Radu Coman, Căluţă Viorica, Cernea Cătălina, Ioan Cernău, Militaru Alina, Şerban Anişoara, Nae Aurel, Radu Bogdan, Găvăneanu Ionel, Săcuiu Vasilica, Munteanu Simona, Dinu Săndica

 • Slobozia- File de istorie. Concurs de istorie locală organizat în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Sărbătorilor Municipiului Slobozia. Ediţia a VIII- a.

Data şi locul: 6 iunie 2008, Slobozia

Parteneri: Primăria Municipiului Slobozia

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei

 • 40 de ani de muzeografie ialomiţeană. Sesiune Internaţională de Comunicări Ştiinţifice.

Data şi locul: 6- 8 noiembrie 2008, Slobozia

Parteneri: Consiliul Judeţean Ialomiţa, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Muzeul Naţional de Istorie a României

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, întreg colectivul MJI

 • I.C.Filitti. Jurnal (1913- 1919), vol. I. Lansare de carte în cadrul manifestării complexe 40 de ani de muzeografie ialomiţeană.

Data şi locul: 7 noiembrie 2008, Slobozia

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa

 • Prima epocă a fierului pe cursul râului Ialomiţa. Lansare de carte în cadrul manifestării complexe 40 de ani de muzeografie ialomiţeană.

Data şi locul: 7 noiembrie 2008, Slobozia

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa

 • Slobozia. Istorie în imagini. Lansare documente iconografice (1935- 1947) din colecţia Costică Acsinte a Muzeului Judeţean Ialomiţa.

Data şi locul: 7 noimbrie 2008, Slobozia

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI SESIUNI ŞTIINŢIFICE, SIMPOZIOANE, MESE ROTUNDE, CONFERINŢE, SERI  MUZEALE, LANSĂRI DE CARTE : 11

III.3. SUBPROGRAMUL – PRIETENII MUZEULUI

 • Unirea naţiunea a facut-o! Sesiune de comunicări prezentate de elevii clasei a XI-a de la Lic. Pedagogic ”Matei Basarab”, coordonator Prof. Petrescu Maria

Data şi locul: 24 ianuarie 2008, Slobozia

Responsabil: Cernea Cătălina, Cernău Ioan-Valentin

 • Moş Ion Roată şi Unirea. Program cultural-artistic organizat de elevii clasei a VII-a de la Lic. Pedagogic ”Matei Basarab”, coordonator Prof. Petrescu Maria

Data şi locul: 24 ianuarie 2008, Slobozia

Responsabil: Cernea Cătălina, Cernău Ioan-Valentin

 • Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859. Program cultural-artistic organizat de Grădiniţa ,,Junior”. Educator Mariana Radu

Data şi locul: 24 ianuarie 2008, Slobozia

Responsabil: Cernea Cătălina, Cernău Ioan-Valentin

 • 24 ianuarie 1859 Unirea Principatelor Române. Program cultural-artistic organizat de Grădiniţa numărul 2. Coordonator educator Emilia Ionescu

Data şi locul: 24 ianuarie 2008, Slobozia

Responsabili: Cernea Cătălina, Cernău Ioan-Valentin

 • Ialomiţa-file de istorie. Excursie documentară la rezervaţia arheologică Oraşul de Floci

Data şi locul: 19 martie 2008, Giurgeni

Parteneri: Liceul Teoretic ”Paul Georgescu”-Ţăndărei

Responsabil: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Radu Coman

 • Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Colocviu dedicat împlinirii a 90 de ani de la Marea Unire

Data şi locul: 28 noiembrie 2008, Slobozia

Parteneri: clasele a XI-a C si a XI-a D de la Lic. Pedagogic ”Matei Basarab”, coordonator Prof. Petrescu Maria

Responsabil: Cernea Cătălina, Cernău Ioan-Valentin

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI PRIETENII MUZEULUI: 6

III.4. SUBPROGRAMUL – EDITORIAL

TEME REALIZATE

 • Realizarea filmului documentar ,,Zestrea jupâniţei Măriuţa Arion” de la Oraşul de Floci, în cadrul proiectului ,,Oraşul de Floci- redescoperirea unui meşteşug într-un oraş medieval dispărut”.
 • Editarea plachetei ,,Slobozia. Istorie în imagini”. Colecţie iconografică din fondul Costică Acsinte.
 • Editarea volumului ,,I.C. Filitti 1913-1919”.
 • Editarea volumului ,,Prima epocă a fierului pe cursul râului Ialomiţa”.
 • Editarea de pliante, afişe, mape, invitaţii pentru toate acţiunile din calendar.

În anul 2008 specialiştii Muzeului Judeţean Ialomiţa (cercetători, muzeografi, restauratori) au participat cu lucrări la sesiuni naţionale şi internaţionale:

–         Sesiunea Internaţională  “Monede, medalii, insigne- valori documentare şi artistice”, Braşov, 27- 29 martie 2008. Participanţi: Emilia Corbu, Cătălina Cernea, Ioan Cernău

–         Conferinţa Naţională a specialiştilor din domeniul Patrimoniului Cultural Naţional, 27-28 martie 2008, Sinaia. Participanţi: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Elena Renţa

–         Conferinţa Internaţională “Patrimoniul muzeal de la Dunărea de Jos şi spaţiul carpatic în context european”, 10-12 aprilie 2008, Tulcea. Participanţi: Florin Vlad, Emilia Corbu, Gheorghe Matei

–         Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Zilele arheologiei”, 10- 12 aprilie 2008, Bucureşti. Participanţi: Cătălina Cernea

–         Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, 14-17 mai 2008, Iaşi. Participanţi: Elena Renţa, Gheorghe Matei, Emilia Corbu, Radu Coman

–         Sesiunea Naţională “Pontica”, 1-3 octombrie 2008, Constanţa. Participanţi: Cătălina Cernea

–         Sesiunea Internaţională “Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos”, 21- 24 octombrie 2008, Călăraşi. Participanţi: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Emilia Corbu, Cernea Cătălina, Ioan Cernău, Radu Coman

–         Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice “40 de ani de muzeografie ialomiţeană”, 6-8 noiembrie, 2008, Slobozia. Participanţi: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Emilia Corbu, Cernea Cătălina, Ioan Cernău, Radu Coman, Simona Munteanu

–         Conferinţa Internaţională “The Cultures of Steppes of Eurasia of Second Half Ist thou sand a.d.”, 17-21 noiembrie 2008, Samara, Federaţia Rusă. Participanţi: Emilia Corbu

 • Rapoarte arheologice:

– Florin Vlad, Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Borduşani – Popină, jud. Ialomiţa. Campania 2007, Cronica Cercetărilor Arheologice 2008 (raport, co-autor), Iaşi

– Florin Vlad, Cercetările arheologice pluridisciplinare din Tell-ul eneolitic de la Hârşova (jud. Constanţa). Campania 2007, Cronica Cercetărilor Arheologice 2008 (raport, co-autor), Iaşi

– Elena Renţa, Simona Munteanu, Radu Coman,  Cercetările arheologice de la Bucu, judeţul Ialomiţa. Campania 2007, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2008 (raport), Iaşi

– Elena Renţa, Simona Munteanu, Radu Coman, Cercetările arheologice de la Platoneşti, com. Platoneşti, judeţul Ialomiţa. Campania 2007, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2008 (raport), Iaşi

– Gheorghe Matei, Cercetările arheologice de la Stelnica – Grădiştea Mare, com. Stelnica, judeţul Ialomiţa. Campania 2007, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2008 (raport, co-autor), Iaşi

– Gheorghe Matei, Cercetările arheologice de la Oraşul de Floci, com. Giurgeni, , judeţul Ialomiţa. Campania 2007, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2008 (raport, co-autor), Iaşi

-Emilia Corbu, Cercetările arheologice de la Vlădeni- Popina Blagodeasca, com. Vlădeni, jud. Ialomiţa. Campania 2007. Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2008 (raport), Iaşi

 • Comunicări, articole, studii:

–         Florin Vlad, Cătălina Cernea, O medalie conferită contelui de Saint Aulaire în colecţiile Muzeului Judeţean Ialomiţa, Braşov, 2008

–         Gheorghe Matei, Ioan Cernău, Un lot de medalii din colecţia de numismatică a Muzeului Judeţean Ialomiţa, Braşov, 2008

–         Emilia Corbu, Distincţii şi medalii acordate prof. dr. Gh. Ionescu- Siseşti aflate în colecţia Muzeului Judeţean Ialomiţa, Braşov, 2008

–         Florin Vlad, Gheorghe Matei, Conservarea Bisericii nr. 1 de la Oraşul de Floci , com. Giugeni, jud.Ialomiţa (co-autori), Tulcea, 2008

–         Gheorghe Matei, Florin Vlad, Redescoperirea unui meşteşug într-un oraş dispărut medieval Oraşul de Floci- fir întors (coautori), Tulcea, 2008

–         Cătălina Cernea, Spaţiul domestic în aşezarea gumelniţeană de la Hârşova. C 1027. Studiu de caz, Bucureşti, 2008

–         Emilia Corbu, Dunărea istorică- obiectiv prioritar în cadrul cercetării rezervaţiilor arheologice de la Dunărea Inferioară, Tulcea, 2008

–         Emilia Corbu, Ceramica lucrată cu mâna din aşezarea medieval- timpurie de la Vlădeni- Popina Blagodeasca, Constanţa, 2008

–         Radu Coman, Gheorghe Matei, Descoperiri arheologice de tip Sântana de Mureş- Cerneahov din zona Bărăganului ialomiţean, Călăraşi, 2008

–         Elena Renţa, Un mormânt de înhumaţie descoperit la Platoneşti- Platoul Hagieni, punctul Valea Babii(jud. Ialomiţa), sec.V-IV a.Chr., Călăraşi, 2008

–         Emilia Corbu, Aşezări întărite la nordul Dunării de Jos în Evul Mediu timpuriu, Călăraşi, 2008

–         Cătălina Cernea, Contribuţii la tipologia vaselor suport Gumelniţa A2, Călăraşi, 2008

–         Ioan Cernău, Contribuţii la cunoaşterea plasticii antropomorfe gumelniţene, Călăraşi, 2008

–         Florin Vlad, Radu Coman, Plastica antropomorfă din aşezarea Cernavoda I de la Săveni- La Movile, jud. Ialomiţa, Călăraşi, 2008

–         Elena Renţa, Munteanu Simona, Radu Coman, Cercetări recente la Platoneşti, Platoul Hagieni- Valea Babii, jud. Ialomiţa, Slobozia, 2008

–         Emilia Corbu, Relevanţa istorică şi arheologică a stratigrafiei aşezărilor medieval- timpurii. Studiu de caz. Vlădeni- Popina Blagodeasca, Slobozia, 2008

–         Cătălina Cernea, Analiza comparativă a ceramicii din complexele C 1017 şi C 1027 din aşezarea gumelniţeană de la Hârşova, jud. Constanţa, Slobozia, 2008

–         Ioan Cernău, Contribuţii metodologice la analiza mobilierului ceramic. Studiu de caz: două locuinţe gumelniţene de la Hârşova- tell, jud. Constanţa. Slobozia, 2008

–         Emilia Corbu, Historical and archaeological evidence about the Patzinacai`s presence to the Lower  Danube, Samara, 2008

–         Emilia Corbu, An hyppothesis about dwelling- ovens from early middle- age settlements (9th-11th) from România, Samara, 2008

 • Promovarea activităţilor desfaşurate de Muzeul Judeţean Ialomiţa în mass-media locală şi naţională:

1. www.cicnet.ro/ştiri. htm., joi, 24 ianuarie 2008, Unirea Naţiunea a facut-o!

2. www.cicnet.ro/ştiri.htm., marţi, 22 ianuarie 2008,Parteneriat pentru promovarea proiectului : Borduşani – peisaj cultural si biodiversitate. Argumentele unei dezvoltari durabile model

3. IALOMIŢA,marti, 12 februarie 2008,  Muzeul Judeţean de Istorie, o fereastră prin care ne vedem aşa cum trăiam în urmă cu sute sau mii de ani

4. HELIS, aprilie 2008, Simpozion, Vasile Alecsandri – autorul baladei Miorita

5. ROST, martie, 2008, Liderii spoliatori, autor Emilia Corbu

6. HELIS, mai 2008, Eveniment cultural la Muzeul Judeţean:

      ,,Mioriţa” şi-a găsit tatăl

7HELIS, mai 2008, Ziua Europei – Concurs de idei grafice –    viitor  european

8. www.cicnet.ro/ ştiri.htm. Concurs de cultură generală –

Coordonate europene

9. IALOMIŢA,marţi, 13 mai 2008Mioriţa şi-a găsit tatăl

10. IALOMIŢA,marţi, 3 iunie 2008,Prima epocă a fierului pe cursul mijlociu şi inferior al râului Ialomiţa(1), autorElena Renţa

11. IALOMIŢAvineri, 06 iunie 2008, Prima epocă a fierului pe cursul mijlociu şi inferior al râului Ialomiţa(2), autorElena Renţa

12. IALOMIŢA,marţi,10 iunie 2008, Prima epocă a fierului pe cursul mijlociu şi inferior al râului Ialomiţa(3), autorElena Renţa

13. IALOMIŢA,vineri, 13 iunie 2008, Prima epocă a fierului pe cursul mijlociu şi inferior al râului Ialomiţa(4), autorElena Renţa

14. IALOMIŢAmarţi,17 iunie 2008, Prima epocă a fierului pe cursul mijlociu şi inferior al râului Ialomiţa(5), autorElena Renţa

15. IALOMIŢA,vineri, 20 iunie 2008, Prima epocă a fierului pe cursul mijlociu şi inferior al râului Ialomiţa(6), autorElena Renţa 16. 16. IALOMIŢA,marţi,24 iunie 2008, Prima epocă a fierului pe cursul mijlociu şi inferior al râului Ialomiţa(7), autorElena Renţa

17. IALOMIŢA,  vineri, 27 iunie 2008, Prima epocă a fierului pe cursul mijlociu şi inferior al râului Ialomiţa(8), autorElena Renţa

18. ROST, nr. 64 iunie 2008, Uciderea ideologică a naţiunilor, autor Emilia Corbu

19. IALOMIŢA,marţi, 01 iulie 2008, Prima epocă a fierului pe cursul mijlociu şi inferior al râului Ialomiţa(9), autorElena Renţa

20. IALOMIŢA,vineri, 04 iulie 2008, Borduşani, coordonate istorice. Vechi urme de locuire pe teritoriul satului Borduşani, co-autor Florin Vlad

21. IALOMIŢA,marţi, 08 iulie 2008, Borduşani, coordonate istorice. Primele meţiuni,  co-autor Florin Vlad

22. IALOMIŢA,vineri, 11 iulie 2008, Borduşani, coordonate istorice. Stabilirea lipovenilor de-a lungul Borce, co-autor Florin Vlad

23. IALOMIŢAmarţi, 15 iulie 2008, Borduşani, coordonate istorice. Sat la graniţa ruso-turc, co-autor Florin Vlad

24. IALOMIŢA, vineri, 18 iulie 2008,  Borduşani, coordonate istorice. Mari proprietari ai satului, co-autor Florin Vlad

25. IALOMIŢA,marţi, 22 iulie 2008, Borduşani, coordonate istorice. Biseric, co-autor Florin Vlad

26. IALOMIŢA,vineri, 25 iulie 2008, Elena Renţa, doctor în arheologie, co-autor Florin Vlad

27. IALOMIŢA,marţi, 29 iulie 2008, Borduşani, coordonate istorice. Viaţa locuitorilor: între arhaic şi modern, co-autor Florin Vlad

28. IALOMIŢA,vineri, 01 august 2008, Borduşani, coordonate istorice. Satul Borduşani în perioada postbelică, co-autor Florin Vlad

29. http://cimec.wordpress.com, miercuri, 6 august 2008, Giurgeni: Invitaţie la un eveniment

30. IALOMIŢA,vineri, 08 august 2008, Ziua Porţilor Deschise ale sitului arheologic Oraşul de Floci

31. IALOMIŢA, vineri, 15 august 2008,Oraşul de Floci – redescoperirea unui meşteşug într-un oraş medieval dispărut

32. IALOMIŢA,marţi, 19 august 2008, Zilele Porţilor Deschise la Oraşul de Floci

33. HELISaugust 2008, Piscul Crăsani – străveche vatră de civilizaţie

34. HELIS, august 2008,  Ulcica de pământ

35. ROST, nr. 66 august 2008, Despre sufletul rusesc, autor Emilia Corbu

36. IALOMIŢA,marţi, 02 septembrie 2008, Vechiul turn al Mănăstirii Sfinţii Voievozi este scos la lumină

37. HELIS,septembrie 2008, Repere arheologice pentru realizarea unei monografii a comunei Săven, autor Radu Coman

38. Jurnalul Naţional, Zoom, 27 septembrie 2008,  Borduşani- amprentele istorie

39. www.cicnet.ro/ ştiri.htm, 29 octombrie 2008, Începerea lucrărilor la baza arheologică, de cercetare şi promovare de la oraşul de Floci

40. www.cicnet.ro/ ştiri.htm, 29 octombrie 2008, Proiect de conservare a sitului arheologic oraşul de Floci

41. IALOMIŢA,vineri, 31 octombrie 2008, Preşedintlee Consiliului Judeţean Ialomita a dat cu barosul

42. SEMNAL,10-16 noiembrie 2008, 40 de ani de muzeografie ialomiţeană

43. IALOMIŢA, marţi, 11 noiembrie 2008, Istorici din Franţa, Bulgaria, Armenia şi România s-au întâlnit la Muzeul judeţean Ialomiţa

44. REALITATEA,miercuri, 12 noiembrie 2008, 40 de ani de activitate muzeografică în Ialomiţa

45. IALOMIŢA,vineri 28 noiembrie 2008, Expoziţie foto Costică Axinte la Muzeul Judeţean

46. IALOMIŢAvineri, 5 decembrie 2008, La Mulţi Ani române şi La Mulţi Ani România!

47. IALOMIŢA, vineri, 12 decembrie 2008,Sub Zare de Soare

48. ANTENA 1, Slobozia, 24 ianuarie 2008, Ştiri, ora 11,00 – Unirea Naţiunea a făcut-o! ;

49. ANTENA 1, Slobozia, 25 ianuarie 2008, Ştiri, ora 16,00, Florin Vlad

50. RADIO CAMPUS, 7 martie 2008. Ştiri, ora 16,30 – Peisaje si Amintiri , Florin Vlad;

51. RADIO MIX F.M., 8 martie 2008.  Ştiri, ora 11,00 – Peisaje si Amintiri , Florin Vlad;

52. ANTENA 1 Slobozia, 8 martie 2008, Ştiri, ora 11,30 – Peisaje si Amintiri ,Florin Vlad;

53. ANTENA 1 Slobozia, 14 martie 2008, Ştiri, ora 11,00, M.J.I – 40 de ani de activitate, Florin Vlad

54. ANTENA 1 Slobozia, 25 martie 2008  – Luna presei ialomiţene, FlorinVlad

55. RADIO CAMPUS Slobozia, 25 martie 2008, Ştiri, ora 12,30 – Luna presei ialomţene, FlorinVlad

56. ORION FETESTI, 25 martie 2008.  Ştiri, ora 14,00 – Luna presei ialomiţene, Florin Vlad

57. TV S-E, SLOBOZIA, 27 martie 2008 , Ştiri, ora 19,30 – Alegerea profesiei de  arheolog, Cătălina Cernea, Ioan Valentin Cernău

58. RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, 6 aprilie 2008, Ştiri ora 12,00 Campania arheologică a anului 2008 şi scurtă prezentare a descoperirilor arheologice de la Platoneşti, Florin Vlad

59. ANTENA 1 Slobozia,  6 mai 2008, Ştiri, ora 16,30 Reabilitarea şi punerea în valoare ştiinţifică şi turistică a zonei de interes arheologic şi istoric – Borduşani – Popină, Florin Vlad

60. TV SUD-EST, 6 mai 2008, Ştiri, ora 19,30, Reabilitarea si punerea în valoare ştiinţifică şi turistică a zonei de interes arheologic şi istoric – Borduşani –Popină, Florin Vlad

61. TV SUD-EST, 6 mai 2008, Ştiri, ora 19,30, Concurs de istorie. Slobozia – file de istorie, Florin Vlad

62. TV SUD-EST, 8 mai 2008, Ştiri, ora 19,30, Simpozion ,,Vasile Alecsandri – autorul baladei Mioriţa”, Florin Vlad

63. RADIO  SE , 15 mai 2008, Ştiri , ora 11,00 – Ziua Porţilor Deschise, Florin Vlad

64. TV SUD-EST, 25 iunie 2008, Ştiri, ora 19,30, Campania arheologică din judeţul Ialomiţa, Florin Vlad

65. ANTENA 1 Slobozia,  12 august 2008, Ştiri, ora 16,30 –  Oraşul de Floci – redescoperirea unui meşteşug într-un oraş medieval dispărut –  Florin Vlad

66. ANTENA 1, Slobozia, 12 octombrie 2008, Ştiri, ora 22,00  – Ion Albeşteanu – expoziţie omagială,  Florin Vlad

67. RADIO CAMPUS, 12 octombrie 2008,  Ştiri, ora 11,00 –  Ion Albeşteanu – expoziţie omagială, Florin Vlad

68. ANTENA 1 Slobozia, 6 noiembrie 2008, Ştiri, Ora 22,00 – 40 de ani de muzeografie ialomiţeană, Florin Vlad

69. RADIO CAMPUS,  7 noiembrie 2008, Ştiri, ora 11,00 –  40 de ani de muzeografie ialomiţeană, Florin Vlad

70. TV S-E ,  07 noiembrie 2008, Ştiri , ora 19,30 –  40 de ani de muzeografie ialomiţeană, Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei

71. ANTENA 1 Slobozia, 24 noiembrie 2008, Ştiri, ora 16,30, 1 Decembrie 2008 – 90 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918; Florin Vlad

72. TV S-E, 26 noiembrie 2008, Ştiri, ora 19,30, 1 Decembrie – 90 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918; prezentarea expoziţiei Războiul Reîntregirii Naţionale prin obiectivul ialomiţeanului Costică Acsinte,  Florin Vlad

73. RADIO CAMPUS, 27 noiembrie 2008, Ştiri, ora 12,00, 1 Decembrie – 90 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918;  prezentarea expoziţiei Războiul Reîntregirii Naţionale prin obiectivul ialomiţeanului Costică Acsinte, Florin Vlad

74. ANTENA 1 Slobozia, 1 decembrie 2008, Ştiri, ora 16,30, – 1 Decembrie – Ziua Naţională a României

75. TV S-E, 1 decembrie 2008, Ştiri, ora 19,30, – Expoziţie foto Costică Acsinte la Muzeul Judeţean Ialomiţa

76. RADIO CAMPUS, Slobozia, 1 decembrie 2008, Ştiri, ora 13,00, 1 Decembrie – Ziua Naţională a României sărbătorită la Muzeul Judeţean Ialomiţa

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI EDITORIAL: 8

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL: 35

IV. PROGRAMUL- REABILITAREA PATRIMONIULUI

      IMOBILIAR

SCOP:

 • Asigurarea condiţiilor pentru accesul publicului la sălile de expoziţie
 • Punerea în siguranţă a obiectelor muzeale

TEME REALIZATE:

 • Reabilitare şarpantă S=1200mp

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI : 1

V. REABILITAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A ZONEI DE

     INTERES ARHEOLOGIC PRIORITAR- ORAŞUL DE FLOCI-

     BAZA ARHEOLOGICĂ

SCOP:

 • Realizarea bazei arheologice şi conservarea primară a vestigiilor de la Oraşul de Floci (Biserica nr. 1. edificiul cu contraforturi, casa cufundaţie de piatră)
 • Punerea în valoare istorică şi turistică a vestigiilor arheologice de la Oraşul de Floci

TEME REALIZATE

 • Construirea bazei arheologice de la Oraşul de Floci pe o suprafaţă desfăşurată de 423,71 mp. Etapa I- construirea demisolului.

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI : 1

VI. PEISAJ CULTURAL ŞI BIODIVERSITATE- ZONA BORDUŞANI- ARGUMENTELE UNEI DEZVOLTĂRI DURABILE MODEL

SCOP:

 • Valorificarea potenţialului istoric şi turistic cultural local şi regional
 • Valorificarea Zonei de Interes Arheologic Naţional Prioritar Borduşani- Popina şi a Zonei de Protecţie Specială Avifaunistică Benturi

TEME REALIZATE

 • Realizarea studiului de prefezabilitate.

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI : 1

MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

DIRECTOR,

Arhg. Florin Vlad

ANEXE: