MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

  RAPORT DE ACTIVITATE 

2012

SLOBOZIA

2013

CUPRINS

Date despre instituţie…………………………………………………………………..2

 1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent…………………..3
 1. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei…………………………13
 1. Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei…………………………22
 1. Situaţia economico- financiară a instituţiei………………………………….26
 1. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului…………………………………………………….28
 1. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate………………………………………….37

Anexe

Date despre instituţie

Denumirea instituţiei: Muzeul Judeţean Ialomiţa

Tipul de instituţie, legea care o guvernează:  Instituţie publică de cultură, subordonată Consiliului Judeţean Ialomiţa – ordonatorul principal de credite; Legea nr. 311 din 8 Iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice

Misiunea şi obiectivele:

De la înfiinţarea sa şi până în prezent, Muzeul Judeţean Ialomiţa a desfăşurat o activitate complexă în perfect acord cu funcţiile principale ale unui muzeu, aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile: muzeu- instituţie de cultură (…..), aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării, şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.

Muzeul Judeţean Ialomiţa urmăreşte îndeplinirea scopului şi funcţiilor sale principale prin următoarele activităţii:

 • cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu programele anuale şi de

perspectivă, parte integrantă a Planului Managerial în derulare;

 • cercetarea si documentarea în vederea dezvoltării patrimoniului

muzeal prin achiziţii, donaţii sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal (cercetări arheologice de suprafaţă, de salvare, sistematice);

 • organizarea evidenţei patrimoniului cultural aflat în administrare în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
 • punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în

administrare prin intermediul expoziţiilor permanente şi temporare, a programelor cultural-educative, a publicaţiilor specifice, a sesiunilor ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane, excursii tematice, ş.a.;

 • menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru

identificarea nevoilor culturale ale acestuia şi orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat în funcţie de acestea;

 • menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu

organizaţii non-guvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ si cercetare, organisme şi foruri internaţionale de profil.

Organizarea instituţiei

Muzeul Judeţean Ialomiţa are sediul central în municipiul reşedinţă de judeţ Slobozia, bd-ul Matei Basarab, nr.30.

În teritoriu funcţionează cu următoarele secţii:

 • Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi (com. Maia),
 • Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci (com. Giurgeni);
 • Baza Arheologică Popina-Borduşani (com. Borduşani)
 • Conacul Bolomey-monument istoric de arhitectură (com. Cosâmbeşti).

La sediul instituţiei sunt organizate laboratoare, depozite, expoziţia permanentă, expoziţii temporare şi spaţii administrative.

a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent.

Muzeul Judeţean Ialomiţa este una dintre instituţiile de cultură importante ale judeţului Ialomiţa aflată în subordinea Consiuliului Judeţean Ialomiţa. Prin cele trei mari programe cuprinse în Planul Managerial: Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural în anul 2012 s-au urmărit:

 • punerea în valoare a elementelor de patrimoniu şi a disponibilităţilor ştiinţifice şi creative ale colectivului;
 • implicarea societăţii civile în promovarea statutului de pol cultural al comunităţii municipale şi judeţene;
 • atragerea unor colaborări de maximă importanţă cu instituţiile

muzeale şi de cercetare cu un impresionant prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

a.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi – tipul/forma de colaborare, proiectele desfăşurate împreună cu acestea.

În anul 2012 o serie de activităţi ale muzeului, din cadrul celor trei mari programe de activitate, au fost desfăşurate în parteneriat cu instituţii şi organizaţii non-guvernamentale din Ialomiţa sau din ţară, după cum urmează:

1. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. Cercetarea arheologică

Nr.crt.Denumirea ProiectuluiPerioada de desfăşurareParteneri
   1 Cercetarea şi punerea în valoare a sitului arheologic naţional prioritar Oraşul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomiţa)septembrie-octombrieInstitutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti
  2Organizarea, amenajarea şi utilizarea spaţiului la comunităţile eneolitice din Bazinul Inferior al Dunării prin intermediul cercetărilor arheologice pluridisciplinare de la Borduşani-Popină (Ialomiţa) şi Hârşova-tell (jud. Constanţa)august-septembrieMuzeul Naţional de Istorie a României, BucureştiMuzeul Dunării de Jos,Călăraşi 
 3 Cercetările arheologice pluridisciplinare din dava getică de la  Piscul Crăsani (com. Balaciu, sat Crăsanii de Jos)iunie-iulieMuzeul Dunării de Jos,CălăraşiMuzeul Brăilei
  4Cercetările arheologice pluridisciplinare din necropola birituală getică de la  Stelnica-Grădiştea Mareiunie-iulieInstitutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, Bucureşti

2. Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural.

Restaurarea patrimoniului cultural

Nr.crt.Denumirea ProiectuluiPerioada de desfăşurareParteneri
 1Restaurarea monumentului istoric Biserica nr.1 de la Oraşul de Floci. Etapa a II-a, finalizarea şi recepţia lucrărilorianuarie – augustInstitutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti

3. Programul Valorificarea patrimoniului cultural.

Expoziţii

Nr.crt.Denumirea Proiectului Tipul activităţiiPerioada de desfăşurareParteneri
 1 Contribuţia ialomiţenilor la Unirea Principatelor Române expoziţie de istorie  24.01.2012Consiliul Judeţean Ialomiţa- Direcţia Coordonare Organizare,Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”, Slobozia
 2 Păsări şi flori  expoziţie de pictură 27.04.2012 Pictoriţa Ilinca Damian
  3Gelem, gelem, rromii între legendă şi adevăr-în cadrul Simpozionului Educaţia rromilor între tradiţie şi contemporaneitate  expoziţie de istorie  06-09.04.2012 Şcoala Generală nr. 6 ,,Mihai Viteazul”- Feteşti
 4 Organizarea unui cabinet de istorie expoziţie şcolară mai Liceul Pedagogic ,,Matei Basarab”- Slobozia 
 5 Slobozia în imaginiexpoziţie şi concurs de fotografie 25.05.2012Primăria Slobozia, Direcţia de Tineret, Cultură şi Sport
   6  Dobrogea. Între pământ şi mare, amprenta timpului şi omului   expoziţie   19.05.2012Ambasada Franţei în România, Institutul Francez din România, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa“, Muzeul Naţional de Geologie al Institutului Geologic din România
 7 Rromii-perspective istorice şi contemporane expoziţie de istorie 28.09.2012Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa
 8Mărturii creştine la nordul Dunăriiexpoziţie de istorie şi arheologie 23.05.2012Muzeul Dunării de Jos-Călăraşi
 9 Personalităţi ialomiţene-Ion Albeşteanu. In memoriam  expoziţie de istorie locală 02.10.2012Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
  10 Carafa cenuşie. O călătorie în lumea ceramicii arheologice cenuşii expoziţie de arheologie 16.11.2012Muzeul Brăilei, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Dunării de Jos-Călăraşi, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
    11    Monumentelerecunoştinţei    expoziţie de istorie    01.12.2012Consiliul Judeţean Ialomiţa- Direcţia Coordonare Organizare,Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”- Slobozia,Muzeul Naţional al Agriculturii, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Biblioteca Judeţeană ,,Ştefan Bănulescu”

b. Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde,

conferinţe, seri muzeale, lansări de carte

Nr.crt.Denumirea Proiectului Tipul activităţiiPerioada de desfăşurareParteneri
 1 Săptămâna familiei, săptămâna fără TVprogram educativ adresat copiilor preşcolari şi elevilor02-06.04.2012 Asociaţia ZIBO HELP
2România europeană-135 de ani de la proclamarea independenţeisesiune de referate ale elevilor 09.05.2012Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul”-Slobozia
 3 Noaptea muzeelor seară muzeală 19.05.2012Trupa de teatru ,,Les francforts” a Colegiului Naţional ,,Mihai Viteazul”-Slobozia
 4 Programul naţional educaţionalŞcoala altfel program educativ extracurricular şi extraşcolar adresat preşcolarilor şi elevilor  02-06.04.2012 Unităţile de învăţământ din judeţ şi din afara acestuia
 5Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia a XX-a . Tema: Meşteşugurile tradiţionale-contribuţia acestora la conservarea patrimoniului cultural program culturaleuropean  22.09.2012 Consiliul Judeţean Ialomiţa- Direcţia Coordonare Organizare, Institutul Naţional al Patrimoniului
 6 Atelier de arheologie experimentalăatelier organizat la Baza arheologică Borduşani-Popină   11-15.06.2012 Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte, Muzeul Naţional de Istorie a României-Bucureşti
 7Incursiune în spiritualitatea rromilor-Comemorarea holocaustului din România  seminar 09.10.2012 Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul”-Slobozia,Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 3, Slobozia
     8    Festivalul-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană „La casa Tudorii”     festival     13-14.10.2012Consiliul Judeţean Ialomiţa- Direcţia Coordonare OrganizareMuzeul Naţional al Agriculturii, Slobozia,Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”, Slobozia, Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”, Ialomiţa
  9 Concurs judeţean de istorie ialomiţeană „Barbu Catargiu”   concurs de istorie adresat elevilor de liceu  07.12.2012 Consiliul Judeţean Ialomiţa, Direcţia Coordonare-Organizare,Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa

a.2. Participare în calitate de partener (coorganizator, cooiniţiator, invitat, participant etc) la programe/proiecte europene/internaţionale:

     1. Dobrogea. Între pământ şi mare, amprenta timpului şi omuluiCoordonator: Ambasada Franţei în România, Institutul Francez din România, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa“ şi Muzeul Naţional de Geologie al Institutului Geologic din România.

Această expoziţie, implicând numeroase instituţii şi centre de cercetare române şi franceze, a prezentat bogatul patrimoniu al Dobrogei, prin rezultatele cooperării ştiinţifice franco-române în domeniile arheologiei, geologiei şi al protejării biodiversităţii. Evenimentul s-a dovedit a fi inedit atât prin conţinutul său, anumite piese de colecţie fiind prezentate pentru prima dată marelui public, cât şi prin structura sa, deoarece expoziţia a avut loc simultan în trei muzee: Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa“ şi Muzeul Naţional de Geologie al Institutului Geologic din România.

Vernisajul a avut loc cu prilejul Zilei Internaţionale a Muzeelor, vineri, 18 mai 2012, la ora 19.30, în Studioul Horia Bernea din Muzeul Naţional al Ţăranului Român, în prezenţa domnului Philippe Gustin, Ambasadorul Franţei în România şi a domnului Mircea Diaconu, Ministrul Culturii.

Muzeul Judeţean Ialomiţa, în calitate de partener, alături de alte instituţii de cultură a contribuit la realizarea expoziţiei cu o serie de obiecte de patrimoiu descoperite pe şantierele arheologice ialomiţene.

2La Nuit Européene des Musées. Coordonator: Direction de

Musées de France

În cadrul programului european Noaptea Muzeelor, care are ca scop descoperirea şi conştientizarea valorilor culturale, sensibilizarea unui public larg în faţa unui bogat şi divers patrimoniu cultural, Muzeul Judeţean Ialomiţa a participat cu o tematică diversă pentru toate categoriile de public: accesul gratuit în expoziţia permanentă  Evoluţia comunităţilor umane în bazinul Ialomiţei.Omul şi râul,  Expoziţia de Artă Pictor şi Inginer Nicolae şi Zamfira Tuzlaru dar şi în expoziţiile temporare, precum  expoziţia de pictură pe lemn Păsări şi Flori.
Accesul publicului a fost  gratuit, sâmbătă, 19 mai 2012, între orele     22,00-01,00 iar vizitatorii au beneficiat de ghidaje din partea muzeografilor. Au avut loc proiecţii de filme referioare la istoria, tradiţia şi cultura  judeţului Ialomiţa.

Între orele 21:00-22:00 trupa de teatru Les francforts a Colegiului Naţional ,,Mihai Viteazul” a susţinut o piesă de teatru în limba franceză.

3Zilele Europene ale Patrimoniului. Ediţia a XX-a, 22 septembrie 2012. Tema:Meşteşugurile tradiţionale-contribuţia acestora la conservarea patrimoniului cultural

Muzeul Judeţean Ialomiţa a organizat cu aceast prilej la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci, în parteneriat cu Institutul Naţional al Patrimoniului, un program cultural cu tema Meşteşugurile în aşezarea medievală urbană de la Oraşul de Floci.  

În cadrul acestui eveniment, cei prezenţi au putut vizita atât muzeul de sit, cât şi o expoziţie temporară cu cele mai importante descoperirii din  campania arheologică 2012. De asemenea, au fost asigurate ghidaje de specialitate la monumentele aflate în expunere.

a.3  Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei:

Promovarea activităţilor instituţiei s-a realizat prin:

 • editarea de cataloage, pliante, insigne,afişe, invitaţii pentru toate

manifestările organizate (expoziţii, sesiuni, simpozioane, mese rotunde, lansări de carte etc);

 • realizarea unui film documentar în scopul promovării aşezării

medievale urbane Oraşul de Floci;

 • reeditarea grafică a biletului de vizitare a Muzeului Judeţean

Ialomiţa şi a sediilor acestuia: Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi, Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci;

 • difuzarea materialelor publicitare (mape, ilustrate, insigne,

plachete, publicaţii de specialitate, CD-uri cu filme documentare, semne de carte, pliantul de prezentare al muzeului) în  judeţul Ialomiţa, în ţară şi străinătate;

 • realizarea de suveniruri diverse pentru promovarea patrimoniului

muzeal;

 • promovarea activităţilor desfăşurate de instituţie în mass- media

locală şi naţională.

a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii PR/de strategii media:

– realizarea unei evidenţe a articolelor şi interviurilor apărute în presa

locală şi naţională;

– realizarea unei baze de date privind evidenţa vizitatorilor;

– actualizarea paginii facebook pentru promovarea permanentă a

activităţii instituţiei;

– diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate în unităţile de învăţământ din Ialomiţa;

– diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate în mass-media locală şi naţională;

– diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate în reţeaua muzeală pe adresa de internet a Centrului de Informare şi Memorie Culturală (CIMEC) din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional www.cimec.ro;

– actualizarea blogspot-ului pentru promovarea permanentă a activităţii instituţiei.

a.5. Apariţii în presa de specialitate- dosar de presă aferent perioadei de raportare.

Întreaga activitate a instituţiei, a fost reflectată de mass-media locală şi centrală printr-un număr însemnat de articole, comunicate de presă, interviuri, documentare.

În anul 2012 au fost înregistrate în evidenţa instituţiei 130 apariţii în mass-media locală şi centrală (anexă: Articole presă şi interviuri 2012).

     a.6. Profilul beneficiarului actual

Datele prezentate mai jos se referă la proiectele din cadrul programului Valorificarea patrimoniului prin intermediul cărora Muzeul Judeţean Ialomiţa a avut un contact nemijlocit cu diverse segmente de beneficiari.

Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate:

Sediul Muzeului Judeţean        IalomiţaAşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-CatargiBaza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci
EstimatRealizatEstimatRealizatEstimatRealizat
30005034800103020004310

Analiza cifrelor comparativ cu ultimul raport:

           SediulMuzeului Judeţean IalomiţaAşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-CatargiBaza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci
   201120122011201220112012
   509350341186103045464310

a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari- măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată

Măsurători cantitative

În cadrul programelor de activitate s-au realizat măsurători cantitative folosindu-se indicatori specifici:

– numărul de participanţi;

– numărul de bilete vândute;

– reflectarea activităţii instituţiei în presa locală şi centrală.

Rezultatele obţinute au evidenţiat un interes deosebit din partea unor segmente de public: preşcolari, elevi, veterani, studenţi, cadre didactice, intelectuali, oameni de afaceri, pensionari, comunităţi locale ialomiţene.

Măsurători calitative

Pe parcursul anului 2012 s-a urmărit creşterea calităţii întregii activităţi a instituţiei prin introducerea unor proiecte cu impact la nivel local şi naţional, în acelaşi timp fiind continuate şi programele multianuale :

– integrarea activităţilor instituţiei şi armonizarea acestora în cadrul programului judeţean de promovarea a valorilor istorice şi culturale din judeţul Ialomiţa, Ialomiţa dintotdeauna, pentru totdeauna, coordonat de Consiliul Judeţean Ialomiţa ;

– promovarea colecţiilor Muzeului Judeţean Ialomiţa atât  în judeţ cât şi în ţară prin organizarea unor expoziţii tematice, cum au fost : Lumina Învierii. Tradiţie şi cultură religioasă în Bărăganul IalomiţeanCarafa cenuşie. O călătorie în lumea ceramicii arheologice cenuşiiO pagină din România profundă. Sistemul economic cooperatist (1864-1947), Personalităţi ialomiţene-Iona Albeşteanu. In memoriam, Rromii-perspective istorice şi contemporane;

– continuarea festivalului de tradiţie culinară ialomiţeană în scopul revigorării interesului public pentru acest gen de manifestări, şi anume: Festivalul-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană La Casa Tudorii;

– continuarea concursului judeţean de istorie ialomiţeană adresat elevilor din toate unităţile de învăţământ din judeţul Ialomiţa-Concurs judeţean de istorie ialomiţeană ,,Barbu Catargiu”;

– participarea în cadrul programului naţional Săptămâna familiei, săptămâna fără TV adresat copiilor preşcolari, elevilor şi părinţilor;

– participarea în cadrul programului naţional educaţional Şcoala altfel, program educativ extracurricular şi extraşcolar adresat preşcolarilor şi elevilor;

– participarea la activităţile  şcolare organizate de instituţiile de învăţământ locale în muzeu: România-135 de ani de la proclamarea independenţei, Incursiune în spiritualitatea rromilor. Comemorarea Holocaustului din România ;

– participarea în cadrul programelor naţionale şi europene prin organizarea unor activităţi cultural-ştiinţifice –Ziua Culturii Naţionale, La Nuit Européene des Musées, Ziua Muzeelor, Zilele Europene ale Patrimoniului;

– promovarea activităţii Muzeului Judeţean Ialomiţa în plan internaţional prin organizarea expoziţiei  Dobrogea. Între pământ şi mare, amprenta timpului şi omului.

Beneficiarul-ţintă al programelor

Activitatea Muzeului Judeţean Ialomiţa este structurată pe trei mari programe: Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural. În cadrul fiecărui program beneficiariul-ţintă este:

– pe termen scurt: publicul prezent, format din : preşcolari, elevi, profesori, veterani, pensionari, intelectuali, oameni de afaceri, comunităţi locale ialomiţene, la manifestări culturale cu durată determinată organizate în cadrul programului Valorificarea patrimoniului cultural– lansări de carte, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, sesiuni, proiecţii de filme, concursuri şcolare, subprogramul Prietenii Muzeului şi beneficiarii contractelor de cercetare arheologică preventivă desfăşurate în cadrul subprogramului Cercetarea arheologică preventivă;

– pe termen lung: comunitatea ialomiţeană, comunitatea ştiinţifică din ţară, cadre didactice şi universitare, studenţi, oameni de cultură, (în cadrul programelor Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural).

a.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei destinate publicului

Spaţiile destinate desfăşurării activităţilor cu publicul din cadrul Muzeului Judeţean Ialomiţa sunt:

– la sediul instituţiei, situat în bd.-ul Matei Basarab, nr. 30 corpul  A este destinat exclusiv activităţilor cu publicul. În acestă clădire funcţionează expoziţia permanentă cu tema Evoluţia comunităţilor  umane în bazinul Ialomiţei. Omul şi Râul în suprafaţă de 425 mp, un spaţiu destinat expoziţiilor temporare în suprafaţa de 51,52 mp, un punct de documentare în suprafaţă de 9,50 mp, un stand carte în suprafaţă de 2,00 mp;

– la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi, com Maia este organizat un spaţiu pentru expoziţia permanentă în suprafaţa de 66 mp şi un punct de informare în suprafaţa de 4 mp.

– la secţia muzeală Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci, com. Giurgeni este organizat un spaţiu pentru expoziţia permanentă Oraşul de Floci. Un oraş dispărut din Muntenia medievală în suprafaţa de 26 mp, o sală de conferinţe în suprafaţa de 26 mp, un parc arheologic în suprafaţa de 7ha.

a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz

 • Sediul Muzeului Judeţean Ialomiţa:

– panotări, reparaţii şi zugrăveli în spaţiile expoziţionale şi

administrative;

– amenajat rampă pentru persoanele cu dizabilităţi în expoziţiapermanentă;

– modificat aleea principală pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi în instituţie;

– reparată hidroizolaţia la iluminatoarele muzeului;

– întreţinerea jgheburilor şi înlocuirea celor deterioarate.

 • Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi, com Maia:

– reparaţii curente, zugraveli;

– refacerea instalaţiei electrice şi montarea de corpuri de iluminat                 exterioare.

 • Conacul Bolomey:

– lucrări de întreţinere prin îndepărtarea vegetaţiei şi a materialelor desprinse din construcţia propriu-zisă;

 • Baza de Cercetare Borduşani-Popina:

– lucrări de întreţinere permanentă a clădirilor şi a sitului (îndepărtarea vegetaţiei, reparaţii, zugrăveli);

 • Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci:

– lucrări de întreţinere a monumentelor şi a spaţiilor de acces spre acestea prin înlăturarea manuală şi mecanică a vegetaţiei;

– amenajări peisagistice a grindurile introduse în circuitul de vizitare prin plantarea de specii arboricole autohtone (salcâm, salcie, arţar de câmpie);

– extinderea peluzei în partea de vest a bazei;

– întreţinerea bazei prin lucrări diverse (zugrăveli, repraţii, ş.a.);

– amenajarea depozitului de arheologie (confectionare de mobilier specific, depozitarea materialelor arheologice.

b. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei.

b.1. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei:

1. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. Prin acest program s-au derulat: Cercetarea arheologică, cercetarea documentelor de arhivă şi Evidenţa patrimoniului cultural mobil.

1.1. Cercetarea arheologică

La sediul instituţiei s-au desfăşurat activităţi privind prelucrarea ştiinţifică a  materialelor arheologice rezultate în urma săpăturilor sistematice sau de salvare desfăşurate  în siturile arheologice de la: Borduşani- Popină, Săveni- La Movile, Vlădeni- Popina Blagodeasca, Oraşul de Floci, Piscul Crăsani, Stelnica-Grădiştea Mare, Giurgeni-La Mozacu (descriere, desene, încadrări tipologice şi culturale, fotografiere, redactarea fişelor de evidenţă,  ş.a.).

1.2. Cercetarea documentelor de arhivă

Muzeul Judeţean deţine o importantă colecţie de documente de arhivă din perioada modernă şi contemporană. În cadrul acestui progam au fost realizatetrei activităţi importante, şi anume:

 • Contribuţia ialomiţenilor la Unirea Principatelor Române;
 • Lumina Învierii. Tradiţie şi cultură religioasă în Bărăganul

    Ialomiţean;

 • Monumentele recunoştinţei.

1.3. Evidenţa patrimoniului cultural mobil. În anul 2012 s-au desfăşurat următoare activităţi:

– finalizarea operaţiunile de inventariere periodică a următoarelor colecţii: Colecţia de artă plastică, Colecţia Nicolae şi Zamfira Tuzlaru, Colecţia metal etnografic, Colecţia  textile etnografice, Colecţia lemn etnografic, Colecţia ceramică etnografică. În partea a doua a anului au început operaţiunile de predare către noii gestionari ca urmare a redistribuirii unor gestiunilor;

– au fost întocmite un număr de 381 fişe analitice de evidenţă (FAE) la obiectele muzeale aflate în colecţia de arheologie;

– au fost fotografiate şi inventariate un număr de 331 obiecte muzeale din Colecţia de arheologie;

-s-a întocmit  documentaţia  de evaluarea pentru 481 obiecte intrate  în

colecţiile de arheologie şi istorie prin donaţii şi cercetare ;

– au fost transcrise în format digital a registre de evidenţă pentru colecţia metal şi lemn etnografic, colecţia istorie modernă şi contemporană ;

– s-a continuat evidenţa informatizată prin completarea bazei de date a

colecţiei de istorie modernă şi contemporană (scanarea documentelor de arhivă, fotografierea, prelucrare digitală).

2. Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural.

2.1 Conservarea patrimoniului muzeal

Activităţile desfăşurate au fost următoarele :

     – lucrări de conservare curativă-verificarea şi înregistrarea permanentă

a condiţiilor micro-climatice din sălile de expoziţie şi depozite cu ajutorul aparatelor (termohigrografe) de monitorizare permanentă a parametrilor microclimatici; corectarea condiţiilor de microclimat cu ajutorul aparatelor de dezumidificare;

– lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a

patrimoniului aflat în expunere la sediul muzeului şi în depozite;

– aplicarea tratamentelor de dezinsecţie la patrimoniul cultural aflat în

expoziţiile şi depozitele muzeului conform Normelor de Conservare în vigoare;

2.2. Restaurarea patrimoniului muzeal

Activităţile desfăşurate au fost următoarele :

– restaurarea unui număr de  68 obiecte din colecţia textile etnografice;

– aplicarea de tratamente mecanice (desprăfuiri, aspirări, umectări pe

anumite zone cu soluţii chimice) la un număr de 73 de obiecte din colecţia textile etnografice;

– restaurarea unui număr de 4 obiecte din colecţia lemn etnografic;

– restaurarea unui număr de 55 piese din metal arheologicşi 23 piese din ceramică din colecţia de arheologie;

– aplicarea de tratamente chimice (degresare, spălare cu detergenţi

anionici, imersare în acizi de diferite concentraţii, neutralizare, uscare, marcare) pe obiectele arheologice (vase şi fragmente ceramice, unelte din os

şi corn, unelte din silex şi piatră,  unelte din metal) descoperite în urma cercetărilor de la Oraşul de Floci, Stelnica-Grădiştea Mare, Piscul Crăsani, Borduşani-Popină.

     3. Programul Valorificarea patrimoniului cultural

În anul 2012 au fost organizate expoziţii, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte, programul de pedagogie muzeală Prietenii Muzeului şi editorial.

3.1. Expoziţii:

 • Lumina Învierii. Tradiţie şi cultură religioasă în Bărăganul Ialomiţean-expoziţie de icoane;
 • Păsări şi flori– expoziţie de artă plastică;
 • Slobozia în imagini -expoziţie concurs de fotografie;
 • Rromii-perspective istorice şi contemporane– expoziţie;
 • Carafa cenuşie. O călătorie în lumea ceramicii arheologice cenuşii– expoziţie de arheologie;

 3.2. Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte:

 • Ziua Culturii Naţionale.Contribuţii ialomiţene la cultura naţională;
 • Săptămâna familiei, săptămâna fără TV;
 • Programul naţional educaţional ,,Şcoala altfel”;
 • România europeană-135 de ani de la proclamarea independenţei;
 • Noaptea muzeelor;
 • Ziua muzeelor;
 • Incursiune în spiritualitatea rromilor. Comemorarea Holocaustului din România;
 • Concurs judeţean de istorie ialomiţeană ,,Barbu Catargiu”.

3.3. Prietenii Muzeului.Activităţile s-au desfăşurat în baza protocoalelor de parteneriat încheiate de Muzeul Judeţean Ialomiţa cu unităţile şcolare din judeţ:

 • Firicel de primăvară-expoziţie-atelier de confecţionat mărţişoare;
 • 9 Mai-Ziua Europei-spectacol;
 • Să ne cunoaştem mai bine- întâlnire cu specialistul muzeului– activitate cu preşcolari;
 • Slobozia-trecut, prezent şi viitor-expoziţie de desene ale preşcolarilor;
 • La mulţi ani, Europa! -expoziţie de desene ale preşcolarilor;
 • Sărbătorim Ziua Naţională prin joc, cântec şi poezie-program artistic al preşcolarilor;
 • Îl întâmpinăm pe Moş Crăciun- activitate cu preşcolari;
 • Farmecul colindelor- recital de colinde;

3.4. Editorial:

 • Editarea de cataloage pentru activităţile din program;
 • Editarea de pliante pentru activităţile din program;
 • Editarea de afişe pentru activităţile din program;
 • Tipărirea unor insigne pentru Concursul judetean de istorie ialomiteană ,, Barbu Catargiu,,;
 • Reeditarea grafică a biletului de vizitare a Muzeului Judeţean Ialomiţa şi a sediilor acestuia: Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi, Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci.

b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.).

1. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural

1.1.Cercetarea arheologică

Nr.crt.Denumirea ProiectuluiTipul  activităţiiPerioadade desfăşurareLocul de desfăşurare
 1Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Borduşani-PopinăCercetare sistematică august-septembriecom.Borduşani, punct: Popină
 2Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Piscul CrăsaniCercetare sistematicăiunie-iuliecom. Balaciu, sat Crăsanii de Jos
 3Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Stelnica-Grădiştea MareCercetare sistematicăiunie-iuliecom. Stelnica
 4Cercetările arheologice de la Vlădeni-Popina BlagodeascaCercetare sistematicăaugustcom. Vlădeni
 5Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Hârşova-tell, jud. ConstanţaCercetare sistematicăiulieHârşova, jud. Constanţa
6Cercetările arheologice pluridisciplinare  de la Oraşul de FlociCercetare sistematicăAugust-octombrieSitul arheologic Orasul de Floci   
   7Cercetări arheologice preventive la Giurgeni, punctul La MozacuCercetare de salvareSeptembrie-octombriecom. Giurgeni
   8  Inventarierea zonelor cu potenţial arheologic din judeţul Ialomiţa  Cercetare de suprafaţă  martie, iunie, august, octombrieCercetări de teren în zonele: Giurgeni, Luciu, Gura Ialomiţei, Lunca, Vlădeni, Mihail Kogălniceanu, Piua Petrii, Săveni, Vlădeni, Hagieni, Mihail Kogălniceanu, Ţăndărei, Chirana
  9 Supraveghere arheologică în com Manasia, punct Primărie, conform contractului  încheiat    Cercetare preventivă    aprilie-octombrie   com. Manasia, 
  10Supraveghere arheologică la Biserica nr. 1 de la Oraşul de Floci, pt. lucrările de conserva-re şi restaurare conform contractului  încheiat  Cercetare preventivă  Ianuarie-august  com. Giurgeni
   11Întocmirea dosarelor pentru supravegherea arheologică pentru obiectivele Parc eolian, platou Hagieni şi Giurgeni-La Mozacu; Parc fotovoltaic Giurgeni; Sistem Canalizare Fierbinţisupraveghere arheologicămartie, august, septembrieFăcăieni, Vlădeni, Mihail Kogălniceanu, Giurgeni, Fierbinţi

2. Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural

2.1.Conservarea patrimoniului cultural

Nr.crtDenumirea ProiectuluiPerioada de desfăşurareLocul de desfăşurare
     1Lucrări de conservare primară la cele cinci monumente arheologice medievale aflate în circuitul de vizitare de la Oraşul de Floci (biserica nr.1, biserica nr.2, edificiul cu contraforturi, atelierul de prelucrarea materialelor osteologice  şi casa cu fundaţie de piatră) şi la monumentul de for public Mihai ViteazulPe tot parcursul anului  Baza de Cercetare şi expunere Muzeală Oraşul de Floci, com. Giurgeni    
 2Lucrări de conservare primară a patrimoniului aflat în expunere la Baza de Cercetare şi expunereMuzeală Oraşul de Floci, com. Giurgeni Pe tot parcursul anuluiBaza de Cercetare şi expunere Muzeală Oraşul de Floci, com. Giurgeni 
  3Lucrări de conservare primară la monumentul istoric Conacul Bolomey (curăţarea spaţiilor interioare, îndepărtarea vegetaţiei din incintă)Pe tot parcursul anuluicom. Cosâmbeşti
  4Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a patrimoniului aflat în expunere la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- CatargiPe tot parcursul anuluicom. Maia 
 5Lucrări de conservare primară la Baza de Cercetare Arheologică Borduşani-PopinăPe tot parcursul anuluicom. Borduşani 

3. Programul Valorificarea patrimoniului cultural

3.1. Expoziţii

Nr.crt.Denumirea ProiectuluiTipul activităţiiPerioada de desfăşurareLocul de desfăşurare
Contribuţia ialomiţenilor la Unirea Principatelor RomâneExpoziţie de istorie24.01.2012Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”, Slobozia
2O pagină din românia profundă. Sistemul economic cooperatist(1864-1947)Expoziţie itinerantă de istorieIunie-NoiembrieBiblioteca Astra Sibiu, Sinaia, Bucureşti
3  Gelem, gelem… rromii între legendă şi adevăr- expoziţie realizată în cadrul sumpozionului Evoluţia rromilor între tradiţie şi contemporaneitateExpoziţie de istorie06-09.04.2012Şcoala Generală nr. 6 ,,Mihai Viteazul”- Feteşti
4Pagini din istoria judeţului IalomiţaCabinet de istorieMaiLiceul pedagogic ,,Matei Basarab”, Slobozia
5Dobrogea. Între pământ şi mare, amprenta timpului şi omuluiExpoziţie   19.05.2012Muzeul Naţional al Ţăranului din România
6Mărturii creştine la nordul DunăriiExpoziţie de istorie şi arheologie23.05.2012Muzeul Dunării de Jos-Călăraşi
7Personalităţi ialomiţene-Ion albeşteanu. In memoriam Expoziţie02.10.2012Centrul Cultural “Ion Albeşteanu”, com. Albeşti
8Monumentele recunoştinţeiExpoziţie de istorie organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României01.12.2012Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”, Slobozia

3.2. Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte

Nr.crt.Denumirea ProiectuluiTipul activităţiiPerioadade desfăşurareLocul de desfăşurare
Educaţia rromilor între tradiţie şi contemporaneitatesimpozion 06-09.04.2012Şcoala Generală nr. 6, ,,Mihai Viteazul”-Feteşti
2Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia a XX-a cu tema Meşteşugurile tradiţionale-contribuţia acestora la conservarea patrimoniului culturalProgram culturaleuropean22.09.2012Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci
3Festivalul-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană “La casa Tudorii”Festival-concurs de gastronomie ialomiţeană13-14.10.2012Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci
4Atelier de arheologie experimentalăAtelier11-15.06.2012Baza arheologică Borduşani-Popină

3.3. Prietenii Muzeului

Nr.crt.Denumirea ProiectuluiTipul activităţiiPerioada de desfăşurareLocul de desfăşurare
Excursie de documentare la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Flociexcursie de documentare În timpul anului şcoalarBaza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci

b.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state)

Nr.Crt.Denumirea proiectuluiPerioada de desfăşurareLocul de desfăşurare
 1Festivalul-concurs naţional al tinerilor interpreţi „Ion Albeşteanu”02-05.10.2012Centrul Cultural „Ion Albeşteanu”, com. Albeşti

b.4. Proiecte realizate ca partener/coproducător

Nr.crt.Denumirea ProiectuluiTipul activităţiiCoordonatori Proiect
  1 Prietenii muzeului Parteneriat educaţionalGrădiniţa cu Program prelungit ,,Junoir”, Liceul de Artă ,,Ionel Perlea”, Slobozia 
 2 Săptămâna familiei, săptămâna fără TVProiect naţional adresat copiilor preşcolari, elevilor şi părinţilorAsociaţia ZIBO HELP, Satu Mare
3Să ne cunoaştem trecutul!Parteneriat educaţionalGrădiniţa cu Program Normal nr. 2, Slobozia
4Ialomiţa-Istorie, cultură, religie, tradiţiiParteneriat educaţionalŞcoala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” Bucu, Liceul tehnologic ,,A.I. Cuza” Slobozia
5Incursiune în spiritualitatea rromilorParteneriat educaţionalColegiul Naţional ,,Mihai Viteazul” Slobozia, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3, Slobozia
6Protocol de colaborareProtocol de colaborareŞcoala Gimnazială ,,Sfântul Andrei” Slobozia
7Să ne cunoaştem rădăcinileProiect adresat elevilor pentru stimularea interesului faţă de istoria localăConsiliul Judeţean Ialomiţa, Ialomiţa,Centrul Judeţean pentru  Conservarea şi Promovarea Culturii tradiţionale Ialomiţa, Seminarul teologic Ortodox Liceal ,,Sfântul Ioan Gură de Aur”, Liceul Pedagogic ,,Matei Basarab” Slobozia
8Ziua internaţională a rromilorProiect educaţionalInspectoratul Şcolar Judeţean, Ialomiţa, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 „Mihai Viteazul”,  Feteşti
9Istoria este învăţătoarea vieţii!Proiect educaţionalInspectoratul Şcolar Judeţean, Ialomiţa, Şcoala cu clasele I-VIII  „Gheorghe Lazăr”,  Slobozia
10Protocol de colaborareProtocol de colaborarePenitenciarul Slobozia
11Prezentul viitoruluiAcord de parteneriatGrup Şcolar ,,Al. I. Cuza” Slobozia
12Prieteni la distanţăAcord de parteneraitŞcoala cu clasele I- VIII ,,George Valsan” Amara
13Concursul Naţional ,,Pasiuni…pasiuni” 2012Protocol de colaborarePalatul Copiilor şi al elevilor Slobozia

c. Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei

Structura Muzeului Judeţean Ialomiţa este organizată pe patru compartimente :

– Conducere;

– Compartiment Cercetare, Evidenţă, Valorificare;

– Compartiment Restaurare şi Conservare;

– Compartiment Administrativ.

c1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată

În perioada raportată au fost emise decizii pentru reglementarea desfăşurării activităţii instituţiei ;

 • Decizia nr. 104 din 25 ianuarie 2012 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat la 700 lei angajaților: Militaru Alina- supraveghetor, Cristache Florin- supraveghetor, Căluță Viorica – supraveghetor, Șerban Anișoara – supraveghetor, începând cu data de 01 ianuarie 2012;
 • Decizia nr. 105 din 25 ianuarie 2012 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individualeale personalului contractual în vederea acordării salariilor de bază , constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad/treaptă superior/superioară pentru două posturi de Muzeograf I;
 • Decizia nr. 107 din 26 ianuarie 2012 privind scoaterea la concurs în vederea ocupării postului vacant unic de contabil IA din Statul de funcții al Muzeului Județean Ialomița;
 • Decizia nr. 106 din 01 februarie 2012 privind introducerea în salariul de bază a sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu angajaților: Țaporea Tudorița – contabil șef, Matei Gheorghe – șef serviciu, Corbu Emilia – cercetător științific, Bondoc George – șofer, Danian Constantin – muncitor calificat, începând cu data de 01 februarie 2012;
 • Decizia nr. 108 din 27 februarie 2012 privind angajarea pe postul de contabil al doamnei Zezeanu Nicoleta;
 • Decizia nr. 110 din 27 februarie 2012 privind constituirea comisiei de restaurare-conservare;
 • Decizia nr. 111 din 24 aprilie 2012 privind majorarea cuantumului brut al salariilor angajaților: Cernea Cătălina Raluca – muzeograf I, Cernău Ioan Valentin – muzeograf I;
 • Actul adițional nr. 1 din 01 iunie 2012 de modificare și completare a contractelor individuale de muncă ale angajaților Muzeului Județean Ialomița, începând cu 01 iunie 2012;
 • Decizia nr. 112 din 16 iulie 2012 privind aprobarea Codului de conduită a personalului din cadrul Muzeului Județean Ialomița;
 • Decizia nr. 113 din 05 septembrie 2012 privind aprobarea procedurilor scrise pentru fiecare domeniu al instituției;
 • Decizia nr. 114 din 10 septembrie 2012 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Dincă Floarea, începând cu 26 septembrie 2012;
 • Decizia nr. 115 din 11 septembrie 2012 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de intervenție la Ruinele fundațiilor de la Orașul de Floci, în data de 20 septembrie 2012;
 • Decizia nr. 116 din 17 septembrie 2012 privind constituirea comisiei de inventariere și predare-primire a Colecției Tuzlaru;
 • Decizia nr. 117 din 15 octombrie 2012 privind constituirea comisiei de evaluare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, propuse a fi scoase din funcțiune;
 • Decizia nr. 118 din 15 octombrie 2012 privind constituirea comisiei de dezmembrare (casare) a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, propuse a fi scoase din funcțiune;
 • Actul adițional nr. 2 din 01 decembrie 2012 de modificare și completare a contractelor individuale de muncă ale angajaților Muzeului Județean Ialomița, începând cu 01 decembrie 2012;

c2. Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada raportată, după caz

Muzeul Judeţean Ialomiţa a înaintat Consiliului Judeţean Ialomiţa următoarele propuneri de reglementare prin acte normative:

 • Conform adresei nr. 119/06.02.2012 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Hotărârea nr. 16 din 28.03.2012 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi numărului de personal;
 • Adresa Muzeului Județean Ialomița nr. 1191/11.09.2012 înaintată Consiliului Județean Ialomița
 • Adresa Consiliului Județean Ialomița nr. 6144/24.09.2012 prin

care ni se aducea la cunoștință că în nota motivată instituția nu se

încadrează în cheltuielile de personal;

 • Muzeul Județean Ialomița înainteaza Consiliului Județean Ialomița adresa nr. 1249/25.09.2012 ca răspuns la adresa 6144/24.09.2012
 • Conform adresei nr. 172 din 09.02.2012 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11 din 14.02.2012 privind repartizarea pe trimestre a bugetului;
 • Conform adresei nr. 875 din 09.07.2012 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 28.08.2012 privind aprobarea bugetului rectificat și repartizat pe trimestre prin Dispoziția Președintelui nr. 27 din 30.08.2012;
 • Conform adresei nr. 1067 din 22.08.2012 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 61 din 12.10.2012 privind bugetul rectificat și repartizarea pe trimestre prin Dispoziția Președintelui nr. 50 din 15.10.2012;
 • Conform adresei nr. 1488 din 30.10.2012 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 16.11.2012  privind bugetul modificat și repartizat pe trimestre prin Dispoziția Președintelui nr. 71 din 19.11.2012;

          c.3. În anul 2012 Consiliul de conducere al Muzeului Judeţean Ialomiţa s-a întrunit în şedinţe organizate periodic pentru analiza activităţii instituţiei şi stabilirea direcţiilor de activitate după cum urmează:

 • 14.12.2012, şedință de lucru: propunerile de activități pentru anul 2013, rapoartele de activitate pe anul 2012;
 • Sedinţă Consiliul de Administrație: analiza activității, propuneri pentru ,,Ziua Culturii Naționale, probleme organizatorice.

c.4. Perfecţionarea personalului-cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului

În perioada 1 ianuarie 2012–31 decembrie 2012, personalul Muzeului Judeţean Ialomiţa a participat la următoarele cursuri de formare profesională, schimburi de experienţă si cursuri de perfecţionare:

 • Țaporea Tudorița- contabil șef- Curs de formare profesională în domeniul achizițiilor publice pentru angajații din cadrul instituțiilor din administrația publică locală, 15-16 octombrie 2012.
 • Gherghe Maria – referent – Curs de formare profesională continuă pentru angajații instituțiilor publice modulul ,,Managementul serviciilor publice generale”.
 • Zezeanu Nicoleta – contabil – Curs de formare profesională continuă pentru angajații instituțiilor publice modulul ,,Managementul serviciilor publice generale”.

     Evaluarea personalului din instituţie. Conform legislaţiei în vigoare

în anul 2012  nu au fost acordate acordate prime şi nu au fost luate măsuri disciplinare.

Promovarea personalului din instituţie. În perioada raportată s-au acordat grade profesionale  după cum urmează:

 • Cernea Cătălina Raluca- a trecut de la funcția Muzeograf II la funcția de Muzeograf I.
 • Cernău Ioan Valentin – a trecut de la funcția Muzeograf II la funcția de Muzeograf I.

c.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii s-au ale altor organisme de control, în perioada raportată.

În perioada raportată nu au fost dispuse măsuri.

d.Situaţia economico- financiară a instituţiei

d.1.Execuţia bugetară a perioadei raportate:

Execuţia bugetară a perioadei  01 Ianuarie 2012- 31 Decembrie 2012

 2012
BUGETUL DE   VENITURI  ( lei )1.245.926
Subvenţii pentru institutii publice1.180.870
Venituri proprii ,din care :65.056
Venituri din cercetari arheologice63.023
Venituri din vanzari pliante ,vederi, carti de specialitate .133
Sponsorizari1.900
BUGET DE CHELTUIELI ( lei )1.245.926
Cheltuieli de personal din care :635.480
Conventii civile santiere arheologice165.702
Bunuri si servicii din care :610.446
Cheltuieli de intretinere409.875
Chletuieli de capital0

d.2.Date comparative de cheltuieli ( estimări şi realizări ) în perioada raportata :

Nr.crtProgramulTipulproiectuluiDenumirea proiectuluiDevizul estimat (lei)Devizul relizat (lei )
  1Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural  mare-Cercetari arheologice;-Evidenţa analitica a patrimoniului ;250.000235.000
 2Conservarea şi restaurarea patrimoniului mare-Teme conservare patrimoniu ;-Teme restaurare patrimoniu.200.000192.000
   3  Valorificarea patrimoniului cultural   mare-Expozitii organizate;-Sesiuni ştiintifice,simpozioa-ne,conferinte;-Acţiuni culturale Prietenii Muzeului ;-Publicatii .220.000218.000
  4 Reabilitarea şi punerea in valoare a sitului arheologic national prioritar -,,Oraşul de Floci ,,  mare-Restaurarea vestigiilor bisericii nr 1 ;-Punerea in valoare istorica si turistica a parcului arheologic din cadrul sitului  ; 00
5Concurs judeţean  de istorie “Barbu Catargiu”mare-Promovarea istoriei locale si nationale in randul tinerilor10.00010.000
6Festivalul concurs de tradiţie culinară ialomiţeană ,,La casa Tudorii’-mare-Valorificarea traditiilor culinare ialomitene ca forma de promovare turistica a specificului local.40.00039.500
 TOTAL720.000694.500

d.3. Gradul de acoperire din surse atrase /venituri proprii a cheltuielilor  institutiei (%):

Venituri din vânzarea biletelor –Grad de acoperire (0%). Veniturile încasate din vânzarea biletelor de intrare în muzeu, nu sunt considerate venituri ale instituţiei noastre, acestea fac parte din bugetul Consiliului Judetean Ialomita .

Venituri din cercetari arheologice. Venituri realizate 63.023 lei. Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 5,06 %.

Venituri din vânzări pliante,vederi, cărţi de specialitate. Venituri realizate  133 lei . Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 0.01  %.

Venituri din sponsorizări.Venituri realizate 1.600 lei.

Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 0.15  %.

d.4. Gradul de creştere a surselor atrase /veniturilor proprii în totalul veniturilor a fost de 5,22 %.

d.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a  fost de 51,00 %.

d.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total a fost de 0 %.

d.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie a fost de

96,38 %.

               Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decat contractele de munca (drepturi de autor,drepturi conexe, contracte si conventii civile):

          – contracte si convenţii civile. Ponderea acestora în cheltuielile de personal a fost de 20,45 %;

          – drepturi conexe (contracte si conventii civile ). Ponderea acestora în cheltuielile de personal a fost de 5,62  %.

         d.8. Cheltuieli pe beneficiar (Progrup Training SRL -Servicii Paza  – 219.708  din care :

– din subventii  – 219.708 lei ( 100 %);

– din venituri proprii  – 0 lei ( 0 % ).

e. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului:

Activitatea desfăşurată în cursul anului 2012 reprezintă un capitol important din cadrul Proiectului managerial elaborat pentru perioada     2011-2016 pentru care au fost propuse următoarele obiective majore:

– punerea în valoare a elementelor de patrimoniu şi a disponibilităţilor ştiinţifice şi creative ale colectivului;

– implicarea societăţii civile în promovarea statutului de pol cultural al comunităţii municipale şi judeţene;

– atragerea unor colaborări de maximă importanţă cu instituţiile muzeale şi de cercetare cu un impresionant prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

Pentru atingerea acestor obiective, au fost concepute programe şi subprograme adecvate, la elaborarea şi punerea în operă fiind necesară implicarea specialiştilor din cadrul muzeului cât şi importante personalităţi din societatea civilă.

Activităţile care s-au desfăşurat în anul 2012 au fost integrate în trei mari programe:

 • Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural,
 • Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural,
 • Valorificarea patrimoniului cultural

Obiectivele esenţiale ale acestora au fost: reinstaurarea locului şi rolului culturii în comunitate şi reîntoarcerea către societate a banilor contribuabililor sub forma unor produse culturale, cu ritmicitate şi calitatea reclamate de etapa actuală de dezvoltare a societăţii moderne.

e.1. Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea):

1. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural

Activităţile din cadrul acestui program au avut scopul de a promova valorile istorice şi culturale ialomiţene, introducerea acestora în circuitul ştiinţific din ţară şi străinătate, dezvoltarea colecţiilor instituţiei, evidenţa şi depozitarea patrimoniului muzeal.

2. Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural

În cadrul Proiectului managerial conceput pentru perioada 2011-2016, un rol important îl ocupă ansamblul de activităţi referitoare la protejarea şi conservarea patrimoniului cultural mobil din cadrul instituţiei. Prin activităţile specifice desfăşurate în anul 2012 s-a urmărit realizarea  principalelor obiective ale programului, şi anume:

– cunoşterea stării de sănătate a obiectului muzeal din colecţiile instituţiei;

– asigurarea unui mediu optim permanent pentru obiectele muzeale

aflate în expoziţii şi în depozite;

– restituirea formei originare a obiectului de patrimoniu.

3. Programul Valorificarea patrimoniului cultural

În cursul anului 2012 au fost organizate activităţi tematice cu programe atractive adresate unui public cât mai larg şi divers care au deschis porţile unei integrări accentuate a instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii ialomiţene. Fiecare eveniment cultural-istoric de importanţă  locală sau naţională a fost marcat prin organizarea de expoziţii, simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice, obţinându-se paşi importanţi pentru aducerea muzeului în postura de loc de întâlnire şi de manifestare a valorilor culturale ialomiţene. Astfel, întreaga activitate din acest an s-a  desfăşurat  în conformitate cu  principalelor direcţii prevăzute în Planul managerial    2011-2016:

– Cercetarea în slujba muzeografiei;

– Muzeografia în slujba comunităţii;

– Locul şi rolul muzeului în comunitate.

e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea)

1. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural.

În anul 2012, în cadrul programului Cercetarea ştiinţifică, specialiştii Muzeului Judeţean Ialomiţa şi-au desfăşurat activitatea de teren atât pe o serie de şantiere arheologice din judeţul Ialomiţa, cât şi din afara acestuia.

     1.1. Cercetarea arheologică. Cercetările arheologice sistematice au continuat şi în anul 2012 în cinci situri arheologice şi anume: necropola birituală getică de la Stelnica-Grădiştea Mare, dava getică de la Piscul Crăsani, aşezarea neo-eneolitic de la Borduşani-Popină, aşezarea medievală Oraşul de Floci, aşezarea medievală timpurie  de la Vlădeni-Popina Blagodeasca.

Rezultatele obţinute în urma campaniilor de săpături arheologice au contribuit la creşterea semnificativă a datelor privind evoluţia comunităţilor umane în  Ialomiţa din preistorie şi până în epoca medievală. Astfel, au fost completate datele privind strategiile de utilizare a spaţiului unei aşezări umane, tehnici de construcţie a locuinţelor, activităţile economice de subzistenţă, raporturile dintre diferitele comunităţi umane învecinate sau relaţiile de schimb inter-comunitare, tipuri de aşezări (aşezare preistorică de tip tell, aşezare getică fotificată, aşezare medievală urbană etc.), inventar de uz casnic, inventar funerar, aspecte privind producţia de unelte, arme, ceramică, obiecte de podoabă etc.

De asemenea, un alt aspect ce rezultă în urma cercetării arheologice şi  merită a fi menţionat constă în îmbogăţirea patrimoniului cultural al instituţiei şi, implicit, al judeţului Ialomiţa.

O altă direcţie a cercetării arheologice a constituit-o inventarierea zonelor cu potenţial arheologic din judeţul Ialomiţa pentru completarea Repertoriului arheologic al judeţului Ialomiţa, instrument deosebit de necesar în activitatea specialiştilor, a publicului larg şi de interes pentru administraţia judeţului.

O atenţie deosebită a fost acordată cercetărilor preventive desfăşurate în cadrul proiectelor de investiţii, şi anume:

a. Parcul de turbine eoliene din com. Giurgeni, punctul La Mozacu;

b. Lucrările de reabilitare, com. Manasia, punctul Primărie;

c. Biserica nr. 1 de la Oraşul de Floci, pentru lucrările de conservare şi restaurare a zidurilor.

Prin finalizarea acestor proiecte s-a urmărit, pe de o parte, recuperarea patrimoniului istoric şi arheologic, iar pe de altă parte completarea fondurilor instituţiei din venituri extrabugetare.

Cercetarea documentelor de arhivă a permis realizarea unor proiecte expoziţionale privind contribuţia ialomiţenilor la făurirea statului român modern şi, de asemenea, păstrarea şi perpetuarea tradiţiei religioase ialomiţene.

1.2. Evidenţa patrimoniului cultural

Prin activităţile desfăşurate s-a urmărit realizarea unei evidenţe unitare a patrimoniului muzeal (clasare, informatizare, bază de date, inventariere), în scopul eficientizării activităţii de cercetare-documentare şi extinderii posibilităţilor de valorificare optimă a patrimoniului.

2. Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural

2.1. Conservarea patrimoniului cultural

Activităţile desfăşurate au avut în vedere ansamblul de măsuri, acţiuni, mijloace şi tehnici care au drept scop păstrarea nemodificată a structurii şi aspectului bunurilor de muzeu.

Prin monitorizarea permanentă a temperaturii şi umidităţii din depozite şi expoziţii s-a urmărit asigurarea unor condiţii microclimatice optime în conformitate cu Normelor de Conservare în vigoare.

2.2. Restaurarea patrimoniului cultural

Prin lucrările de restaurare s-a urmărit restituirea formei originare a obiectului de patrimoniu aplicându-se operaţii de întregire, integrare şi completare. De asemenea au fost practicate tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului astfel încât   să-şi redea istoria şi să-şi păstraze funcţionalitatea.

Menţionăm, în cadrul acestui program, finalizarea Proiectului de restaurare a Bisericii nr. 1, monument istoric, de la Oraşul de Floci coordonat de Institutul Naţional al Patrimoniului.

3. Programul Valorificarea patrimoniului cultural

În perioada de raportare s-a urmărit creşterea calităţii întregii activităţi a instituţiei prin introducerea unor proiecte cu impact la nivel local şi naţional dar au fost continuate şi programele multianuale.

Promovarea colecţiilor Muzeului Judeţean Ialomiţa atât  în judeţ cât şi în ţară s-a realizat prin organizarea unor expoziţii tematice- Contribuţia ialomiţenilor la Unirea Principatelor RomâneGelem, gelem… rromii între legendă şi adevăr,O pagină din România profundă. Sistemul economic cooperatist (1864-1947), Pagini din istoria judeţului Ialomiţa,  Personalităţi ialomiţene-Ion Albeşteanu. In memoriam, Dobrogea. Între pământ şi mare, amprenta timpului şi omului, Mărturii creştine la nordul Dunării, Monumentele recunoştinţei dar şi prin lansarea unor importante proiecte educative desfăşurate în principal cu tinerii în cadrul programului Prietenii Muzeului.

Asocierea în cadrul unor parteneriate adresate preşcolarilor, elevilor şi părinţilor- Săptămâna familiei, săptămâna fără TV, Programul naţional educaţional Şcoala altfel, de ex.- a contribuit la creşterea numărului de vizitatori atât la sediul instituţiei cât şi la secţiile muzeale.

De asemenea, pentru atragerea tinerilor în cadrul programelor muzeului şi educarea lor în spiritul protejării patrimoniului arheologic şi al respectului pentru valorile istorice s-a continuat proiectul cultural-educativ Concurs judeţean de istorie ialomiţeană Barbu Catargiu adresat elevilor din toate unităţile de învăţământ din judeţul Ialomiţa.

Pentru stimularea interesului public privind tradiţia culturală ialomiţeană-folclor şi port popular, ţesături şi ceramică ţărănească, târguri rurale, reţete culinare  ialomiţeane s-a continuat proiectul cultural Festivalul-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană La casa Tudorii desfăşurat la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci.

Integrarea în cadrul proiectul cultural Ialomiţa dintotdeauna, pentru totdeauna, coordonat de Consiliul Judeţean Ialomiţa a permis promovarea patrimoniului instituţiei şi a contribuţiilor privind valorile istorice şi culturale ialomiţene în medii sociale, politice şi profesionale mai greu accesibile (mediul de afaceri, de ex.).

Organizarea unor activităţi cultural-ştiinţifice în cadrul programelor naţionale şi europene- Ziua Culturii Naţionale, La Nuit Européene des Musées, Zilele Europene ale Patrimoniului şi integrarea în cadrul proiectului expoziţional internaţional Dobrogea. Între pământ şi mare, amprenta timpului şi omului au contribuit la promovarea instituţiei şi judeţului Ialomiţa în plan internaţional.

e.3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită:

Programul/ProiectulScopulBeneficiariPerioada de realizareFinanţarea(subvenţie/alocaţie şi surse atrase/venituri proprii)Obs. 
123456
Denumirea iniţială/modificatăDeclarat/AtinsEstimat/RealizatEstimat/RealizatEstimat/Realizat
Cercetarea şievidenţapatrimoniului culturalDeclarat:Cercetarea ştiinţifică- 13 proiecteRealizat-14 proiecte Evidenţa patrimoniului cultural- 5 proiecteRealizat-6 proiecte Atins:100 %  Estimat:public specializat,elevi, studenţi,comunităţi locale Realizat:100 %  Estimat:2012Realizat:100%Estimat:290.000 lei(plată salariicontracte civile,materiale de lucru, deplasări) Realizat:235.000 lei
   Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobilDeclarat:Conservarea patromoniului muzeal- 8 proiecteRealizat-8 proiecte Restaurarea patrimoniului muzeal- 2 proiecteRealizat- 5 proiecteAtins:100 % Estimat: toate categoriile de public Realizat:100% Estimat:2012  Realizat:100%Estimat:200.000 lei(substanţe chimice, echipamente de lucru, mobilier depozit) Realizat:192.000 lei
       Valorificarea patrimoniului culturalDeclarat:Expoziţii- 10 proiecteRealizat- 13 proiecte Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte- 6 proiecteRealizat-12 proiectePrietenii Muzeului- 6 proiecteRealizat- 9 proiecteEditorial- 5 proiecteRealizat-5 proiecteAtins: 100% Estimat:preşcolari, elevi, studenţi, cadre didactice, specialişti, pensionari, veterani, comunităţi locale Realizat:100% Estimat:2012  Realizat:100%Estimat:220.000 lei(materiale cu caracter funcţional, alte cheltuieli prevăzute de lege) 218.000 lei
  Reabilitarea si punerea in valoare sitului arheologic national prioritar Orasul de FlociDeclarat:Lucrari de interventie la ruinele fundatiilor la cladirea depozit;Restaurarea vestigiilor bisericii nr 1 2 proiecte Punerea în valoare istorica si turistica a parcului arheologic din cadrul sitului – 1 proiectAtins: 100%Estimat:comunitatea    Realizat:0 % Estimat:2012  Realizat:0%Estimat:50.000   lei(reparaţii curente, paza obiectivelor)   Realizat:48.500  lei
Concurs de istorie locala pe doua sectiuni : gimnaziu si liceuDeclarat:Cultivarea istoriei locale si nationale in randul tinerilorEstimat:preşcolari, elevi, studenţi, cadre didactice.Realizat 100%Estimat:2012 Realizat:100 %Estimat:10.000 lei  Realizat:10.000  lei
,,La casa Tudorii –expozitie culinara cu preparate ialomitene si de transhumantaDeclarat:Valorificarea traditiilor culinare ialomitene ca forma de promovare turistica a specificului localEstimat:public specializat,elevi, studenţi,comunităţi locale Realizat:100 %Estimat:2012 Realizat:100 %Estimat:40.000 lei  Realizat:39.500  lei

e.4.Managementul de proiect: centralizatorul de   

programe/proiecte/beneficiar

Notă: În cazul Muzeului Judeţean Ialomiţa o imagine a impactului proiectelor desfăşurate în anul 2012 asupra beneficiarilor o oferă numai programul Valorificarea  patrimoniului cultural. Proiectele din cadrul celorlalte programe nu presupun contacte nemijlocite cu diferite categorii de beneficiari.

  Nr.crt.   Programul/Subprogramul TipulproiectuluiNumărul de proiecteNumărul de contacte nemijlocite cu categorii de beneficiari ai proiectelorNumărul de beneficiari
   1          2          3     4        5      6
                 1                  Valorificarea patrimoniului cultural    Expoziţii Proiecte mici      x        x       x
 Proiecte medii  5  5  250 
  Proiecte mari   8  8  800 
    Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte       Proiecte mici:Lansări de  carte, lansări filme documentare x x x
Proiecte medii:simpozioane, mese rotunde, conferinţe  55250
Proiecte mari:sesiunile ştiinţifice, festivaluri, Ziua Culturii Naţionale, Ziua Europei, Noaptea Muzeelor, Zilele Europene ale Patrimoniului 772100
  Prietenii Muzeului   Proiecte mici:Seminarii, programe artistice, concursuri, excursii documentarexxx
Proiecte medii99450
Proiecte marixxx
   Total:Proiecte mici: x Total: xTotal: x
Totalproiecte medii: 19Total: 19Total: 950
TotalProiecte mari: 15Total: 15Total:2900

e.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului:

– în afara sediului instituţiei au fost înregistraţi un număr de 5420 de beneficiari a proiectelor desfăşurate în cadrul  programului de Valorificare a patrimoniului cultural;

– la  Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi s-a înregistrat un număr de 1030 de beneficiari;

– la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci s-a

înregistrat un număr de 4310 de beneficiari.

e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz:

     – organizarea unui cabinet de istorie la Liceul Pedagogic ,,Matei Basarab” din Slobozia;

– asigurarea de ghidaje de specialitate în cadrul excursiilor de documentare organizate de unităţi şcolare de învăţământ din Slobozia şi judeţ;

–  acordarea de asistenţă de specialitate pentru întocmirea de bibliografii şi facilitarea accesului la materiale de specialitate unor categorii de public interesat (elevi, studenţi, cadre didactice etc.);

– încheierea de parteneriate cu asociaţii non-profit;

– îndrumarea şi coordonarea autorilor de monografii istorice.

e.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz:

–  colaborarea cu Direcţia de Cultură şi Patrimoniu Naţional Ialomiţa în vederea protejării şi semnalizării monumentelor istorice şi arheologice din judeţul Ialomiţa;

– facilitarea accesului la fondul de bibliotecă al instituţiei persoanelor interesate;

– asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea practicii de specialitate a studenţilor în expoziţiile muzeului, laboratoare, depozite, şantiere arheologice la solicitarea universităţilor din Constanţa, Bucureşti, Galaţi, Târgovişte.

         e.8. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) : 100%

         f. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate:

        f.1. Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

 2013 
BUGETUL DE   VENITURI  ( lei ) ESTIMARI1.328.000
Subventii pentru institutii publice1.290.000
Venituri proprii ,din care :38.000
Venituri din cercetari arheologice37.000
Venituri din vanzari pliante ,vederi, carti de specialitate .1.000
Sponsorizari0
BUGET DE CHELTUIELI ( lei ) ESTIMARI1.328.000 
Cheltuieli de personal din care :712.000
Conventii civile santiere arheologice168.000
Bunuri si servicii din care :616.000
Cheltuieli de intretinere413.000
Alte cheltuieli –Transferuri0
Chletuieli de capital0

f.2. Tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/ pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

Nr.crtProgramulTipulproiectuluiDenumirea proiectuluiDevizul estimat (lei)Devizul reliazat (lei )
1Cercetarea stiintifica si evidenta patrimoniului culturalmare-Cercetari arheologice;-Evidenta analitica a patrimoniului ;260.0000
2Conservarea si restaurarea patrimoniuluimare-Teme conservare patrimoniu ;-Teme restaurare patrimoniu.200.0000
3Valorificarea patrimoniului culturalmare       -Expozitii organizate;-Sesiuni stiintifice,simpozioane,conferinte;-Actiuni culturale-Prietenii Muzeului ;-Publicatii .220.0000
4Reabilitarea si punerea in valoare a sitului arheologic national prioritar ,,Orasul de Floci ,,mare-Restaurarea vestigii biserica nr 1 ;-Punerea in valoare istorica si turistica  a parcului arheologic din cadrul sitului ;00
5Concurs judeţean de istorie ialomiţeană “Barbu Catargiu ,, mare-Cultivarea istoriei locale si nationale in randul tinerilor 10.0000
6Festivalul concurs de tradiţie culinară ialomiţeană ,,La casa Tudorii,,mare-Valorificarea traditiilor culinare ialomitene ca forma de promovare turistica a speficului local40.0000
 TOTAL730.000

f.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

– Venituri din vânzarea biletelor –Grad de acoperire (0%).

Veniturile încasate din vânzarea biletelor de intrare in muzeu ,nu sunt considerate venituri ale instituţiei noastre, acestea fac parte din bugetul Consiliului Judetean Ialomiţa;

– Venituri din cercetări arheologice. Venituri estimate  37.000 lei

Gradul  de acoperire al cheltuielilor din aceasta sursă este de (2,79 %).

– Venituri din vânzări pliante ,vederi, cărţi de specialitate.Venituri

estimate 1.000 lei. Gradul  de acoperire al cheltuielilor din aceasta sursa este de (0,075  %) ;

– Venituri din sponsorizări – Venituri estimate 0 lei Gradul  de

acoperire al cheltuielilor din aceasta sursă este de (0  %).

f.4. Proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management:

– Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor este de 53,61 % ESTIMARI;

– Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total este de 0 % . ESTIMARI;

– Gradul de acoperire a salariilor din subventie este de 100 % . ESTIMARI;

– Ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele decat contractele de munca (drepturi de autor,drepturi conexe

contracte si conventii civile)-

contracte si conventii civile –ponderea acestora in cheltuielile de personal este de 18,26 %;drepturi conexe (contracte si conventii civile )  -ponderea acestora in cheltuielile de personal este de de 0  %;

– Cheltuieli pe beneficiar (Progrup Training SRL  –Servicii Paza ) 238.665 lei  din care : ESTIMARI– din subventii  – 238.665 lei ( 100 %).

f.5. analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz

Calităţi (puncte tari):

 • administrarea unor colecţii valoroase şi variate (arheologie,

numismatică, istorie, etnografie, artă);

 • existenţa unui personal specializat- 11 cu studii superioare în

specializările arheologie, istorie, restaurare şi conservare, contabilitate. Dintre aceştia 7 angajaţi sunt absolvenţi de master, unul este înscris la doctorat şi 3 au obţinut titlul ştiinţific de doctor în ştiinţele istoriei;

 • existenţa unei expoziţii permanente moderne accesibilă publicului;
 • existenţa unor secţii muzeale în zone de importanţă istorică

deosebite (Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci- prima capitală a judeţului Ialomiţa, locul de naştere al marelui Voievod Mihai Viteazul, Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi- locul unde a trăit şi se află mormântul primului Prim- ministru Barbu Catargiu);

 • desfăşurarea proiectelor de cercetare arheologică într-o manieră care

să ofere o imagine cât mai completă a evoluţiei comunităţilor umane pe teritoriul actual al judeţului Ialomiţa începând din preistorie şi până în Evul Mediu, specifică numai Muzeului Judeţean Ialomiţa;

 • varietatea ofertelor culturale adresate tuturor segmentelor de public;
 • dezvoltarea unor parteneriate cu unităţi de învăţământ, instituţii de

profil şi asociaţii culturale în scopul creşterii vizibilităţii judeţului Ialomiţa.

Defecte (puncte slabe):

 • număr insuficient de specialişti la secţiile muzeale;
 • număr insuficient de specialişti pentru valorificarea unora dintre

colecţiile instituţiei- Istorie, Etnografie, Artă;

 • lipsa unui birou de marketing în instituţie;

Oportunităţi:

 • unicitatea muzeului la nivel judeţean;
 • promovarea valorilor culturale şi istorice ialomiţene în spaţiul

cultural românesc;

 • creşterea interesului publicului pentru programele şi proiectele

promovate de instituţie;

 • creşterea interesului pentru turismul local al zonelor cu potenţial

istoric din judeţul Ialomiţa (Borduşani-Popina, Oraşul de Floci, Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi);

 • derularea unor proiecte în parteneriat pentru salvarea monumentului

istoric şi de arhitectură conacul Bolomey în scopul valorizării şi dezvoltării unui punct de atracţie turistică.

Ameninţări (pericole):

 • alocarea unor fonduri insuficiente pentru desfăşurarea programelor;
 • reducerea numărului de personal;
 • schimbarea politicilor culturale la nivel local;
 • preferinţa publicului pentru un alt gen de manifestări.

f.6 Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor

În perioada următoare de raportare estimăm ca indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor să fie de 100%.

ANEXE: