MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

  RAPORT DE ACTIVITATE 

2009

SLOBOZIA

2010

CUPRINS

Date despre instituţie…………………………………………………………………..2

 1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent…………………..3
 1. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei…………………………10
 1. Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei…………………………14
 1. Situaţia economico- financiară a instituţiei………………………………….16
 1. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului…………………………………………………….18
 1. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate………………………………………….26

Date despre instituţie

Denumirea instituţiei: Muzeul Judeţean Ialomiţa

Tipul de instituţie, legea care o guvernează:  Instituţie publică de cultură, subordonată Consiliului Judeţean Ialomiţa – ordonatorul principal de credite; Legea nr. 311 din 8 Iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice

Misiunea şi obiectivele:

Muzeul Judeţean Ialomiţa a desfăşurat de la înfiinţarea sa o activitate complexă în perfect acord cu funcţiile principale ale unui muzeu, aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile: muzeu- instituţie de cultură (…..), aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării, şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.

Muzeul Judeţean Ialomiţa urmăreşte îndeplinirea scopului şi funcţiilor sale principale prin următoarele activităţii:

 • cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu programele anuale şi de perspectivă, parte integrantă a Planului Managerial în derulare;
 • cercetarea si documentarea în vederea dezvoltării patrimoniului muzeal prin achiziţii, donaţii sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal (cercetări arheologice de suprafaţă, de salvare, sistematice);
 • organizarea evidenţei patrimoniului cultural deţinut în administrare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
 • punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul expoziţiilor permanente şi temporare, a programelor cultural- educative , a publicaţiilor specifice, a sesiunilor ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane, excursii tematice, ş.a.;
 • menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor culturale ale acestuia şi orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat în funcţie de acestea;
 • menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ si cercetare, organisme şi foruri internaţionale de profil.

Organizarea instiuţiei. Muzeul Judeţean Ialomiţa are sediul central în municiupiul-reşedinţă de judeţ Slobozia, bd-ul Matei Basarab, nr.30, unde funcţionează laboratoare, depozite, expoziţia permanentă, expoziţii temporare şi spaţii administrative iar în teritoriu cu următoarele secţii: Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi (com. Maia), Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci (com. Giurgeni), Baza Arheologică de la Popina- Borduşani (com. Borduşani), Conacul Bolomey- monument istoric de arhitectură (com. Cosâmbeşti).

a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent.

Muzeul Judeţean Ialomiţa este una dintre instituţiile de cultură importante ale judeţului Ialomiţa aflată în subordinea Consiuliului Judeţean Ialomiţa. Prin cele trei mari programe cuprinse în Planul Managerial: Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural în anul 2009 s-au urmărit:

 • punerea în valoare a elementelor de patrimoniu şi a disponibilităţilor ştiinţifice şi creative ale colectivului;
 • implicarea societăţii civile în promovarea statutului de pol cultural al comunităţii municipale şi judeţene;
 • atragerea unor colaborări de maximă importanţă cu instituţiile muzeale şi de cercetare cu un impresionant prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

a.1.Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi – tipul/forma de colaborare, proiectele desfăsurate împreună cu acestea.

În cadrul programelor derulate în anul 2009, Muzeul Judeţean Ialomiţa a avut următoarele colaborări:

 • Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. Subprogramul Cercetarea arheologică
Nr.crt.Denumirea ProiectuluiColaboratori
1Organizarea, amenajarea şi utilizarea spaţiului la comunităţile eneolitice din Bazinul Inferior al Dunării prin intermediul cercetărilor complexe pluridisciplinare pe şantierele arheologice Borduşani (Ialomiţa), Hârşova (jud. Constanţa), şi Măriuţa (jud. Călăraşi) Muzeul Naţional de Istorie a României,Muzeul Dunării de JosCălăraşi
2Cercetări arheologice şi prospecţiuni prin mijloace opto-electronice (CARPO) aplicate în aşezarea preistorică de la Săveni- La MovileMuzeul Naţional de Istorie a RomânieiInstitutul Naţional de Opto-Electronică Bucureşti
3Cercetarea şi punerea în valoare a sitului arheologic naţional prioritar Oraşul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomiţa)Muzeul Naţional de Istorie a României, BucureştiInstitutul Naţional al Monumentelor Istorice Bucureşti
 • Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural
Nr.crt.Denumirea ProgramuluiColaboratori
1Conservarea şi punerea în valoare a vestigiilor arheologice de la Oraşul de Floci (com. Giurgeni)Muzeul Naţional de Istorie a RomânieiInstitutul Naţional al Monumentelor Istorice
 • Programul Valorificarea patrimoniului cultural. Subprogramul Expoziţii
Nr.crt.Denumirea ProgramuluiColaboratori
1Comorile geto-dacilorMuzeul Naţional de Istorie a României
2Atitudini contemporaneUniunea Artiştilor Plastici din România,Centrul Cultural Ionel Perlea din Slobozia
 • Subprogramul Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde,

conferinţe, seri muzeale, lansări de carte

Nr.crt.Denumirea proiectuluiTipul manifestăriiColaboratori
1150 de ani de la Unirea Principatelor RomânesimpozionCentrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
2150 de ani de la Unirea Principatelor Române sub domnitorul Alexandru Ioan Cuzasesiune ştiinţificăAsociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio, filiala Maia-Catargi

a.2. Participare în calitate de partener (coorganizator, cooiniţiator, invitat, participant etc) la programe/proiecte europene/internaţionale:

 • Coordonate europene. Coordonator Consiliul Judeţean Ialomiţa.

Concursul a fost iniţiat în anul 2008 şi se desfăşoară anual cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei. Se adresează generaţiei tinere vizând educarea acesteia în spiritul respectului valorilor europene;

 • La Nuit Européene des Musées. Coordonator: Direction de musées de France

În anul 2005, Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa a lansat un program european dedicat publicului intitulat Noaptea Muzeelor. In fiecare an, Muzeul Judeţean Ialomiţa a participat în cadrul acestui program  propunând o tematica diversă pentru toate categoriile de public (accesul gratuit în expoziţia permanentă, gală de filme documentare realizate de Muzeul Judeţean Ialomiţa în scopul promovării zonelor de interes arheologic şi istoric din judeţul Ialomiţa);

 • Zilele Europene ale Patrimoniului. Tema anului 2009: Accesul către monumentele istorice

În fiecare an, în septembrie, milioane de cetăţeni sunt invitaţi să viziteze monumente istorice din intreaga Europă, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (ZEP), organizate la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene. Din anul 1992 şi în România, instituţiile de cultură organizează  Zilele Europene ale Patrimoniului oferind publicului larg accesul gratuit la monumentele istorice şi de arhitectură.

Muzeul Judeţean Ialomiţa a organizat cu acestă ocazie o activitate culturală în aşezarea urbană medievală de la Oraşul de Floci (com. Giurgeni). Au fost prezentate participanţilor la manifestare (consilieri judeţeni, primari, reprezentanţi din presa locală) date cu privire la Proiectul de cercetare şi punere în valoare a sit-ului arheologic şi vestigiile introduse în circuitul de vizitare: edificiul cu contraforturi, biserica nr.1, biserica nr. 2 (aflată în curs de conservare), casa cu fundaţie de piatră şi o locuinţă de târgoveţ aflată în curs de cercetare.

a.3  Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei:

În anul 2009 o preocupare deosebită a reprezentat-o promovarea activităţilor instituţiei care s-a realizat prin:

 • editarea de afişe, pliante, invitaţii pentru toate manifestările organizate de instituţie (expoziţii, sesiuni, simpozioane, mese rotunde, lansări de carte etc);
 • difuzarea materialelor publicitare (mape, ilustrate, insigne, plachete, publicaţii de specialitate, CD-uri cu filme documentare, semne de carte, pliantul de prezentare al muzeului) în  judeţul Ialomiţa, în ţară şi străinătate;
 • colaborarea la redactarea lucrării de promovare a valorilor istorice şi turistice Ialomiţa- XII obiective istorice, culturale şi turistice coordonată de Consiliul Judeţean Ialomiţa;
 • realizarea de panouri şi bannere publicitare la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci (com. Giurgeni);
 • realizarea de suveniruri diverse pentru promovarea patrimoniului muzeal;
 • editarea de bilete personalizate. Au fost tipărite într-un nou format bilete de intrare la secţiile muzeale, reprezentând sediul şi sigla instituţiei;
 • promovarea activităţilor desfăşurate de instituţie în mass- media locală şi naţională.

a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR/de strategii media:

 • desemnarea unui specialist din cadrul instituţiei pentru activitatea de PR;
 • diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate de instituţie în reţeaua muzeală pe adresa de internet a Centrului de Informare şi Memorie Culturală (CIMEC) din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional www.cimec.ro;
 • realizarea unei evidenţe a articolelor şi interviurilor apărute în presa locală şi naţională;
 • prezenţa în cadrul Târgului Naţional de Carte organizat de Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu din Slobozia cu publicaţii editate de Muzeul Judeţean Ialomiţa adresate publicului larg dar şi pentru cel de specialitate.

a.5. Apariţii în presa de specialitate- dosar de presă aferent perioadei de raportare. În perioada de raportare, mass-media a reflectat într-un număr însemnat de articole sau alte mijloace de comunicare activităţile, expoziţiile şi programele educaţionale desfăşurate de Muzeul Judeţean Ialomiţa:

 • au fost înregistrate în evidenţa instituţiei 76 apariţii în mass-media locală şi centrală (anexă: dosar de presă).

a.6. Profilul beneficiarului actual. Datele prezentate mai jos se referă la proiectele din cadrul programului Valorificarea patrimoniului prin intermediul cărora Muzeul Judeţean Ialomiţa a avut un contact nemijlocit cu diverse segmente de beneficiari.

Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate:

Sediul Muzeului Judeţean IalomiţaAşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-CatargiBaza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci
EstimatRealizatEstimatRealizatEstimatRealizat
4500469510001048200667

Analiza cifrelor comparativ cu ultimul raport:

Sediul Muzeului Judeţean Ialomiţa(în anul 2008 sediul destinat activităţilor cu publicul a fost închis pe o periadă de 6 luni pentru lucrarea de investiţie Înlocuire şarpantă)Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă
2008200920082009
254446958001048

a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari- măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată.

Măsurători cantitative. În cadrul programelor şi activităţilor culturale  desfăşurate de Muzeul Judeţean Ialomiţa au fost realizate măsurători cantitative folosindu-se indicatori specifici:

 • numărul de participanţi;
 • numărul de bilete vândute;
 • reflectarea activităţii instituţiei în presa locală şi centrală.

În urma unei analize riguroase privind activităţile culturale desfăşurate s-a constatat un interes deosebit din partea unor segmente de public: veterani, studenţi, preşcolari, profesori de istorie din Slobozia.

Măsuri calitative. Pe parcursul anului 2009 s-a urmărit creşterea calităţii întregii activităţi a instituţiei prin: introducerea unor proiecte cu impact la nivel local şi naţional (valorificarea expoziţională a fondului de fotografii din primul razboi mondial aflat în colecţia Costică Acsinte, organizarea concursului Coordonate europene dedicat Zilei Europei, proiecţii de filme documentare în cadrul activităţii culturale Noaptea Muzeelor, organizarea expoziţiei Comorile geto-dacilor, organizarea manifestării culturale cu tema Radio Campus-o istorie locală. 16 ani de activitate, organizarea sesiunii ştiinţifice 150 de ani de la Unirea Principatelor Române sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza desfăşurată la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi, inaugurarea parcului arheologic, a punctului muzeal şi a Bazei de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci).

Beneficiarul- ţintă al programelor. Activitatea Muzeului Judeţean Ialomiţa este structurată pe trei programe: Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural. În cadrul fiecărui program beneficiariul- ţintă este:

 • pe termen scurt: publicul participant (elevi, profesori, veterani, pensionari, intelectuali, preşcolari) la manifestări culturale cu durată determinată (în cadrul programului Valorificarea patrimoniului cultural -lansări de carte, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, sesiuni, proiecţii de filme, concursuri şcolare, subprogramul Prietenii Muzeului), beneficiari ai contractelor de cercetare arheologică preventive (în cadrul subprogramului Cercetarea arheologică preventivă);
 • pe termen lung: comunitatea ialomiţeană, comunitatea ştiinţifică din ţară, cadre didactice şi universitare, studenţi, oameni de cultură, (în cadrul programelor Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural).

a.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei destinate publicului

Spaţiile destinate desfăşurării activităţilor cu public din cadrul Muzeului Judeţean Ialomiţa sunt:

 • la sediul instituţiei, situat în bd.-ul Matei Basarab, nr. 30, corp A funcţionează:

– spaţiu expoziţie permanentă cu tema Evoluţia comunităţilor

        umane în bazinul Ialomiţei. Omul şi Râul în suprafaţă de 425 mp;

–         spaţiu expoziţii temporare în suprafaţa de 51,52 mp;

–         punct de documentare în suprafaţă de 9,50 mp;

–         stand carte în suprafaţă de 2,00 mp.

 • Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi, com Maia:

–         spaţiu expoziţie permanentă în suprafaţa de 66 mp;

–         punct de informare în suprafaţa de 4 mp.

 • Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci, com. Giurgeni:

–         spaţiu expoziţie permanentă cu tema Oraşul de Floci. Un oraş dispărut din Muntenia medievală în suprafaţa de 26 mp;

–         sală de conferinţe în suprafaţa de 26 mp;

–         parc arheologic în suprafaţa de 7ha.

a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz

 • sediul Muzeului Judeţean Ialomiţa, corp A:

– instalarea unui sistem electric permanent pentru circuit vizitare şi evacuare în caz de urgenţă;

– înlocuirea sistemului de alarmare pătrundere prin efracţie şi

instalarea unor butoane de panică în punctul de informare şi la

secretariatul instituţiei;

– modificarea sistemului de iluminare în spaţiul destinat expoziţiilor

temporare.

– panotări, reparaţii şi zugrăveli în spaţiile expoziţionale

 • Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi, com Maia:

– înlocuirea sistemului de alarmare pătrundere prin efracţie;

– reparaţii curente şi zugraveli.

 • Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci, com. Giurgeni:

– finalizarea construirii clădirii având ca destinaţie Bază de Cercetare şi Expunere Muzeală (program de investiţii 2008-2009);

– amenajare punct muzeal în cadrul Bază de Cercetare şi Expunere

Muzeală;

– amenajare sală de conferinţe la Bază de Cercetare şi Expunere

Muzeală;

– lucrări de împrejmuire a vestigiilor arheologice aflate în vizitare;

– instalarea panourilor explicative la vestigiile arheologice conservate;

– instalare panouri publicitare.

b. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei.

b.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei:

Programul Cercetarea ştinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. Programul s-a derulat sub forma a două subprograme: Cercetarea arheologică şi Evidenţa patrimoniului cultural mobil.

Cercetarea arheologică. În cadrul acestui subprogram, la sediul instituţiei s-a desfăşurat prelucrarea materialelor arheologice (întocmirea fişelor de obiect care conţin desene, descriere, încadrări cronologico-culturale), rezultate în urma săpăturilor efectuate în siturile arheologice de la: Borduşani- Popina, Săveni- La Movile, Bucu- Pochina, Platoneşti- Valea Babii, Vlădeni- Popina Blagodeasca, Oraşul de Floci.

Evidenţa patrimoniului cultural mobil. În cadrul subprogramului s-au întocmit documentaţiile de evidenţă pantru patrimoniul cultural mobil rezultat în urma activităţilor de cercetare şi din donaţii după cum urmează:

 • Introducerea în programul de evidenţă informatizată DOC PAT- CIMEC a unui număr de 2627 de obiecte muzeale (855- din colecţia de arheologie; 1090- din colecţia de etnografie; 682- din colecţia de artă plastică);
 • Întocmirea a 312 fişe analitice de evidenţă (FAE) la obiectele muzeale aflate în colecţia de arheologie;
 • Evidenţa fotografică a patrimoniului cultural mobil din cadrul MJI şi introducerea acestora în baza de date DOC PAT-CIMEC: 2074 de obiecte muzeale aflate în colecţiile de arheologie (1000 obiecte), etnografie (547 obiecte) şi de artă plastică (527 obiecte);
 • Întocmirea documentaţiei pentru introducerea în Categoria Tezaur Naţional a unui număr de 8 obiecte muzeale din colecţia de arheologie;
 • Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate  în patrimoniul Muzeului Judeţean Ialomiţa prin achiziţii  şi cercetare în anul 2009: 361 (51 obiecte etnografie, 160 obiecte istorie, 150 obiecte arheologie).

Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural.Programul s-a desfăşurat sub două subprograme: Conservarea patrimoniului muzeal şi Restaurarea patrimoniului muzeal.

Conservarea patrimoniului muzeal.În cadrul acestui subprogram s-au desfăşurat:

 • Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor micro-  climatice din sălile de expoziţie şi depozite cu ajutorul aparatelor (termohigrografe) de monitorizare permanentă a parametrilor microclimatici; corectarea condiţiilor de microclimat cu ajutorul aparatelor de dezumidificare achiziţionate;
 • Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a patrimoniului aflat în expunere la sediul muzeului şi în depozite;
 • Efectuarea tratamentelor de dezinsecţie în expoziţiile şi depozitele muzeului conform Normelor de Conservare în vigoare;

Restaurarea patrimoniului muzeal.S-au restaurat la sediul instituţiei:

 • 52 obiecte textile din colecţia de etnografie;
 • Tratamente mecanice (desprăfuiri, aspirări, umectări pe anumite zone cu soluţii chimice) aplicate pe un număr de 82 de obiecte textile din colecţia de etnografie;
 •  5 obiecte din colecţia lemn etnografic;

90 obiecte din colecţia de arheologie;

 • Tratamente chimice (degresare, spălare cu detergenţi anionici, imersare în acizi de diferite concentraţii, neutralizare, uscare, marcare) aplicate pe materialele arheologice (vase şi fragmente ceramice, unelte din os şi corn, unelte din silex şi piatră,  unelte din metal) descoperite pe şantierele arheologice de la Săveni- La Movile, Bucu- Pochină, Platoneşti- Valea Babii, Oraşul de Floci;

Programul Valorificarea patrimoniului cultural. Activităţile desfăşurate în cadrul acestui program au fost organizate sub forma a patru subprograme: Expoziţii, Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeeale, lansări de carte, Pritenii Muzeului şi Editorial.

Expoziţii:

 • Martie – Luna Presei Ialomiţene;
 • Aripile Învierii;
 • Slobozia- istorie în imagini;
 • Costică Acsinte- cetăţean de onoare al Sloboziei;
 • Războiul Reîntregirii Naţionale văzut prin obiectivul fotoreporterului de război Costică Acsinte.

Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte:

 • Presa culturală ialomiţeană la începutul mileniului al III-lea- masă rotundă;
 • Impostorul, autor Tudor Ion- lansare de carte;
 • Foto Splendid Acsinte, autor George Stoian- lansare de carte;
 • Foto Splendid Acsinte, autor Nelu Paşata- lansare film documentar.

Prietenii Muzeului.Subprogramul s-a desfăşurat pe baza protocoalelor de parteneriat încheiate de Muzeul Judeţean Ialomiţa cu şcolile din judeţ:

 • 150 de ani de la Unirea Principatelor Române- seminar;
 • Unirea Principatelor sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza- sesiune de comunicări a elevilor;
 • Moş Ioan Roată şi Unirea- program artistic;
 • Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859- seminar;
 • Să ne cunoaştem trecutul neamului- seminar;
 • Marea Unire de la 1 Decembrie 1918- concurs al elevilor

Editorial:

 • Retrăiri istorice în veacul XXI, volum publicat în seria Istorii a Muzeului Judeţean Ialomiţa;
 • Foto Splendid Acsinte, autor George Stoian, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte;
 • Dimensiunea europeană a unui oraş medieval muntean. Oraşul de Floci, autor Dana Mihai;
 • Un oraş medieval dispărut. Oraşul de Floci- Incercare de recostituire în 3D, autor Dana Mihai

b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: judeţ, jedeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.).

Programul Cercetarea ştinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural.

Subprogramul Cercetarea arheologică

Nr.crt.Denumirea proiectuluiTipul  cercetăriiLocul de desfăşurare
1Sfârşitul epocii bronzului şi prima epocă a fierului în judeţul Ialomiţacercetare sistematicăcom.Platoneşti, punctul Valea Babii
2Prima epocă a fierului în judeţul Ialomiţacercetare sistematicăcom. Bucu, punctul Pochină
3Începuturile Evului Mediu pe teritoriul judeţului Ialomiţacercetare sistematicăcom. Vlădeni, punctul Popina Blagodeasca
4Inventarierea zonelor cu potenţial arheologic din judeţul Ialomiţacercetare de suprafaţăCercetări de teren la Slobozia, Chirana-Mihail Kogălniceanu, Ţăndărei- Hagieni-Vlădeni- Giurgeni
5Supravegheri arheologice conform contractelor încheiate cu terţicercetare preventivăSlobozia Nouă şi Bora, Fierbinţi, Chirana, Gura Ialomiţei, pe valea râului Ialomiţa sector Urziceni, Slobozia- Ţăndărei

Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. Subprogramul Conservarea patrimoniului cultural

Nr.crtDenumirea proiectuluiLocul de desfăşurare
1Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri)  a patrimoniului aflat în expunere la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargicom. Maia
2Lucrări de conservare primară la monumentul istoric Conacul Bolomey (curăţarea spaţiilor interioare, îndepărtarea vegetaţiei din incintă)com. Cosâmbeşti
3Lucrări de conservare primară la cele cinci monumente arheologice medievale aflate în circuitul de vizitare de la Oraşul de Floci (biserica nr.1, biserica nr.2, edificiul cu contraforturi, atelierul de prelucarea a oaselor şi casa cu fundaţie de piatră)com. Giurgeni
4Lucrări de împrejmuire şi semnalizare  la biserica nr.2 şi atelierul de prelucrare a oaselor de la Oraşul de Flocicom. Giurgeni

Programul Valorificarea patrimoniului cultural

Nr.crt.Denumirea proiectuluiTipul manifestăriiLocul de desfăşurare
1Oraşul de Floci. Un oraş dispărut din Muntenia medievalăexpoziţieBaza de Cercetare şi expunere Muzeală Oraşul de Floci, com Giurgeni
2Cercetări arheologice la Popina BlagodeascaexpoziţieŞc. Gen. din com. Vlădeni
3Cercetarea arheologică şi punerea în valoare a oraşelor medievale din zona extracarpatică a României. Oraşul de Floci- studiu de cazmasă rotundăBaza de Cercetare şi expunere Muzeală Oraşul de Floci, com Giurgeni

b.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state).

Nr.crt.Denumirea proiectuluiLocul de desfăşurare
1Salonul anual de carteBiblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu, Slobozia
2Festivalului Naţional de Colinde Sub zare de soareCasa Sindicatelor din Slobozia

b.4. Proiecte realizate ca partener/coproducător.

Nr.crt.Denumirea proiectuluiTipul manifestăriiLocul de desfăşurare
1Tutunul- un viciu istoricexpoziţieInstitutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea
2130 de ani de presă tulceanăexpoziţieInstitutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea
3Muzeele, monumentele şi turismul la Dunărea de Jossesiune ştiinţificăMuzeul Dunării de Jos Călăraşi şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, Slobozia

c. Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei.

Structura Muzeului Judeţean Ialomiţa este organizată pe patru compartimente :

 • Conducere
 • Cercetare, Evidenţă, Valorificare;
 • Restaurare şi Conservare;
 • Administrativ.

c.1. Masuri de reglemtare internă în perioada raportată

În perioada raportată au fost emise:

 • decizii pentru reglementarea desfăşurării activităţii instituţiei;
 • completări şi modificări ale fişelor de post.

c.2. Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada raportată, după caz.

Muzeul Judeţean Ialomiţa a înaintat Consiliului Judeţean Ialomiţa următoarele propuneri de reglementare prin acte normative:

 • conform adresei nr.61/23.01.2009 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Hotărârea nr.36/30.06.2009 privind aprobarea  organigramei, a statului de funcţii şi numărului de personal;
 • conform adresei nr.291/16.04.2009 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.47/28.04.2009 privind repartizarea pe trimestre a bugetului;
 • conform adresei nr.822/22.09.2009 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.136/23.09.2009 privind virările de credite;
 • conform adresei nr.954/22.102009 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.172/30.10.2009 privind rectificarea de  credite bugetare;
 • conform adresei nr.11206/26.112009 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.198/07.12.2009 privind virări de credite;
 • conform adresei nr.10092/17.11.2009 înaintată Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a emis Hotărârea nr.7/28.01.2010 privind inventarierea în domeniul public a Bazei de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci, com. Giurgeni urmată de Protocolul  de predare- primire între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Muzeul Judeţean Ialomiţa nr.1075/11.03. 2010.

c.3. Delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe perioada evaluată etc.

În anul 2009 Consiliul de conducere al Muzeului Judeţean Ialomiţa   s-a întrunit în şedinţe organizate periodic pentru analiza activităţii instituţiei şi stabilirea direcţiilor de activitate după cum urmează:

 • 30.01.2009
 • 20.02. 2009
 • 04.03.2009
 • 05.05.2009
 • 30.07.2009
 • 17.11.2009

c.4. Perfecţionarea personalului- cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului

În perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009, personalul Muzeului Judeţean Ialomiţa a participat la următoarele cursuri de formare profesională, schimburi de experienţă si cursuri de perfecţionare:

Nr. crt.Numele şi prenumeleDurata cursuluiTipul cursului
1Ţaporea Tudoriţa05-24.03. 2009Pregătire examen acces şi aptitudini profesia expert contabil  CECCAR Ialomiţa-curs
2Matei Gheorghe03-05.05.2009Planificarea strategică în domeniul culturii-curs
3Cernea Cătălina01-10.08. 2009Introducere în analiza primară a industriei pe materii dure de origine animală-curs
4Ţaporea Tudoriţa02-16.10.2009Contabilitate financiară- curs

Evaluarea personalului din instituţie. În anul 2009 s-au acordat premii reprezentând:

 • fond de premii 2% la fondul de salarii perioada ianuarie- octombrie;
 • premiul anual.

Promovarea personalului din instituţie. În perioada raportată s-au acordat grade profesionale la un număr de patru angajaţi (1-muzeograf IA; 2-restaurator studii superioare IA; 1- referent studii medii IA).

c.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii s-au ale altor organisme de control, în perioada raportată.

În perioada raportată nu au fost dispuse măsuri.

d.Situaţia economico- financiară a instituţiei

d.1.Executia bugetara a perioadei raportate:

Executia bugetara a perioadei  01 Ianuarie 2009- 31 Decembrie 2009.

2009
BUGETUL DE   VENITURI  ( lei )1.671.908
Subventii pentru institutii publice1.624.481
Venituri proprii ,din care :44.427
ü  Venituri din cercetari arheologice6.938
ü  Venituri  din Proiect de cercetare Carpo36.491
ü  Venituri din vanzari pliante ,vederi, carti de specialitate .998
Sponsorizari3.000
BUGET DE CHELTUIELI ( lei )1.671.908
Cheltuieli de personal din care :722.349
ü  Conventii civile santiere arheologice41.061
Bunuri si servicii din care :499.575
ü  Cheltuieli de intretinere292.913
Chletuieli de capital449.984

d.2.Date comparative de cheltuieli ( estimari si realizari ) in perioada raportata :

Nr.crtProgramulTipulproiectuluiDenumirea proiectuluiDevizul estimat (lei)Devizul reliazat (lei )
1Cercetarea stiintifica si evidenta patrimoniului culturalmare-Cercetari arheologice;-Evidenta analitica a patrimoniului ;273.000272.500
2Conservarea si restaurarea patrimoniuluimare-Teme conservare patrimoniu ;-Teme restaurare patrimoniu.120.000104.981
3Valorificarea patrimoniului cultural mare-Expozitii organizate;-Sesiuni stiintifice,simpozioane,conferinte;-Actiuni culturale :Prietenii Muzeului ;-Publicatii .232.500217.500
4Administrarea patrimoniului mobil si imobilmare-Paza cladirilor ;-Reparatii curente ;-Asigurarea intretinerii patrimoniului .338.500319.574
5Reabilitarea si punerea in valoare a zonei Orasul de Floci ,,Baza de Cercetare si Expunere Muzeala ,,mare-Construirea bazei arheologice ;-Punerea in valoare istorica si turistica  a vestigiilor arheologice de la biserica nr .1771.000757.353
TOTAL1.735.0001.671.908

d.3. Gradul de acoperire din surse atrase /venituri proprii a cheltuielilor  institutiei (%):

Venituri din vânzarea biletelor –Grad de acoperire (0%). Veniturile încasate din vânzarea biletelor de intrare în muzeu, nu sunt considerate venituri ale instituţiei noastre, acestea fac parte din bugetul Consiliului Judetean Ialomita .

Venituri din cercetari arheologice. Venituri realizate 6.938 lei. Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 0.42 %.

Venituri din Proiect de cercetare CARPO. Venituri realizate 36.491  lei. Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 2.19 %.

Venituri din vânzări pliante,vederi, cărţi de specialitate. Venituri realizate  998  lei . Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 0.06  %.

Venituri din sponsorizări.Venituri realizate 3.000 lei.

Gradul  de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 0.18  %.

d.4. Gradul de creştere a surselor atrase /veniturilor proprii în totalul veniturilor a fost de 2.84 %.

d.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a  fost de 43.21 %.

d.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total a fost de 26.92 %.

d.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie a fost de

96.84 %. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decat contractele de munca (drepturi de autor,drepturi conexe, contracte si conventii civile):

–         contracte si convenţii civile. Ponderea acestora în cheltuielile de personal a fost de 5.41 %;

–         drepturi conexe (contracte si conventii civile ). Ponderea acestora în cheltuielile de personal a fost de 0.29  %.

d.8.Cheltuieli pe beneficiar (Serviciul public –Politia Comunitara) 171.029 lei  din care :

–         din subventii  – 149.455 lei ( 87.39 %);

–         din venituri proprii  – 21.574 lei ( 12.61 % ).

e. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului:

Proiectul managerial conceput pentru perioada raportată are ca principale obiective: punerea în valoare a elementelor de patrimoniu şi a disponibilităţilor ştiinţifice şi creative ale colectivului, implicarea societăţii civile în promovarea statutului de pol cultural al comunităţii municipale şi judeţene şi atragerea unor colaborări de maximă importanţă cu instituţiile muzeale şi de cercetare cu un impresionant prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

Pentru atingerea acestor obiective, au fost concepute programe şi subprograme adecvate, la elaborarea şi punerea în operă fiind necesară implicarea specialiştilor din cadrul muzeului cât şi importante personalităţi din societatea civilă.  Cele trei mari programe sunt: Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural.

Începând din perioada anterioară  şi pâna acum, cultura , în general, şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, în special au beneficiat de o atenţie deosebită din partea autorităţilor , care au avut ca obiective esenţiale reinstaurarea locului şi rolului culturii în comunitate şi reîntoarcerea către societate a banilor contribuabililor sub forma unor produse culturale, cu ritmicitate şi calitatea reclamate de etapa actuală de dezvoltare a societăţii moderne.

e.1. Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea):

Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. Programul s-a derulat sub forma a două subprograme: Cercetarea ştiinţifică şi Evidenţa patrimoniului cultural. Obiectivele  majore ale programului au fost:

 • promovarea valorilor istorice şi culturale din judeţul Ialomiţa,
 • introducerea acestora în circuitul ştiinţific din ţară şi străinătate;
 • dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului muzeal.

Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. Prin intermediul acestui program s-au derulat două subprograme: Conservarea patrimoniului cultural şi restaurarea patrimoniului cultural. Obiectivele principale ale programului au fost:

 • cunoşterea stării de sănătate a obiectului muzeal;
 • asigurarea unui mediu optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în expoziţii şi în depozite;
 • restituirea formei originare a obiectului de patrimoniu.

Programul Valorificarea patrimoniului cultural. Programul  s-a desfăşurat sub forma unor subrograme (Expoziţii, Sesiuni, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte, Prietenii Muzeului, Editorial) anuale sau permanente, în conformitate cu protocoalele de parteneriat încheiate în perioada anterioară. Principalele obiective ale acestui program au fost:

 • atragerea unui public cât mai numeros prin organizarea de expoziţii, simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice la sediul instituţiei şi în judeţ;
 • integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii ialomiţene.

e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea)

Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. Subprogramul Cercetarea ştiinţifică. În cadrul acestui program s-au desfăşurat o serie de proiecte care au urmărit  prezentarea într-o succesiune culturală şi cronologică  a evoluţiei comunităţilor umane documentate arheologic pe teritoriul judeţului Ialomiţa, începând din preistorie (neolitic, mil. VII î. Hr.) până în Evul mediu târziu.

Pe parcursul anului 2009, rezultatele cercetărilor au fost prezentate publicului prin intermediul mass- media, organizarea unor expoziţii la sediu sau în judeţ, editare de pliante, lucrări de popularizare, date de interes ştiinţific cât şi necesare procesului instructiv-educativ al elevilor.

Şantierele arheologice (Borduşani_Popina, Săveni-La Movile, Bucu- Pochina, Vlădeni-Popina Blagodeasca, Platoneşti- Valea Babii, Oraşul de Floci)  au reprezentat în perioada de raportare  nu numai baze ştiinţifice, ci şi elemente de turism cultural puse în valoare prin includerea lor în cadrul unor programe de importanţă naţională (Ziua Dunării, de exemplu), sau de importanţă europeană, cum au fost Zilele Patrimoniului European, obiectivele urmărite fiind modelarea generaţiilor tinere în spiritul protejării patrimoniului arheologic şi respectului pentru valorile istorice ale acestui neam, elemente de identitate naţională şi conştiinţă culturală.

Dezvoltarea Bazei arheologice de la Oraşul de Floci şi derularea unor programe cu impact şi asupra comunităţilor din satele învecinate au  reprezentat etape importante în procesul valorificare ştiinţifică şi de  integrare  turistică a  potenţialul cultural al zonei.

Subprogramul Evidenţa patrimoniului cultural. Proiectele desfăşurate în cadrul acestuia au urmărit realizarea unei evidenţe unitare a patrimoniului muzeal (clasare, informatizare, baze de date) în scopul eficientizării activităţii de cercetare-documentare şi extinderii posibilităţilor de valorificare optimă a patrimoniului. În cursul anului 2009 au fost actualizate echipamentele şi programele din reţeaua informatică a instituţiei, pentru a fi  capabilă să răspundă nevoilor actuale şi de perspectivă privind   evidenţa informatizată a  patrimoniului.

Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. Subprogramul Conservarea patrimoniului cultural. Proiectele desfăşurate în cadrul acestui subprogram au avut în vedere ansamblul de măsuri, acţiuni, mijloace şi tehnici ce au drept scop păstrarea nemodificată a structurii şi aspectul bunurilor de muzeu, asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite, conforme cu Normele de Conservare în vigoare.

Subprogramul Restaurarea patrimoniului cultural. Prin intermediul proiectelor de restaurare s-a urmărit restituirea formei originare a obiectului muzeal prin operaţii de întregire, integrare şi completare, aplicare de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului muzeal astfel încât să-şi redea istoria şi să-şi păstraze funcţionalitatea.

Programul Valorificarea patrimoniului cultural.

Partea fundamentală în implementarea proiectelor din cadrul acestui program a reprezentat-o activitatea expoziţională care nu a putut fi realizată fără o cunoaştere temeinică a nevoilor culturale ale comunităţii ialomiţene.Eficienţa proiectelor a depins în acest caz de armonizarea necesităţilor ştiinţifice de prezentare cu predispoziţia culturală şi psihologică a unor segmente de public introduse sau reactivate în circuitul manifestărilor culturale judeţene. Pe parcursul desfăşurării proiectelor fiecare zi de importanţă cultural-istorică (Unirea Principatelor Române, 9 Mai Ziua Europei, Ziua Naţională a României etc.) a fost marcată prin organizarea de expoziţii, simpozioane, mese rotunde, conferinţe care au atras un public numeros şi variat care a deschis porţile unei integrări accentuate a activităţilor muzeului în sfera preocupărilor comunităţii ialomiţene. Atât în cadrul subprogramului interactiv Prietenii Muzeului, cât şi prin proiectarea şi realizarea unor întâlniri tematice cu reprezentanţi ai presei  ialomiţene (Martie –Luna Presei Ialomiţene) s-a urmărit aducerea instituţiei în postura de loc de întâlnire şi manifestare a valorilor culturale ialomiţene. Astfel, întreaga activitate din anul 2009 s-a desfăşurat sub forma următoarelor direcţii:

–         Cercetarea în slujba muzeografiei;

–         Muzeografia în slujba comunităţii;

–    Locul şi rolul muzeului în comunitate.

e.3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită:

Programul/ProiectulScopulBeneficiariPerioada de realizareFinanţarea(subvenţie/alocaţie şi surse atrase/venituri proprii)Obs. 
123456
Denumirea iniţială/modificatăDeclarat/AtinsEstimat/RealizatEstimat/RealizatEstimat/Realizat
Cercetarea şievidenţapatrimoniului culturalDeclarat:Cercetarea ştiinţifică- 13 proiecte Evidenţa patrimoniului cultural- 5 proiecte Atins:100 %  Estimat:public specializat,elevi, studenţi,comunităţi locale Realizat:100 %  Estimat:2009Realizat:100%Estimat:273.000 lei(plată salariicontracte civile,materiale de lucru, deplasări) Realizat:272.500 lei
 Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobilDeclarat:Conservarea patromoniului muzeal- 8 proiecte Restaurarea patrimoniului muzeal- 2 proiecte Atins:100 % Estimat:toate categoriile de public Realizat:100% Estimat:2009  Realizat:100%Estimat:120.000 lei(substanţe chimice, echipamente de lucru, mobilier depozit) Realizat:104.981 lei
     Valorificarea patrimoniului culturalDeclarat:Expoziţii- 10 proiecte Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări- 6 proiecte Prietenii Muzeului- 6 proiecte Editorial- 5 proiecte Atins: 100% Estimat:preşcolari, elevi, studenţi, cadre didactice, specialişti, pensionari, veterani, comunităţi locale Realizat:100% Estimat:2009  Realizat:100%Estimat:232.500 lei(materiale cu caracter funcţional, alte cheltuieli prevăzute de lege) Realizat:217.500 lei
   Administrarea patrimoniului mobil şi imobilDeclarat:Asigurarea întreţinerii patrimoniului aflat în administrare- 2 proiecte Punerea în siguranţă a obiectelor muzeale şi exponatelor- 1 proiectAtins: 100%Estimat:comunitatea    Realizat:100 % Estimat:2009  Realizat:100%Estimat:338.000lei(reparaţii curente, paza obiectivelor)   Realizat:319.574 lei
    Reabilitarea şi punerea în valoare a zonei de interes arheologic prioritar Oraşul de Floci- Bază de Cercetare şi Expune Muzeală Declarat:Construirea Bazei de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci- 1 proiectPunerea în valoare  a vestigiilor arheologice de la Oraşul de Floci pentru vizitare-1 proiect Atins: 100% Estimat:comunitatea ialomiţeană,specialişti      Realizat:100% Estimat:2009  Realizat:100%Estimat:771.000 lei    Realizat:757.353 lei

e.4.Magementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiar.

Notă: În cazul Muzeului Judeţean Ialomiţa o imagine a impactului proiectelor din cadrul celor cinci programe pe care le-a desfăşurat în anul 2009 asupra beneficiarilor o oferă numai programul Valorificarea  patrimoniului cultural. Proiectele din celelalte programe nu presupun contacte nemijlocite cu diferite categorii de beneficiari.

Nr.crt. Programul/SubprogramulTipulproiectuluiNumărul de proiecteNumărul de contacte nemijlocite cu categorii de beneficiari ai proiectelorNumărul de beneficiari
123456
1Valorificarea patrimoniului cultural   Expoziţii Proiecte mici
Proiecte medii:expoziţiile temporare12121285
Proiecte mari:expoziţia Oraşul de Floci. Un oraş dispărut din Muntenia medievală 11500 
  Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte       Proiecte mici:Lansări de  carte, lansări filme documentare44260
Proiecte medii:simpozioane, mese rotunde 66785
Proiecte mari:sesiunile ştiinţifice, Noaptea Muzeelor,inaugurarea Bazei de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci44945
Prietenii Muzeului   Proiecte mici:Seminarii, programe artistice, concursuri88490
Proiecte medii
Proiecte mari
Total:Proiecte mici: 12Total: 12Total:750
Totalproiecte medii: 18 Total: 16Total:2070
TotalProiecte mari: 5Total: 5Total:1445

e.5.Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului:

 • la proiectele din cadrul  programului de Valorificare a patrimoniului cultural  desfăşurate în afara sediului au fost înregistraţi un număr de 1665 de beneficiari;
 • la expoziţia de bază de la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi s-a înregistrat un număr de 1048 de beneficiari;
 • la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci, în perioada 01.11- 31.12 2009, s-a înregistrat un număr de 250 de beneficiari.

e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele de cât cele din programul minimal, după caz:

 • în anul 2009 Muzeul Judeţean Ialomiţa a colaborat în calitate de partener cu şase unităţi de învăţământ din judeţul Ialomiţa şi patru asociaţii culturale la organizarea de activităţi cultural- educative privind promovarea valorilor istorice şi turistice locale;
 • acordarea de consultanţă  pentru organizarea unor puncte muzeale în şcolile din judeţul Ialomiţa;
 • acordarea de sprijin în întocmirea de bibliografii şi facilitarea accesului la materiale de specialitate unor categorii de public interesat (elevi, studenţi, cadre didactice etc.);
 • asigurarea de ghidaje în cadrul excursiilor de documentare organizate de unităţi şcolare de învăţământ din Slobozia şi judeţ.

e.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz:

 • colaborarea cu Direcţia de Cultură şi Patrimoniu Naţional în vederea protejării şi semnalizării monumentelor istorice şi arheologice de către primăriile din judeţul Ialomiţa;
 • colaborarea cu diferite instituţii şi asociaţii culturale pentru realizarea unor ghiduri turistice ale judeţulul Ialomiţa;
 • facilitarea accesului la fondul de bibliotecă al instituţiei persoanelor interesate;
 • asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea practicii de spacialitate a studenţilor în expoziţiile muzeului, laboratoare, depozite, şantiere arheologicela soliciatrea universităţilor din Constanţa, Bucureşti, Galaţi, Târgovişte.

e.8. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) : 100%

f. Evoluţia economoco-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate:

        f.1. Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

2010
BUGETUL DE   VENITURI  ( lei ) ESTIMARI1.340.000
Subventii pentru institutii publice1.285.000
Venituri proprii ,din care :50.000
ü  Venituri din cercetari arheologice40.000
ü  Venituri  din Proiect de cercetare Carpo0
ü  Venituri din vanzari pliante ,vederi, carti de specialitate .10.000
Sponsorizari5.000
BUGET DE CHELTUIELI ( lei ) ESTIMARI10.340.000
Cheltuieli de personal din care :725.000
ü  Conventii civile santiere arheologice42.080
Bunuri si servicii din care :525.000
ü  Cheltuieli de intretinere300.000
Chletuieli de capital90.000

f..2. Tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/ pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

Nr.crtProgramulTipulproiectuluiDenumirea proiectuluiDevizul estimat (lei)Devizul reliazat (lei )
1Cercetarea stiintifica si evidenta patrimoniului cultural-Cercetari arheologice;-Evidenta analitica a patrimoniului ;246.000246.000
2Conservarea si restaurarea patrimoniului-Teme conservare patrimoniu ;-Teme restaurare patrimoniu.198.000198.000
3Valorificarea patrimoniului cultural-Expozitii organizate;-Sesiuni stiintifice,simpozioane,conferinte;-Actiuni culturale :Prietenii Muzeului ;-Publicatii .233.000233.000
4Asigurarea energiei electrice la Baza arheologica Popina Bordusani-Dezvoltarea cercetarii stiintifice pluridisciplinare-Imbunatatirea conditiilor de cazere si de desfasurare a activitatii specifice 20.00020.000
5Reabilitarea si punerea in valoare a zonei Orasul de Floci ,,Baza de Cercetare si Expunere Muzeala ,,-Restaurarea vestigii biserica nr 1 ;-Punerea in valoare istorica si turistica  a parcului arheologic din cadrul sitului ;135.000135.000
TOTAL832.000832.000

f.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului:

 • Venituri din vânzarea biletelor –Grad de acoperire (0%).

Veniturile încasate din vânzarea biletelor de intrare in muzeu ,nu sunt considerate venituri ale instituţiei noastre, acestea fac parte din bugetul Consiliului Judetean Ialomiţa;

 • Venituri din cercetări arheologice. Venituri estimate  40.000 lei

Gradul  de acoperire al cheltuielilor din aceasta sursă este de (2.99 %).

 • Venituri din vânzări pliante ,vederi, cărţi de specialitate.Venituri

estimate 10.000 lei. Gradul  de acoperire al cheltuielilor din aceasta sursa este de (0.75  %) ;

 • Venituri din sponsorizări – Venituri estimate 5.000 lei Gradul  de

acoperire al cheltuielilor din aceasta sursă este de (0.38  %).

f.4. Proieţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management:

 • Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor este de 54.11 % ESTIMARI;
 • Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total este de 6.72 % . ESTIMARI;
 • Gradul de acoperire a salariilor din subventie este de 100 % . ESTIMARI;
 • Ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele decat contractele de munca (drepturi de autor,drepturi conexe ,contracte si conventii civile)-contracte si conventii civile –ponderea acestora in cheltuielile de personal este de 5.52 %;drepturi conexe (contracte si conventii civile )  -ponderea acestora in cheltuielile de personal este de de 0.29 %;
 • Cheltuieli pe beneficiar (Serviciul public –Poliţia Comunitară) 230.000 lei  din care : ESTIMARI– din subventii  – 230.000 lei ( 100 %).

f.5. analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz

Calităţi (puncte tari):

 • administrarea unor colecţii valoroase şi variate (arheologie, numismatică, istorie, etnografie, artă);
 • existenţa unui personal specializat (dintr-un număr de 26 de angajaţi, conform statului de funcţii, 13 au studii superioare în specialilizările arheologie, istorie, restaurare şi conservare. Dintre aceştia 3 angajaţi sunt absolvenţi de master iar 3 au obţinut titlul ştiinţific de doctor în ştiinţele istoriei);
 • existenţa unei expoziţii permanente moderne accesibilă publicului;
 • existenţa unor secţii muzeale în zone de importanţă istorică deosebite (Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci- prima capitală a judeţului Ialomiţa, locul de naştere al marelui Voievod Mihai Viteazul, Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi- locul unde a trăit şi se află mormântul primului Prim- ministru Barbu Catargiu);
 • desfăşurarea proiectelor de cercetare arheologică într-o manieră care să ofere o imagine cât mai completă a evoluţiei comunităţilor umane pe teritoriul actual al judeţului Ialomiţa începând din preistorie şi până în Evul Mediu, specifică numai Muzeului Judeţean Ialomiţa;
 • varietatea ofertelor culturale adresate tuturor segmentelor de public;
 • dezvoltarea unor parteneriate cu instituţii şi asociaţii culturale în scopul creşterii vizibilităţii judeţului Ialomiţa.

Defecte (puncte slabe):

 • număr insuficient de specialişti la secţiile muzeale;
 • număr insuficient de specialişti pentru valorificarea unora dintre colecţiile instituţiei;
 • inexistenţa unui birou de marketing în instituţie;
 • inexistenţa unui birou de presă în instituţie.

Oportunităţi:

 • creşterea interesului publicului pentru programele şi proiectele promovate de instituţie;
 • unicitatea muzeului la nivel judeţean;
 • promovarea valorilor culturale şi istorice ialomiţene în spaţiul cultural românesc;
 • creşterea interesului pentru turismul local al zonelor cu potenţial istoric din judeţul Ialomiţa (Borduşani- Popina, Oraşul de Floci, Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia- Catargi);
 • derularea unor proiecte în parteneriat pentru salvarea monumentului istoric şi de arhitectură conacul Bolomey în scopul valorizării şi dezvoltării unui punct de atracţie turistică.

Ameninţăti (pericole):

 • alocarea unor fonduri insuficiente pentru desfăşurarea programelor;
 • reducerea numărului de personal;
 • schimbarea politicilor culturale la nivel local;
 • preferinţa publicului pentru un alt gen de manifestări.

f.6 Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor. În perioada următoare de raportare estimăm ca indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor să fie de 100%.

ANEXE: