Prof. Petre Carolina Marinela – Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Ţăndărei
Prof. Petre Teodor – Liceul Tehnologic Mihail Kogălniceanu
Drd. Petre Cristiana Virginia – Universitatea „Al. I. Cuza”din Iaşi, Facultatea de Biologie
2013

I. Arii Speciale de Protecţie Avifaunistică
I.1. ROSPA0059 Lacul Strachina
Aria Specială de Protecţie Avifaunistică Lacul Strachina are o suprafaţă totală de 2.014 ha, dintre care 1.055 ha reprezintă suprafaţa activă, restul fiind constituit din teritoriile de hrănire, adiacente lacului.
Lacul face parte din regiunea biogeografică stepică, fiind situat în partea sudică a Bărăganului Central, subunitatea Câmpiei Strachina, parte integrantă a Câmpiei Române şi s-a format pe cale naturală într-o cuvetă lacustră cu adâncimi de 1 – 3,5 m. Substratul este reprezentat de roci sedimentare (nisipuri de origine mixtă, fluvială şi lagunară şi loessuri), iar în profunzime se regăsesc argile grase cenuşii, care geotehnic sunt aşezate pe calcare triasice. Procesul de peloidogeneză de pe fundul lacului se desfăşoară destul de lent.
Lacul Strachina este compus din 3 bazine: Strachina I, Strachina II (unde se găsesc depozite nesemnificative de nămoluri sapropelice, care nu se pot utiliza în scopuri terapeutice) şi Valea Ciorii.
Lacul nu prezintă curgere naturală spre râul Ialomiţa, fiind alimentat de pârâul Lata Sărată şi de izvoarele naturale situate sub bazinul Strachina II, fapt ce duce la acumularea sărurilor spălate de apele de şiroire în cuveta lacustră. Din acest motiv, din punct de vedere biochimic, apele lacului au un caracter clorurat-sodic, cu o salinitate cuprinsă între 3-6 %,motiv pentru care iarna îngheaţă mai greu.

Fig.1. Localizarea ROSPA0059 Lacul Strachina

În ceea ce priveşte principalele clase de habitate regăsite în cadrul ROSPA0059 Lacul Strachina, menţionăm că: 49% din teritoriu este reprezentat de ape stătătoare, 39% de culturi agricole, 6% de mlaştini, 2% de vii şi livezi, 2% alte terenuri arabile şi 2% de terenuri artificiale (localităţi).
Pajiştile mezofile ocupă suprafeţe importante în cadul ariei protejate, principalele asociaţii vegetale identificate fiind:
– Artemisio austriacae-Poetum bulbosae I. Pop 1970; având ca specii codominante Artemisia austriaca (peliniţa) şi Poa bulbosa (firuţă bulboasă);
– Andropogonetum ischaemi (Krist. 1937) I. Pop 1977; cu specia dominantă Adropogon ischaemum (bărboasă);
– Cynodonto-Poetum angustifoliae (Rapaics 1927) Soó 1957; cu două specii codomiante şi anume – Cynodon dactylon (pir gros) şi Poa angustifolia (firuţă).
– Trifolio – Lolietum perennis Krippelova 1967, cu speciile codominante Lolium perenne (zâzanie) şi Trifolium repens (trifoi alb);
– Agrostietum stoloniferae Burduja et al. 1956 cu specia caracteristică Agrostis stolonifera (iarba câmpului);
– Lolio – Plantaginetum (Linkola 1921) Berger 1930 em. Sissingh 1969, cu speciile caracteristice Lolium perenne (zâzanie) şi Plantago major (pătlagina mare);
– Convolvulo – Agropyretum repentis Felföldy 1943, cu speciile caracteristice Convolvulus arvensis (volbură) şi Agropyron repens (pir târâtor).
Vegetaţia arbustivă este reprezentată de specii precum: Crataegus monogyna (păducel), Ligustrum vulgare (lemn câinesc), Cornus sanguinea sanguinea (sânger), Tamarix ramosissima (cătină roşie) şi Rosa canina (măceş).
Arborii lipsesc de pe malul lacului, însă în partea de sud – est a lacului, la o distanţă de 250 – 300 m se află pădurea Strachina, edificată de specii aparţinând genurilor Quercus, Ulmus, Populus, Salix, alături de specii precum: Robinia pseudacacia, Rosa canina, Ligustrum vulgare.
Terenurile agricole ocupă o suprafaţă mare ȋn zona cercetată, dominante fiind culturile de Triticum estivum (grâu), Zea mays (porumb), Helianthus annuum (floarea soarelui).
Vegetaţia de margini de ape, care acoperă terenurile situate ȋn imediata apropiere a apei lacului Strachina, este reprezentată de comunităţi vegetale edificate de specii precum: Phragmites communis (stuf), Typha latifolia (papură lată) şi Typha angustifolia (papură ȋngustă), Schoenoplectus lacustris (pipirig), Juncus effusus (rugină), Carex acutiformis (rogoz), Sagittaria sagittifolia (săgeata apei), Mentha aquatica (mentă de apă).
Ca specii hidrofile submerse şi natante au fost identificate: Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum (cosor), Elodea canadensis (ciuma apelor), Potamogetum natans (broscariţă) şi Lemna minor (plutică).
Comunităţile ruderale sunt reprezentate de comunităţile antropice cu Carduus nutans (ciulin) şi Centaurea calcitrapa (scai ghimpos), comunităţi antropice cu Agropyron repens (pir târâtor), Arctium lappa (brusture), Artemisia austriaca (peliniţă), comunităţi antropice cu Polygonum aviculare (troscot), Lolium perenne (zâzanie), Plantago major (pătlagină mare).
În ceea ce priveşte fauna vertebrată, ȋn cadrul ASPA Strachina au fost identificaţi reprezentanţi ai celor cinci clase de vertebrate: Pisces, Amfibia, Reptilia, Aves şi Mammalia.
Reprezentanţii clasei Pisces, care populează apele salmastre ale lacului Strachina sunt: Carassius gibelio (caras), Abramis brama (plătică), Hipophthalmichthys molitrix (crap argintiu), Ctenopharingodon idella (cosaş), Perca fluviatilis (biban).
Amfibienii, a căror biologie este strâns legată de existenţa apei, sunt prezenţi ȋn zona cercetată cu specii precum: Pelophylax esculentus, P. ridibundus (broaşte verzi de lac), Bufo bufo (broasca râioasă brună), Bufo viridis (broasca râioasă verde), Bombina bombina (izvoraşul cu burtă roşie), Lissotriton vulgaris (tritonul comun).
Reptilele sunt şi ele prezente ȋn teritoriul cercetat cu următoarele specii: Lacerta viridis (guşter), Lacerta agilis (şopârla cenuşie), Natrix natrix (şarpe de casă), Natrix tessellata (şarpe de apă), Emys orbicularis (broasca ţestoasă de apă).
În urma analizei datelor obţinute în urma observaţiilor din teren, s-a constatat că avifauna ASPA Lac Strachina cuprinde un număr de 126 de specii cu prezenţă constantă în zonă şi 11 specii care apar accidental în perimetrul cercetat sau care obişnuiau să fie prezente constant, însă în ultimii doi, trei ani nu au mai frecventat zona (cauzele fiind multiple: vânătoarea, ierni dominate de ger cu zapadă care acoperea culturile, lacul a îngheţat devreme, deranj cauzat de prezenţa oamenilor sau a animalelor domestice sau a câinilor fără stăpân): Cygnus cygnus, Branta ruficollis, Anser erythropus, Haematopus ostralegus, Burhinus oedicnemus, Aquila heliaca, Buteo ruffinus, Pernis apivorus, Podiceps auritus, Pelecanus onocrotalus şi Ficedula parva.
Printre speciile de păsări care beneficiază de statut de protecţie, fiind incluse în Anexa I a Directivei Păsări 147/2009 a Uniunii Europene, dar şi în Anexa 3 a OUG 57/2007 se numără şi: Aythya nyroca, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Crex crex, Porzana porzana, Gallinago media, Tringa glareola, Recurvirostra avesetta, Himantopus himantopus, Sterna hirundo, Chlidonias niger, Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, Egretta garzetta, Ardea alba, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Ardeola ralloides, Ixobrychus minutus, Nycticorax
nycticorax, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Lanius collurio, Lanius minor, Anthus campestris.
Mamiferele identificate ȋn cadrul ASPA Strachina sunt: Spermophillus citellus (popândăul), Cricetus cricetus (hârciogul), Microtus arvalis, Apodemus agrarius (şoareci de câmp), Mus musculus (şoarecele de casă), Rattus norvegicus (şobolan negru), Spalax leucodon (căţelul pământului), Talpa europaea (cărtiţa), Meles meles (bursuc), Mustela putorius (dihor), Mustela nivalis (nevăstuică), Lepus europaeus (iepure de câmp), Vulpes vulpes (vulpe).

Fig.2. Himantopus himantopus (foto original)

Fig.3. Plegadis falcinellus (foto original)

Fig.4. Podiceps nigricollis (foto original)

 

Fig.5. Ardea alba (foto original)

Fig.6. Cygnus olor (foto original)

Fig.7. Podiceps cristatus (foto original)

Fig.8. Pelecanus onocrotalus (foto original)

I.2. ROSPA0065 Lacurile Fundata – Amara
Aria Specială de Protecţie Avifaunistică Lacurile Fundata – Amara are o suprafaţă totală de 2.036 ha, dintre care suprafaţa activă este de 510 ha – Lacul Fundata, respectiv de 132 ha – lacul Amara, restul teritoriului fiind reprezentat de zone de hrănire. Lacurile fac parte din regiunea biogeografică stepică.
Dezvoltat ca liman fluviatil, pe cursul inferior al râului Ialomiţa, lacul Fundata este localizat pe terasa Ialomiţei, în Valea Reviga, neavând scurgere spre râu, cu adâncimea maximă de 5 m. Este format din 2 bazine despărţite printr-un baraj de pământ în lacul terapeutic (acum fără proprietăţi deosebite, de tip eutrof) şi lacul piscicol (de tip hipertrof).
Din punct de vedere fizico-chimic, partea de sud a lacului este sălcie (de tip sulfatat sodic), ȋn timp ce partea nordică are ape dulci, lacul fiind inclus ȋn clasa de calitate V (calitatea cea mai slabă din punct de vedere fizico – chimic).
În partea de Nord a lacului se găsesc izvoare de apă dulce care alimentează lacul şi contribuie la diluarea apelor acestuia. Bazinul lacului este alimentat şi de precipitaţii şi prin infiltraţie. În lacul terapeutic există depozite minore de nămoluri sapropelice de tipul celor de la Amara (dar care nu se pot utiliza in tratamente).
Lacul Amara este format pe cale naturală ca lac de albie pe terasa râului Ialomiţa, având forma literei “S“ culcată şi adâncimea maximă de 3,5 m. Geologic, sunt răspândite în zonă depozitele cuaternare. Pe fundul lacului se găseşte nămol sapropelic cu efecte terapeutice, menţionate încă din anul 1847. Hidrologic, apele freatice se află la 4 – 12 m adâncime şi au un caracter clorurat – sulfatat, fapt ce a determinat şi chimismul apei din lac, de tip sulfatat-sodic, cu efecte terapeutice.
Nămolul are o grosime de 30 – 60 cm, este negru, sărat, uleios, cu un miros puternic de hidrogen sulfurat, având următoarea compoziţie chimică: 41% săruri anorganice, 39% substanţe organice şi 20% apă. Principalele substanţe care conferă proprietăţile caracteristice nămolului din lacul Amara sunt: sulfaţi (de sodiu, fier, magneziu, calciu), cloruri (de sodiu, magneziu), acizi (formic, glutamic, butiric, propilic, clorofil-rezorcin), nitrat de amoniu, sulf liber, etc.
Principalele tipuri de habitate prezente în cadrul ROSPA0065 Lacurile Fundata – Amara sunt: ape stătătoare – 42%, culturi (teren arabil) – 56% şi 2% păşuni.
Pajiştile mezofile şi halofile sunt edificate de o vegetaţie specifică, care conţine ca asociaţii vegetale:
– Artemisio austriacae-Poetum bulbosae I. Pop 1970, care cuprinde specii care se instalează rapid pe terenuri degradate şi intens păşunate, dintre acestea codominante fiind Artemisia austriaca (peliniţa) şi Poa bulbosa (firuţă cu bulbi), cărora li se adaugă şi alte specii precum: Andropogon ischaemum (bărboasă), Eragrostis minor (spiculeţ), Agropyron repens (pir târâtor), Cichorium intybus (cicoare), Plantago major (pătlatigă mare), Xeranthemum annuus (plevaiţă), Medicago sativa (lucernă), Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium pratensis (trifoi roşu), Echium italicum.
– Andropogonetum ischaemi (Krist. 1937) I. Pop 1977 care este formată de specii precum: Artemisia austriaca (peliniţa), Cichorium intybus (cicoare), Xeranthemum annuus (plevaiţă), Cynodon dactylon (pir gros), Gallium mollugo (sânziana albă), Echium italicum.
– Cynodonto-Poetum angustifoliae (Rapaics 1926) Soo 1957 edificatăde specii precum Cynodon dactylon (pir gros) şi Poa angustifolia (firuţă), ȋnsoţite de specii precum: Agropyron repens (pir târâtor), Artemisia austriaca (peliniţa), Xeranthemum annuus (plevaiţă), Cichorium intybus (cicoare), Achillea millefolium (coada şoricelului), Carduus acanthoides (scaiete), Carduus nutans (ciulin), Melilotus officinalis (sulfină galbenă), Medicago sativa (lucernă), Lotus corniculatus (ghizdei), Convolvulus arvensis (volbura), Canabis sativa (cânepă sălbatică), Daucus carota (morcov sălbatic).
Acestora se adaugă şi asociaţii vegetale tipice pajiştilor halofile, edificate de specii ale genurilor: Salicornia, Puccinelia, Suaeda, Juncus, Artemisia.