MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

  RAPORT DE ACTIVITATE 

2007

SLOBOZIA

2008

CUPRINS

  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PROPUŞI ŞI REALIZAŢI PE   

   PROGRAME DE ACTIVITATE ÎN ANUL 2007

I. PROGRAMUL – CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EVIDENŢA                         PATRIMONIULUI CULTURAL

I.1. SUBPROGRAMUL – CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

I.1.1. Cercetarea arheologică

I.1.2. Cercetarea arheologică preventivă

I.1.3. Cercetarea şi cunoaşterea istoriei moderne şi contemporane a

         judeţului Ialomiţa în lumina documentelor de arhivă

I.1.4. Cercetarea  etnografică în judeţul Ialomita

I.2. SUBPROGRAMUL –  EVIDENŢA PATRIMONIULUI

      CULTURAL

I.2.1. Evidenţa analitică a patrimoniului cultural mobil

II. PROGRAMUL – CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA

    PATRIMONIULUI CULTURAL

II.1. SUBPROGRAMUL- CONSERVAREA PATRIMONIULUI

       MUZEAL

II.2. SUBPROGRAMUL – RESTAURAREA PATRIMONIULUI

       MUZEAL

III. PROGRAMUL – VALORIFICAREA PATRIMONIULUI

     CULTURAL

III.1. SUBPROGRAMUL – EXPOZIŢII

III.2. SUBPROGRAMUL – SESIUNI ŞTIINŢIFICE, SIMPOZIOANE, MESE

        ROTUNDE, CONFERINŢE, SERI  MUZEALE, LANSĂRI DE CARTE

III.3. SUBPROGRAMUL – PRIETENII MUZEULUI

III.4. SUBPROGRAMUL – EDITORIAL

IV. PROGRAMUL- REABILITAREA PATRIMONIULUI

      IMOBILIAR

VI. REABILITAREA ŞI PUNEREAÎN VALOARE A ZONEI DE

      INTERES ARHEOLOGIC PRIORITAR- ORAŞUL DE FLOCI-

      BAZA ARHEOLOGICĂ

I. PROGRAMUL – CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EVIDENŢA PATRIMONIULUI CULTURAL

Programul se derulează sub forma unor subprograme ale căror obiective sunt:

 • dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului;
 • promovarea valorilor istorice şi culturale din judeţul Ialomiţa, introducerea acestora în circuitul ştiinţific din ţară şi străinătate.

I.1. SUBPROGRAMUL – CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

I.1.1. Cercetarea arheologică

SCOP:

 •  elaborarea riguroasă a unor teme care să prezinte într- o succesiune culturală şi cronologică evoluţia comunităţilor umane documentate arheologic pe teritoriul judeţului Ialomiţa, începând din preistorie (neolitic, mil. VI î. Hr.) şi până în contemporaneitate.  TEME REALIZATE
 • Neo-eneoliticul judeţului – cercetare pluridisciplinară pe

şantierul arheologic Borduşani-Popină.

Responsabil: Florin Vlad;

 • Organizarea, amenajarea şi utilizarea spaţiului la comunităţile eneolitice din Bazinul Inferior al Dunării – prin intermediul   cercetărilor complexe, pluridisciplinare pe şantierele arheologice Hârşova, jud. Constanţa, Borduşani, jud. Ialomiţa şi Măriuţa, jud. Călăraşi;

Responsabil: Florin Vlad

 • Biodiversitatea zonei Borduşani în contextul Reţelei regionale de arii protejate. Etapa I – elaborarea unui studiu de evaluare a potenţialului resurselor naturale din cadrul Zonei Borduşani şi definirea măsurilor ce vor trebui luate în scopul conservării şi gestionării durabile;

Responsabili: Florin Vlad, Gheorghe Matei

 • Trecerea societăţilor umane de la eneolitic la epoca bronzului – Cercetare pluridisciplinară la Săveni-La Movile;

Responsabili: Florin Vlad, Radu Coman, Săcuiu Vasilica, Munteanu Simona

 • Cercetări arheologice şi prospecţiuni prin mijloace optoelectronice (CARPO) pe siturile de la Bordusani –Popina şi Săveni- La Movile;

Responsabili: Florin Vlad, Radu Coman, Săcuiu Vasilica, Munteanu Simona

 • Sfârşitul epocii bronzului şi prima epocă a fierului în judeţul Ialomiţa – prin intermediul cercetărilor sistematice de la  Bucu-Pochină şi Platoneşti-Valea Babii;

Responsabili: Elena Renţa, Radu Coman, Munteanu Simona

 • Rituri şi ritualuri funerare la geţii din Balta Ialomiţei- cercetare sistematică la Stelnica-Gradiştea Mare;

Responsabil: Gheorghe Matei

 • Începuturile Evului mediu pe teritoriul judeţului Ialomiţa- cercetare sistematică la Vlădeni-Popina Blagodeasca;

Responsabil: Emilia Corbu

 • Evul mediu dezoltat – cercetare sistematică pluridisciplinareă la Giurgeni- Oraşul de Floci (Grindul nr. 3 AVICOLA).

Responsabil: Gheorghe Matei

I.1.2. Cercetarea arheologică preventivă

TEME REALIZATE

 • Cercetări de suprafaţă de- a lungul râului Ialomiţa, Braţului

Borcea, a lacurilor din judeţul Ialomiţa în vederea identificarii şi  cartografierii zonelor cu potenţial arheologic pentru realizarea Repertoriului arheologic al judeţului Ialomiţa – instrument deosebit de necesar în activitatea specialiştilor, a publicului larg şi de interes pentru administraţia judeţului;

Responsabili: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Elena Renţa, Radu Coman, Corbu Emilia, Săcuiu Vasilica, Cernău Valentin Ioan, Munteanu Simona, Nae Aurel, Cernea Cătălina

 • Supraveghere arheologică la Ciulniţa în cadrul Contractului nr. 1036/07.11.2007, încheiat între Muzeul Judeţean Ialomiţa şi S.C. Cosmote RMT SA- Bucureşti la solicitarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Ialomiţa;

Responsabil: Matei Gheorghe

 • Supraveghere arheologică la zidul de incintă (latura de est)

a Mănăstirii Sf. Voievozi din Slobozia la solicitarea Direcţiei Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Ialomiţa.

Responsabili: Gheorghe Matei, Florin Vlad, Elena Renţa, Cernea Cătălina, Cernău Ioan

I.1.3. Cercetarea şi cunoaşterea istoriei moderne şi contemporane a judeţului Ialomiţa în lumina documentelor de arhivă

TEME REALIZATE

 • Satul ialomiţean de ieri şi de azi-studii monografice realizate în localităţile Ograda şi Borduşani în vederea valorificării expoziţionale;

Responsabili: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Elena Renţa

 • Valorificarea documentelor de arhivă prin organizarea de

manifesterări culturale dedicate unor evenimente istorice locale şi naţionale (Unirea Principatelor Române, Ziua Naţională a României, Serbările Municipiului Slobozia).

Responsabili: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Elena Renţa

I.1.4. Cercetarea  etnografică în judeţul Ialomiţa

TEME REALIZATE

 • Studierea colecţiei etnografice ”Aromânii” din cadrul Muzeului Judeţean Ialomiţa în scopul valorificării expoziţionale.

Responsabil: Sorinel Stroie

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ: 15

I.2. SUBPROGRAMUL –  EVIDENŢA PATRIMONIULUI

CULTURAL

I.2.1. Evidenţa analitică a patrimoniului cultural mobil

SCOP:

 • Întocmirea de documente de evidenţă a patrimoniului cultural mobil rezultat în urma activităţilor de cercetare, achiziţionare şi din donaţii.

TEME REALIZATE

 • Introducerea în programul de evidenţă informatizată DOC PAT- CIMEC a unui număr de 2275 de obiecte muzeale (1236- din colecţia de arheologie; 1000- din colecţia de etnografie; 39- din colecţia de istorie modernă şi contemporană);

Responsabili: Vlădăreanu Marioara, Stoica Elena, Cernău Ioan Valentin

 • Întocmirea a 741 de fişe analitice de evidenţă la obiectele muzeale aflate în colecţiile de arheologie (511), istorie (80), Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargiu (150);

Responsabili: Gheorghe Matei, Emilia Corbu, Cernea Cătălina

 • Întocmirea documentaţiei şi introducerea  în categoria Tezaur a unui numar de 38 de obiecte cu valoare de patrimoniu cultural naţional;

Responsabil: Gheorghe Matei

 • Evidenţa fotografică a patrimoniului cultural mobil din cadrul MJI şi introducerea acestora în baza de date DOCPAT-CIMEC:  3520 de obiecte muzeale aflate în colecţiile de arheologie(1900 obiecte), istorie (80), etnografie (1050 obiecte) şi de la Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargiu (490 obiecte);

Responsabili: Gheorghe Matei, Stroie Sorinel, Corbu Emilia Cristache Florin, Radu Bogdan, Cernău Ioan Valentin

 • Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate  în patrimoniul MJI prin achiziţii  şi cercetare ; inventarierea acestora în anul 2007: 45 (19 obiecte colecţia etnografie, 14 obiecte colecţia istorie, o piesă colecţia numismatică, 11 obiecte colecţia arheologie)

Responsabili: Emilia Corbu, Găvăneanu Ionel, Radu Coman

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI EVIDENŢA PATRIMONIULUI CULTURAL: 5

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EVIDENŢA PATRIMONIULUI CULTURAL: 20

II. PROGRAMUL – CONSERVAREA ŞI RESTAU-RAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

Programul se desfăşoară sub forma a două subprograme care urmăresc menţinerea stării de sănătate a obiectului de muzeu prin următoarele obiective:

 • măsuri primare de conservare a patrimoniului;
 •  asigurarea unui mediu optim permanenet pentru obiectele muzeale aflate în expoziţii şi în depozite;
 •  restituirea formei originare a obiectului de patrimoniu.

II.1. SUBPROGRAMUL- CONSERVAREA PATRIMONIULUI

        MUZEAL

SCOP:

 • păstrarea nemodificată a formei şi a  structurii bunurilor de muzeu;
 •  asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite, conform cu Normele de Conservare în vigoare.

TEME REALIZATE

 • Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor micro-  climatice din sălile de expoziţie şi depozite; corectarea condiţilor de microclimat;

Responsabili: Dinu Săndica, Găvăneanu Ionel

 • Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a patrimoniului aflat în expunere la sediul muzeului şi în depozite;

Responsabili: Găvăneanu Ionel, Săcuiu Vasilica, Radu Bogdan, Munteanu Simona, Militaru Alina, Şerban Anişoara,  Căluţă Viorica

 • Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a patrimoniului aflat în expunere la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi din com. Maia;

Responsabil: Cristache Florin

 • Lucrări de conservare primară la monumentul istoric Conacul Bolomey (curăţarea spaţiilor interioare, reparaţii la acoperiş şi schelărie, îndepărtarea vegetaţiei din incintă);

Responsabil: David Constantin

 •  Aplicarea de tratamente cu substanţe chimice la 107 de  obiecte din colecţiile muzeului (51 obiecte din colecţia textile etnografice; 30 obiecte din colecţia lemn etnografic; 26 obiecte din argint şi bronz din colecţia de arheologie) în conformitate cu Normele de Conservare în vigoare;

Responsabili: Săcuiu Vasilica, Munteanu Simona, Nae Aurel

 • Efectuarea tratamentelor de dezinsecţie în expoziţiile şi depozitele MJI conform cu Normele de Conservare în vigoare

Responsabil: Găvăneanu Ionel

 • Finalizarea organizării depozitului de arheologie în conformitate cu Normele de Conservare;

Responsabil: Gheorghe Matei, Radu Bogdan, Nae Aurel

 • Lucrări de conservare primară la fundaţiile Bisericii nr.1 de la Oraşul de Floci, realizarea unei împrejmuiri pentru protecţia monumentului; semnalizarea rezervaţiilor arheologice naţionale prioritare de la Oraşul de Floci şi Borduşani- Popina în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Responsabili: Florin Vlad, Matei Gheorghe, Elena Renţa, Nae Aurel, Bondoc George, Radu Bogdan, Găvăneanu Ionel

 • Organizarea depozitului de material arheologic documentar în conformitate cu Normele de Conservare- Etapa I: reabilitarea corpului anexă al MJI prin înlocuirea acoperişului, tencuieli, zugrăveli, refacerea pardoselei, achiziţionarea de rafturi metalice şi pregătirea materialului arheologic pentru depozitare;

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa, Matei Gheorghe, Găvăneanu Ionel, Simona Munteanu, Nae Aurel, Radu Bogdan, Damian Constantin, Militaru Alina, Şerban Anişoara, Căluţă Viorica

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI CONSERVAREA PATRIMONIULUI MUZEAL : 9

II.2. SUBPROGRAMUL – RESTAURAREA PATRIMONIULUI

        MUZEAL

SCOP:

 • restituirea formei originare a obiectului muzeal prin operaţii de întregire, integrare şi completare, aplicare de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului muzeal astfel încât să-şi redea istoria şi să-şi păstreze funcţionalitatea.

TEME REALIZATE

 • Lucrări de restaurare primară aplicate  materialelor arheologice (ceramică, metal, material osteologic, material litic) descoperite în urma cercetărilor arheologice de la Borduşani- Popina, Săveni- La Movile, Bucu- Pochină, Platoneşti-Valea Babii, Stelnica- Grădiştea Mare, Vlădeni- Popina Blagodeasca, Giurgeni- Oraşul de Floci (curăţări, spălări, degresări, neutralizări, , uscare, marcare, triere şi asamblare provizorie); desenarea materialelor arheologice

Responsabili: Munteanu Simona, Radu Coman, Radu Bogdan, Dincă Floarea

 • Restaurarea unui număr de 30 obiecte din colecţia textile etnografice;

Responsabil: Săcuiu Vasilica

 • Restaurarea unui număr de 14 obiecte din colecţia de arheologie;

Responsabil: Munteanu Simona

 • Restaurarea unui număr de 6 obiecte din colecţia lemn etnografic

Responsabili: Nae Aurel

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI RESTAURAREA PATRIMONIULUI MUZEAL: 4

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL: 13

III. PROGRAMUL – VALORIFICAREA PATRIMO-NIULUI CULTURAL

Acest program s-a derulat sub forma unor subprograme ale căror obiective au fost:

 • Atragerea unui public cât mai numeros prin organizarea de expoziţii, simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice la sediul instituţiei şi în judeţ;
 • Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii ialomiţene

III.1. SUBPROGRAMUL – EXPOZIŢII

 • Repere ale artei plastice ialomiţene în colecţiile Muzeului Judeţean Ialomiţa. Expoziţie de artă plastică

Data şi locul: 13 februarie 2007, Slobozia

Parteneri: Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea

Responsabili: Dincă Floricica, Florin Vlad, Elena Renţa, Vasile Ion

 • MACROVISION. Expoziţie itinerantă de artă fotografică (Slobozia- Feteşti- Gura Ialomiţei)

Data şi locul: 22 februarie 2007, Slobozia

Parteneri: membri portalului www.fotodigital.ro, Asociaţia Culturală şi Ecologică Gura Ialomiţei

Responsabili: Florin Vlad, Sorin Stroie, Radu Bogdan, Şerban Anişoara, Militaru Alina, Căluţă Viorica

Ziarişti ialomiţeni vazuţi de artistul plastic Vasile Aionesei. Expoziţie de artă grafică organizată în cadrul manifestării complexe Martie – Luna Presei Ialomiţene, ediţia a VI-a

Parteneri: Redacţiile ialomiţene,  Direcţia pentru Cultura, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Ialomiţa, Asociaţia Culturala „HELIS„

Data şi locul: 18 martie 2007, Slobozia

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei, Nae Aurel, Bogdan Radu

 • Aromânii. Expoziţie de etnografie

Data şi locul: 23 martie 2007, Slobozia

Parteneri: Comunitatea Aromână- Filiala Ialomiţa

Responsabili: Elena Renţa, Stroie Sorinel, Găvăneanu Ionel,  Munteanu Simona, Săcuiu Vasilica, Militaru Alina, Şerban Anişoara

 • Hristos a Înviat!. Expoziţie de etnografie organizată cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti

Data şi locul: 05 aprilie 2007, Slobozia

Responsabili: Gheorghe Matei, Sorin Stroie, Găvăneanu Ionel, Militaru Alina, Radu Bogdan

 • Satul ialomiţean de ieri şi de azi- Ograda. Expoziţie de istorie modernă şi contemporană

Data şi locul: 01 iunie 2007, Slobozia

Parteneri: Şcoala generală cu clasele I-VIII, Ograda

Responsabili: Florin Vlad, Gheorghe Matei, Sorin Stroie, Bogdan Radu, Şerban Anişoara, Militaru Alina

 • Mari personalităţi ialomiţene- Ion Albeşteanu. Expoziţie de istorie organizată în cadrul Festivalului Concurs Naţional al Tinerilor Interpreţi ”Ion Albeşteanu”

Data şi locul: 21 septembrie 2007, Slobozia

Parteneri: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Naţionale Ialomiţa

Responsabili: Gheorghe Matei, Radu Bogdan, Nae Aurel, Floricica Dincă, Şerban Anişoara, Căluţă Viorica

 • Descoperiri recente la Borduşani- Popină. Expoziţie de arheologie organizată în cadrul Atelierului internaţional ”Peisajul şi patrimoniul rural”

Data şi locul: 23 septembrie 2007, şantier arheologic Borduşani- Popină

Parteneri: Muzeul Naţional de Istorie a Romaniei, Univ. ”Valahia” Târgovişte

Responsabil: Florin Vlad

 • Rapsodii de toamnă. Expoziţie de artă plastică organizată în cadrul manifestării ”Zilele culturii feteştene”

Data şi locul: 15 noiembrie 2007, Feteşti

Parteneri: Casa de Cultură Feteşti- Galeriile ”Lumina”

Responsabili:  Dinu Săndica, Găvăneanu Ionel, Nae Aurel

 • 1 Decembrie 1918. Expoziţie de istorie organizată în cadrul manifestărilor culturale  dedicate Zilei Naţionale a României

Data şi locul: 01. decembrie 2007, Slobozia

Responsabili: Gheorghe Matei, Cernău Ioan Valentin, Cernea Cătălina, Radu Bogdan, Dincă Floricica, Nae Aurel, Şerban Anişoara, Militaru Alina

 • Asta-i seara de Crăciun!. Expoziţie de etnografie organizată în cadrul Festivalului Naţional de Colinde ”Sub rază de soare”

Data şi locul: 16 decembrie 2007, Slobozia

Parteneri: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Naţionale Ialomiţa

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa, Găvăneanu Ionel, Nae Aurel, Radu Bogdan, Damian Constantin

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI EXPOZIŢII: 11

III.2. SUBPROGRAMUL – SESIUNI ŞTIINŢIFICE,

SIMPOZIOANE, MESE ROTUNDE, CONFERINŢE, SERI 

MUZEALE, LANSĂRI DE CARTE

 • Unirea Naţiunea a facut-o! Simpozion dedicat Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859

Data şi locul: 24 ianuarie 2007, Slobozia

Parteneri: Centrul Cultural  UNESCO ”Ionel Perlea”, Centru Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Liceul de Artă ”Ionel Perlea” Slobozia

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa

 • Mai este cultura subiect de presă? Masă rotundă organizată în cadrul manifestării complexe ”Martie –Luna Presei Ialomiţene”, Ediţia a VI-a

Data şi locul: 27 martie 2007, Slobozia

Parteneri: Redacţii ialomiţene, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Ialomiţa, Asociaţia Culturală ”Helis”

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa

 • Ziarişti, autori de carte. Lansare de carte organizată în cadrul manifestării culturale ”Martie –Luna Presei Ialomiţene”, Ediţia a VI-a:

–         Editoriale cârcotaşede Ionica Ghinea

–         Scadenţe de Valere Burlacu

–         Exerciţii de libertate de Gheorghe Dobre

Data şi locul: 27 martie 2007, Slobozia

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa

 • Protecţia zonelor umede. Workshop organizat în cadrul proiectului Phare 2004 ”Elaborarea Planului de Management pentru Bazinul Hidrografic Ialomiţa- Buzău”

Data şi locul: 06 septembrie 2007, Slobozia- Borduşani

Parteneri: Consiliul Judeţean Ialomiţa, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Administraţia Naţională a Apelor Române Direcţia Apelor Ialomiţa- Buzău

Responsabil: Florin Vlad, Gavăneanu Ionel, Săcuiu Vasilica

 • Borduşani, oameni, istorie, natură. O incursiune în istoria Dunării. Sesiune ştiinţifică organizată în cadrul Atelierului internaţional cu tema ”Peisajul şi patrimoniul rural”

Data şi locul: 22-23 septembrie 2007, Slobozia- Oraşul de Floci- Borduşani- Popină

Parteneri: Consiliul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Naţional de Istorie a României

Responsabili: Florin Vlad, Gheorghe Matei,  Găvăneanu Ionel, Nae Aurel, Bogdan Radu, Bondoc George

 • Reabilitarea şi punerea în valoare a zonei de interes arheologic prioritar Oraşul de Floci. Dezbatere publică

Data şi locul: 27 iunie 2007, Giurgeni- Borduşani

Parteneri: Consiliul Judeţean Ialomiţa, Institutul Naţional al  Monumentelor Istorice, Muzeul Naţional de Istorie a României

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI SESIUNI ŞTIINŢIFICE, SIMPOZIOANE, MESE ROTUNDE, CONFERINŢE, SERI  MUZEALE, LANSĂRI DE CARTE : 6

III.3. SUBPROGRAMUL – PRIETENII MUZEULUI

 • Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859. Simpozion- comunicări prezentate de elevii claselor a IX-a şi a X-a de la Lic. Pedagogic ”Matei Basarab”, coordonator Prof. Petrescu Maria

Data şi locul: 24 ianuarie 2007, Slobozia

Responsabil: Elena Renţa

 • Unirea Principatelor Române. Program cultural- artistic organizat de grădiniţele nr. 1, 2, 6 din Slobozia

Data şi locul: 24 ianuarie 2007, Slobozia

Responsabil: Gheorghe Matei

 • 9 Mai- Ziua Europei. Simpozion

Data şi locul: 09 mai 2007, Slobozia

Parteneri: Direcţia Judeţeană Ialomiţa a Arhivelor Naţionale, Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul”

Responsabil: Gheorghe Matei

 • Pe urmele lui Dromihete. Excursie de documentare în rezervaţia arheologică naţională prioritară de la Borduşani- Popina organizată cu prilejul împlinirii a patru ani de activitate a  Asociaţiei Culturale ”Helis”

Data şi locul: 09 iunie 2007, Borduşani- Popină

Parteneri: Asociaţia Culturală ”Helis”

Responsabili: Florin Vlad, Elena Renţa, Gheorghe Matei

 • Semnificaţia Zilei de 1 Decembrie 1918. Simpozion- comunicări prezentate de elevii claselor a VII-a şi a XI-a de la Liceul Pedagogic ”Matei Basarab”, coordonator prof. Petrescu Maria

Data şi locul: 29 noiembrie 2007, Slobozia

Responsabil: Gheorghe Matei

 • Ziua Naţională a României. Program cultural- artistic organizat de Grădiniţa cu program normal ”Junior”, coordonator Nina Zăinescu

Data şi locul: 30 noiembrie 2007, Slobozia

Responsabil: Gheorghe Matei

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI PRIETENII MUZEULUI: 6

III.4. SUBPROGRAMUL – EDITORIAL

 • Editarea de afişe, pliante, invitaţii pentru toate acţiunile din calendar
 • Editarea de materiale de promovare a imaginii Muzeului Judeţean Ialomiţa (mape, ilustrate)
 • Editarea unui CD de popularizare a rezervaţiei arheologice naţionale prioritare  Popina- Borduşani şi a micro-zonei Borduşani în limba română şi engleză
 • Realizarea filmului documentar ”Dava getică de la Piscul Crăsani” în colaborare cu Televiziunea Română
 • Editarea catalogului ”Repere ale artei plastice ialomiţene în colecţiile Muzeului Judeţean Ialomiţa”
 • Rapoarte, studii, articole şi comunicări elaborate şi susţinute de specialiştii muzeului:

– Florin Vlad, Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Borduşani – Popină, jud. Ialomiţa. Campania 2006, Cronica Cercetărilor Arheologice 2007(raport, co-autor), Tulcea, iunie, 2007

– Florin Vlad, Cercetările arheologice pluridisciplinare din Tell-ul eneolitic de la Hârşova (jud. Constanţa). Campania 2006, Cronica Cercetărilor Arheologice 2007 (raport, co-autor), Tulcea, iunie, 2007

– Elena Renţa, Simona Munteanu, Radu Coman,  Cercetările arheologice de la Bucu, judeţul Ialomiţa. Campania 2006, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2007 (raport), Tulcea, iunie, 2007

– Elena Renţa, Simona Munteanu, Radu Coman, Cercetările arheologice de la Platoneşti, com. Platoneşti, judeţul Ialomiţa. Campania 2006, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2007 (raport), Tulcea, iunie, 2007

– Gheorghe Matei, Cercetările arheologice de la Stelnica – Grădiştea Mare, com. Stelnica, judeţul Ialomiţa. Campania 2006, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2007 (raport, co-autor), Tulcea, iunie, 2007

-Emilia Corbu, Cercetările arheologice de la Vlădeni- Popina Blagodeasca, com. Vlădeni, jud. Ialomiţa. Campania 2006. Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2007 (raport), iunie, 2007

– Gheorghe Matei, Cercetările arheologice de la Oraşul de Floci, com. Giurgeni, , judeţul Ialomiţa. Campania 2006, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 2007 (raport, co-autor), Tulcea, iunie, 2007

– Emilia Corbu, Sudul româniei în sec. VIII-XI. Repere arheologice, Ed. Istros, Brăila, 2006

– Emilia Corbu, Ceramica din secolele IX-X din sudul României, comunicare, Muzeul Judeţean Ialomiţa, aprilie, 2007

– Emilia Corbu, Consideraţii privind cuptoarele menajere  din afara locuinţelor din cadrul aşezărilor medieval- timpurii, comunicare, Muzeul Judeţean Prahova,iunie, 2007

– Emilia Corbu,  O piesă de podoabă descoperită la Vlădeni- Popina Blagodeasca, comunicare, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa,octombrie, 2007

– Emilia Corbu , Poveste despre vlahi, Almanahul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2007

– Gheorghe Matei, Cercetări arheologice în vatra Oraşului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa, Cercetări Arheologice, XIII , p. 111-132, (co-autor)

– Florin Vlad, Borduşani, coordonate istorice, Helis, mai, 2007 (co-autor)

 • Promovarea activitatilor desfasurate de MJI în mass-media locală şi naţională:
 1. 1.     JURNAL DE IALOMITA, joi, 25 ianuarie 2007,Un veteran de o sută de ani premiat de ziua Unirii Principatelor
 2. IALOMITA, vineri, 26 ianuarie 2007,  Ziua  Unirii Principatelor Române sărbătorită la Muzeul Judeţean Ialomiţa
 3. IALOMITA, vineri, 16 februarie 2007, Galeriilr ”Arcadia” găzduiesc repere ale artei plastice ialomiţene din colecţia Muzeului Judeţean
 4. HELIS, Februarie, 2007, Pictori ialomiţeni în colecţiile Muzeului Judeţean Ialomiţa
 5. TRIBUNA IALOMIŢEI, vineri, 23 februarie 2007, Fotografie de 25000 de dolari expusă la Muzeul Judeţean Ialomiţa
 6. Formula AS , februarie- martie,  La Piscul Crăsani , în lumea de dincolo
 7. 7.     IALOMITA, marţi, 27 martie 2007, Aromânii la Muzeul Judeţean Ialomiţa
 8. 8.     IALOMIŢA, vineri, 30 martie 2007, De la ”supărarea ”lui Şerban Codrin la ”nedumerirea” lui Gabi Ionaşcu
 9. IMPACT,  26 martie 2007, Aromânii îşi arată identitatea
 10. 10.                        ŞTIREA, 26 martie 2007, Aromânii s-au adunat iarăşi demonstrând că sunt din ce în ce mai uniţi!
 11.  ŞTIREA,  29 martie 2007,  Ziua presei ialomiţene a ajuns la a VI-a ediţie
 12.  JURNAL DE IALOMIŢA, joi, 29 martie 2007, Luna presei ialomiţene, sărbătorită la Muzeul Judeţean de Istorie
 13. 13.                         IALOMIŢA, marţi, 24 aprilie 2007, Părintele Alexandru Marinescu în prag de centenar
 14. 14.                         JURNALUL DE IALOMITA, joi, 10 mai 2007, 9 mai zi cu triplă semnificaţie pentru români marcată şi la Slobozia
 15. 15.                         JURNALUL DE IALOMITA, luni, 4 iunie 2007, Expoziţie ”Satul ialomiţean de ieri şi de azi- Ograda” la Muzeul Judeţean
 16.  IALOMITA, marţi, 5 iunie 2007, Satul ialomiţean de ieri şi de azi- Ograda
 17. 17.                         ŞTIREA, 4 iunie, 2007, Ograda- oglinda satului ialomiţean de ieri şi de azi
 18. 18.                         ŞTIREA, 4 iunie 2007, Aromânii şi-au sărbătorit copii
 19.  IALOMITA, vineri, 1 iunie 2007, Invitaţie la Muzeul Judeţean Ialomiţa
 20. 20.                         IALOMITA, marţi, 12 iunie 2007,  Moment aniversar la Popina Borduşani,
 21. 21.                        IALOMITA, vineri, 29 iunie 2007, Oraşul de Floci, sit de interes naţional
 22. ROST, iunie 2007,  O legendă – Petre Diaconu de Emilia Corbu
 23.  ROST, iulie- august2007, Un popor asimilat: cumanii de Emilia Corbu
 24. 24.                        JURNALUL NAŢIONAL,septembrie, 2007,  Eveniment- în amintirea minunatului artist Ion Albeşteanu
 25. 25.                         IALOMITA, vineri, 21 septembrie 2007,  Borduşani: oameni, istorie natură
 26. 26.                         IALOMITA, marţi, 25 septembrie 2007 , Atelier internaţional la Giurgeni şi Popina- Borduşani
 27.  HELIS, septembrie 2007, Expoziţia Ion Albeşteanu- Muzeul Judeţean Ialomiţa
 28. 28.                        HELIS, septembrie 2007,Workshop”Protecţia zonelor umede- promovarea restaurării zonelor umede la nivel local- implicarea şi acordul actorilor cheie importanţi”
 29. 29.                        HELIS, septembrie 2007, Borduşani- oameni, istorie natură. O incursiune în istoria Dunării
 30. 30.                        INDEPENDENT, miercuri, 7 noiembrie 2007, cahlă şi Rhyton, simboluri ialomiţene
 31.  IALOMITA, vineri, 30 noiembrie 2007,  Invitaţie la Muzeul Judeţean Ialomiţa
 32.  IALOMITA, vineri, 14 decembrie 2007, Sub zare de soare
 33.  ANTENA 1 Slobozia, 22.02.2007, Ştiri, ora 11,00,

Expoziţia de fotografii ,,MACROVISION”

 1. 34.                        RADIO CAMPUS, 22.02.2007. Ştiri, ora 16,30, Expoziţia

de fotografii ,,MACROVISION”

 1. 35.                        ORION FETESTI, 22.02.2007.  Ştiri, ora 14,00,  Expoziţia

de fotografii ,,MACROVISION”

 1. ANTENA 1 Slobozia, 23.03.2007, Ştiri, ora 11,30,

Luna Presei Ialomiţene

37. RADIO CAMPUS SLOBOZIA, 23.03.2007, Ştiri, ora

12,30, Luna Presei Ialomiţene

Radio şi TV

38. ORION FETESTI, 23.03.2007,   Stiri, ora 14,00 , Luna

Presei Ialomiţene

40. RADIO ROMANIA ACTUALITATI, 7.06.2007, Stiri,

ora 13,00, Satul ialomiţean de ieri şi de azi- Ograda

41.RADIO CAMPUS, 07.06.2007, Ştiri , ora 16,30, Luna

     Presei Ialomiţene

42. ANTENA 1 Slobozia, 12.06.2007, Ştiri, ora 16,30, Pe

      urmele lui Dromihete

43. RADIO CAMPUS, 12.06.2007, Ştiri , ora 11,00, Pe

      urmele lui Dromihete

44. ANTENA 1 Slobozia, 27.06.2007, Ştiri, ora 16,30 ,

Reabilitarea şi punerea în valoare a zonei de interes      arheologic prioritar Oraşul de Floci

45. RADIO ROMANIA ACTUALITATI, 9.08.2007, Ştiri,

ora 13,00 , Programul de cercetări arheologice al     

     Muzeului Judeţean Ialomiţa în anul 2007

46. ORION FETESTI, 17.08.2007.  Ştiri, ora 16,00,

Cercetările arheologice din judeţul Ialomiţa. Campania

2007

47. ANTENA 1, Slobozia,22.08.2007, Ştiri, ora 22,00,

Rezultatele cercetărilor arheologice din campania 2007

48. RADIO CAMPUS, 06.09.2007,  Ştiri, ora 11,00,

      Protecţia zonelor umede- Promovarea zonelor umede la

      nivel local

50. ANTENA 1 Slobozia, 6.09.2007, Ştiri, Ora 22,00,

Protecţia zonelor umede- Promovarea zonelor umede la

      nivel local

51. ANTENA 1 Slobozia, 21.09. 2007,Ştiri, ora 16,30Ion

      Albeşteanu- Expoziţie omagială

52. RADIO CAMPUS, 21.09.2007, Ştiri, ora 11,00,

Protecţia zonelor umede- Promovarea zonelor umede la

      nivel local

53. TV ROMANIA DE MÂINE, 22.11.2007,Ştiri, ora

17,00 , Din activitatea Muzeului Judeţean Ialomiţa

54.ANTENA 1 SLOBOZIA, 01.12.2007, Ştiri, ora 16,30,

      1 Decembrie – Ziua Natională la Romaniei

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI EDITORIAL: 7

TOTAL TEME REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL: 30

IV. PROGRAMUL- REABILITAREA PATRIMONIULUI

      IMOBILIAR

SCOP:

 • Asigurarea condiţiilor pentru accesul publicului la sălile de expoziţie
 • Punerea în siguranţă a obiectelor muzeale

TEME REALIZATE:

 • Realizarea documentaţiei tehnico- economice

V. REABILITAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A ZONEI DE

     INTERES ARHEOLOGIC PRIORITAR- ORAŞUL DE FLOCI-

     BAZA ARHEOLOGICĂ

SCOP:

 • Realizarea bazei arheologice şi conservarea primară a vestigiilor bisericii nr. I
 • Punerea în valoare istorică şi turistică a vestigiilor arheologice de la biserica nr. I

TEME REALIZATE

 • Realizarea documentaţiei tehnico- economice

ANEXE: